Версия за печат

BG-Пловдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Водоснабдяване и канализация ЕООД, бул. Шести септември № 250, За: инж. Невяна Божилова, инж. Донка Александрова, Р България 4006, Пловдив, Тел.: 032 605945; 032 605955, E-mail: vik_op@vik.bg, Факс: 032 635431

Място/места за контакт: Договорноправен отдел

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vik.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.vik.bg/public-procurement/?category=2.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Разширяване на функционалността на информационната система на „ВиК” ЕООД – Пловдив чрез добавяне на модули за обработка на данни за водомерно стопанство и аварии, за период от 1 (една) година, считано от дата на подписване на договора. Възложителят ще заплаща извършеното в срок до 30 (тридесет) календарни дни след внедряването на всеки модул, представяне на приемо-предавателен протокол и данъчна фактура. Заплащането може да се извърши и до 60 (шестдесет) календарни дни поради естеството на услугата. Всеки участник има право да представи само една оферта. Не се допуска предлагане на варианти в офертите на участниците.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

48810000 (IA34)

Описание:

Информационни системи (Разширяване )


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Изискванията към модулите са описани в Техническата спецификация за изпълнение на поръчката. Посочената стойност е максималната съгласно чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП и не е задължителна за Възложителя.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Пловдив, бул. "Шести септември" № 250

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Пълните изискванията за изпълнение на поръчката са подробно описани в поканата за участие и Техническата спецификация за изпълнение на поръчката, които са публикувани на интернет адреса на Възложителя www.vik.bg, в раздел Профил на купувача, в досието на поръчката. При сключване на договор определеният за изпълнител участник представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

К1 – Обща цена – 0-60 точки; Участниците следва да предложат обща цена съгласно записаното в Образец 2 на настоящата документация, която е сума от посочените съставни цени. Този критерий се изчислява по следната формула: К1 = (К1 минимална/ К1 конкретна)*60 К2 - Гаранционна поддръжка – 0 – 30 точки; Този критерий се изчислява по следната формула: К2 = (К2 конкретен/ К2 максимален) *30; Участниците са длъжни да се съобразят с изискването на Възложителя да предложат срок на гаранционна поддръжка в месеци, еднакъв за всеки отделен модул. Срокът за гаранционна поддръжка не трябва да бъде по-кратък от 36 (тридесет и шест) месеца, считано от датата на внедряване на модулите. В случай, че предложат срок несъобразен с горепосоченото изискване на Възложитея, няма да бъдат допуснати до разглеждане на ценовата оферта. К3 – Срок на разработка и внедряване – 0-10 точки; Този критерий се изчислява по следната формула: К3 = (К3 минимален/ К3 конкретен) * 10; Участниците са длъжни да се съобразят с изискването на Възложителя да посочат срок на разработка и внедряване за всеки отделен етап, в работни дни, включващ проучване, проектиране, програмиране, тестване и внедряване по начина указан в Образец 1 от настоящата документация. На оценка подлежи общият срок на разработка и внедряване на модулите. В случай, че посочат срок несъобразен с горепосоченото изискване на Възложителя, няма да бъдат допуснати до разглеждане на ценовата оферта. КО = К1 + К2 + К3 Крайната комплексна оценка, КО, не може да бъде по-висока от 100 точки. Офертата, събрала най-висок брой точки, ще бъде класирана на първо място.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

09/10/2015 10:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация може да се получи в отдел "Договорноправен", етаж 3, стая 301 на Административната сграда на Дружеството на горепосочените телефони. Офертите на участниците ще бъдат отворени в Заседателната зала на Дружеството, гр. Пловдив, бул. "Шести септември" № 250, на 12.10.2015 г. (понеделник) в 10.00 часа. В случай на промяна на посочената дата и час, съобщение ще бъде публикувано в електронната страница на Възложителя, раздел "Профил на купувача", категория "Публични покани", в досието на поканата.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

08/10/2015