BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Химикотехнологичен и металургичен университет, гр. София, бул. Свети Климент Охридски №8, За: инж. Димитър Колев, Република България 1756, София, Тел.: 0879 885922, E-mail: zop@uctm.edu, Факс: 02 8685488

Място/места за контакт: Служба ОП на ХТМУ сгр. А ет. 2, ст. 228

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.uctm.edu.

Адрес на профила на купувача: http://dl.uctm.edu/bg/?q=node/290.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

“Доставка на химикали, лабораторни принадлежности и стъклария по обособени позиции за нуждите на ХТМУ през 2015 - 2016г."Максималната прогнозна стойност, обявена от Възложителя е в размер до 65 000,00 лв. (шестдесет и пет хиляди) лева без вкл. ДДС, като по обособена позиция 1 максималната прогнозна стойност e до 30 000 лв., а по обособена позиция 2 е до 35 000 лв.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

33696000, 33696300, 33696500, 33790000, 33793000, 38000000, 38400000, 38430000, 38437000, 24000000, 24300000

Описание:

Реактиви и контрастни вещества
Химически реактиви
Лабораторни реактиви
Стъклени изделия за лабораторна, хигиенна или фармацевтична употреба
Стъклени изделия за лабораторна употреба
Лабораторно, оптично и прецизно оборудване (без стъклени изделия)
Уреди за контрол на физически характеристики
Уреди за детекция и за анализ
Лабораторни пипети и принадлежности
Химически продукти
Неорганични и органични химични продукти с основен характер


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Максималната прогнозна стойност, обявена от Възложителя е в размер до 65 000,00 лв. (шестдесет и пет хиляди) лева без вкл. ДДС, като по обособена позиция 1 максималната прогнозна стойност e до 30 000 лв., а по обособена позиция 2 е до 35 000 лв. Посочените количества и обем са прогнозни и не са обвързващи за Възложителя.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Химикотехнологичен и металургичен университет гр. София, бул. Свети Климент Охридски №8

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изпълнителят: 1. Да извършва доставките с грижата на добър търговец при спазване на всички договорени изисквания и срокове. 2. Да извършва доставките на свой риск, в съответствие с техническата спецификация и ценовото предложение, неразделна част от договора за доставки. 3. Да извършва доставките в срока и мястото на изпълнение, съгласно договора за периодични доставки.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Постъпилите оферти за обособена позиция 1 ще бъдат оценявани по критерия „Икономически най-изгодна оферта”, съгласно методиката по т.I - за определяне на комплексна оценка. Постъпилите оферти ще бъдат оценявани по критерия „Икономически най-изгодна оферта”, съгласно методиката по т.I - за определяне на комплексна оценка. Комплексната оценка се получава, като сума от оценките на всеки отделен показател и се изчислява по следната формула: КО = К1+К2, където: К1 и К2 са оценките по показателите. Показател К1 - Предлагана цена -Максимално възможен брой точки 85. К1 = 85 х (Ц мин / Ц уч), където: - „85” е максималният брой точки по показателя; - „ Ц мин” е най-ниската предлагана цена; - „ Ц уч” е предлагана цена на конкретния участник. Показател К2 - Предлагана търговска отстъпка от каталожната цена на всеки участник за артикули, които не са включени в техническата спецификация за обособените позиции - Максимално възможен брой точки 15. К2 = 15 x (ТОуч / ТО макс), където: - „15” е максималният брой точки по показателя; - „ ТО уч” е предложената търговска отстъпка от съответния участник за артикули по каталожни цени, които не са включени в техническата спецификация по обособена позиция 1; - „ТО макс” е най-високата предложена търговска отстъпка от участник за артикули по каталожни цени, които не са включени в техническата спецификация по обособена позиция 1. За обособена позиция 2 – постъпилите оферти ще бъдат оценявани съгласно критерий „Най-ниска цена”, поотделно за всеки един от артикулите.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

07/10/2015 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

На 08.10.2015г. в сгр. А на ХТМУ етаж 2, стая 210 от 11.00 ч. ще се състои заседание на комисията по отваряне на получените оферти.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

07/10/2015