Версия за печат

BG-Брацигово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Брацигово, ул.Атанас Кабов № 6А, За: Цонка Иванова Кушлева, Република България 4579, Брацигово, Тел.: 03552 2065, E-mail: op@bratsigovo.bg, Факс: 03552 2101

Място/места за контакт: Община Брацигово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bratsigovp.bg.

Адрес на профила на купувача: www.bratsigovp.bg/op.php.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

“Зимно поддържане на общинска пътна мрежа на територията на Община Брацигово през зимен сезон 2015 г. – 2016 г.” Зимното поддържане включва снегопочистване и опесъчаване на общинската пътна мрежа и улици в гр.Брацигово с цел създаване нормална проходимост за пътните превозни средства при зимни условия. Зимно поддържане на общинска пътна мрежа на територията на община Брацигово през зимен сезон 2015 г. – 2016 г. ще обхваща обектите на общинската пътна мрежа на територията на Община Брацигово и дейностите, предвидени в "Технически правила за поддържане и ремонт на пътищата" /ГУП 1989г./ и по специално прилагане на раздел V - "Зимно поддържане на пътищата" .

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

90600000, 90620000

Описание:

Услуги по почистване и възстановяване и подобни услуги
Услуги по почистване на улици от сняг


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

. Зимното поддържане включва снегопочистване и опесъчаване на общинската пътна мрежа и улици в гр.Брацигово с цел създаване нормална проходимост за пътните превозни средства при зимни условия. Зимно поддържане на общинска пътна мрежа на територията на община Брацигово през зимен сезон 2015 г. – 2016 г. ще обхваща обектите на общинската пътна мрежа на територията на Община Брацигово и дейностите, предвидени в "Технически правила за поддържане и ремонт на пътищата" /ГУП 1989г./ и по специално прилагане на раздел V - "Зимно поддържане на пътищата" както следва. 1.Обектите на общинската пътна мрежа са : • ,Път IV-37709 – гр. Брацигово - с. Капитан Димитриево от км 0+000 до км 7+500 - обща дължина 7,5 км; 2.Обекти на улична пътна мрежа са следните улици: 1- ва ГРУПА-ГЛАВНИ УЛИЦИ 1. бул."Трети март" 2. ул. "Атанас Ненов" 3. ул.'Теорги Глухчев" 4. ул."Васил Петлешков" 5. ул."Христо Дамянов" б. ул."Христо Гюлеметов" 7. бул."Освободители" 8. бул."Атанас Кабов" 9. ул."Страшимир Мишекопаранов" 10. Алеята на ОДЗ"Божура Фурнаджиева" 2-ра ГРУПА-СЪБИРАТЕЛНИ И ЗАХРАНВАЩИ УЛИЦИ 1. ул."Ангел Попов" 2. ул."Слави Дишлянов" З. ул."Братя Златкови" 4. ул."Данаил Дименов" 5. ул."Брациговска комуна" 6. ул."Васил Левски" 7. ул."Майор Павлов" 8. ул."Крум Партъчев" 9. ул."Ана Гиздова" 10. ул."Никола Мишев" 11. ул."Иван Хрисчев" 12. yл."O6opuщe" 13. ул."Никола Вапцаров" 14. ул."Перущица""Копривщица „Батак"-нов квартал 3-та ГРУПА- ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ УЛИЦИ Стойността на поръчката е приблизително 40000.00 лв.без ДДС,като действителната стойност се формира от действително извършените количества работа по предложените цени за снегопочистване и опесъчаване.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

40000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

община Брацигово

NUTS:

BG423

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. При провеждане на мероприятията по зимното поддържане на общинската пътна мрежа, да се спазват следните технически изисквания: 2.Да се прилагат нива В и Г за зимно поддържане, дадени в таблица от горе цитираните правила. 3.Да се съблюдават и прилагат условията за рационално и ефективно използване на различните видове специални снегоринни съоръжения и пътно строителни машини с общо предназначение, дадени в таблица 14 на правилата. 4.При прилагане на нива В и Г на зимно поддържане, снегочистенето да започва при дебелина на снежната покривка с 2-3см по-малка от стойностите, дадени в таблица 11 на правилата, а именно: при ниво В-5см и при ниво на поддържане Г-7-8см . 5. Изискванията към експлоатационното състояние на общинската пътна мрежа след провеждане на снегочистенето и на мероприятията за борба със зимната хлъзгавост са: наличие на уплътнен снежен пласт върху пътното покритие по цялата дължина на пътя и опесъчена пътна повърхност в участъците с трудни условия за движение, а именно: при надлъжни наклони над 3%, хоризонтални криви с малки радиуси, пътни кръстовища, автобусни спирки, пътни участъци в близост до реки и водоеми, зони с голямо пешеходно движение и други участъци с интензивно използване на спирачни сили. 6. Опесъчаването на общинската пътна мрежа да се извършва при констатиране на поледици и при снеговалеж след спирането му. 7.При прилагане на нива В и Г на зимно поддържане на общинската пътна мрежа да се извършва периодично снегочистене с единични снегоринни машини по посоката на движение със застъпване на насрещната лента за движение най-малко с 30 см. При необходимост от уширение на почистеното от сняг платно за движение, се правят допълнителни преминавания с изнасяне на снегоринната машина в дясно от оста на пътя. В зависимост от интензивността на снеговалежа това уширение може да се извърши по време или след спиране на снеговалежа. 8. При изпълнението на поръчката да се съблюдават и спазват стриктно всички технически норми, правилата за техника на безопасност, пожарна безопасност, санитарно-хигиенните изисквания и т.н.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

08/10/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Получаването, разглеждането и оценката на офертите се извършва по реда, определен с вътрешните правила на възложителя, от назначена от него комисия. Офертата следва да бъде представена на фронт офиса на Община Брацигово на адрес: Община Брацигово, ул. Атанас Кабов №6А, до деня и часа, посочени в Раздел III от Публичната покана. Офертите се представят в писмен вид на български език, в 1 (един) екземпляр на хартиен носител, в запечатан непрозрачен плик./Препоръчително е документите да бъдат подредени и закопчани подредят в папка /. Върху плика участникът изписва: за Община Брацигово 4579 ул. Атанас Кабов №6А За участие в обществена поръчка с предмет : “Зимно поддържане на общинската пътна мрежа на територията на община Брацигово през зимен сезон 2015-2016 г.” / име на участника/ Адрес за кореспонденция, лице за контакти, телефон,факс,електронен адрес Офертата се представя от участника или от негов упълномощен представител, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, същите са за негова сметка. В този случай, той следва да изпрати офертата така ,че да обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за Участника. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока определен от него. Оферта, представена след изтичане на крайния срок, не се приема от Възложителя. Не се приема и оферта в плик, не запечатан или с нарушена цялост. Такава оферта незабавно се връща неотворена на участника и това се отбелязва в регистъра на Възложителя. Всички документи, поставени в офертата, следва да бъдат подписани и подпечатани от участника или лицето, упълномощено от него с нотариално заверено пълномощно, което трябва да придружава офертата. (с изключение на декларациите, които декларират обстоятелства и се подписват само в лично качество). Срок на валидност на офертите е 30 дни от датата на представяне на офертите. Цялата документацие в електроен вариант е публикувана на интернет страницата на община Брацигово на адрес: www.bratsigovo.bg/op.php , профил на купувача. Отварянето на офертите ще бъде на 09.10.2015 г. от 10.30 часа в сградата на Младежки дом гр.Брацигово,ул."Христо Смирненски" № 1.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

08/10/2015