Версия за печат

BG-Благоевград

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Водоснабдяване и канализация ЕООД, ул. Антон Чехов №3, За: инж. Илия Смилянов, Република България 2700, Благоевград, Тел.: 073 519879; 073 519875, E-mail: vik_bl@avala.bg, Факс: 073 884178

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vikblg.com.

Адрес на профила на купувача: www.vikblg.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на зимно работно и униформено облекло и зимни работни обувки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците и служителите на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград по Наредба за безплатното работно и униформено облекло, приета с ПМС № 10/21.01.2011 г.(обн. ДВ бр. 9/28.01.2011 г.), разделена на 2 (две) обособени позиции, както следва: 1-ва обособена позиция - Доставка на зимно работно и униформено облекло, вкл: - зимно яке, зимен полугащеризон и зимен елек. -ризи с дълъг ръкав касиери; 2-ра обособена позиция - Доставка на зимни работни обувки мъжки/дамски: - Зимни работни обувки/боти (мъжки) - от естествена кожа, с противохлъзгащи подметки, с омекотяващ маншет за глезена, дишаща подплата и ходило с метално бомбе и пластина. -Зимни работни обувки мъжки/дамски за инкасатори . Изискванията за изпълнение на поръчката и образците на документи, които са неразделна част от настоящата публична покана, са достъпни на профила на купувача, на адреса на: www.vikblg.com.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

18110000, 18831000

Описание:

Работно облекло
Обувки със защитно метално бомбе


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

количествата за отделните видове артикули са посочени в документацията на обществената поръчка и са достъпни на профила на купувача на ВиК ЕООД - Благоевград

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Централен склан на ВиК ЕООД - Благоевград

NUTS:

BG413

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Срок на изпълнение на поръчката: 12 (дванадесет) месеца, или до достигане на посочената прогнозна стойност. Начин на плащане: в лева, по банков път в рамките на срок от 30 (тридесет) календарни дни след датата на представяне на фактура във „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, Благоевград, придружена от справка за извършените доставки и необходимите сертификати да артикулите, за който се отнася плащането; Срок на валидност на офертите - 90 календарни дни, считано от датата за получаване на офертата

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1.Предложена цена – 70 точки; 2.Гаранционен срок – 20 точки; 3.Срок на доставка – 10 точки.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

06/10/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Представената оферта трябва да съдържа следните документи: 1) Представяне на участника по образец от документацията за участие - Приложение 1; 2) Техническо предложение по образец от документацията за участие- Приложение № 2; 3) Ценово предложение по образец от документацията за участие– Приложение №3; 4) Оторизационен документ от производителя (за участници, които не са производители на стоките, предмет на поръчката), със срок на валидност не по-кратък от срока на действие на договора за изпълнение на обществената поръчка; 5) Сертификат за внедрена система за управление на качеството с обхват – предмета на поръчката съгласно стандарт ISO 9001:2008 (или еквивалентен) на производителя, с превод на български език (когато е приложимо); 6) Каталожни проспекти и/или други информационни материали за предлаганите зимни работни и униформени облекла и зимни работни обувки; 7) Инструкции за ползване, поддържане и съхранение на предлаганите зимни работни и униформени облекла и зимни работни обувки. 8) Подписан и подпечатан проект на договор по образец - Приложение №4 от документацията за участие; Офертата и всички документи, които са част от нея, следва да бъдат представени в оригинал или да са заверени, когато са ксеро копия, с гриф "Вярно с оригинала", с подпис и печат от лицето/лицата, които представляват участника, съгласно документа за регистрация. Всички документи в офертата следва да са на български език. При представяне на документи на чужд език, същите следва да са придружени от превод на български език. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс. Върху плика се изписва предмета на поръчката. Дата, място и час на отваряне на офертите – 8.10.2015г., 11.00 часа в Заседателната зала на дружеството, на адрес гр.Благоевград, ул.”Антон Чехов” №3. При сключване на договор, определеният за изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларации за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

06/10/2015