Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Държавна агенция за метерологчен и технически надзор, бул. Г. М. Димитров №52 А, За: Ясен Такев, България 1797, София, Тел.: 02 8929753, E-mail: Yasen.Takev@damtn.government.bg, Факс: 02 9861707

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.damtn.government.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.damtn.government.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=8&lang=bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Обществената поръчка включва доставка на канцеларски материали и консумативи за офис техника за нуждите на ДАМТН.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30192000, 30197642, 30125110, 30125120

Описание:

Принадлежности за офиса
Фотокопирна хартия и ксерографска хартия
Тонер за лазерни принтери/факс машини
Тонер за фотокопирни машини


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно количествената сметка.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65265 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Място на изпълнение на поръчката са сградите на ДАМТН в градовете: София, Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Габрово, Ловеч, Плевен, Пловдив, Русе, Сливен, Стара Загора, Хасково, Шумен,Благоевград,Видин,Монтана,Търговище

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изискванията за изпълнението на поръчката са дадени в приложението към поканата.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

02/10/2015 14:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

ДАМТН предоставя достъп по електронен път до Приложението към поканата, съдържащо пълното описание на предмета на поръчката и изисквания към изпълнението, условията за подаване на оферта и сключване на договор, както и количествена сметка на материалите и образец на оферта. Тази информация може да бъде намерена на интернет адреса на възложителя: http://www.damtn.government.bg/, раздел "Профил на купувача" до изтичане на срока на валидност на настоящата покана.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

02/10/2015