Версия за печат

BG-Пловдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Комплексен онкологичен център – Пловдив ЕООД, бул.Васил Априлов № 15а, За: Екатерина Манчева, Ива Панайотова, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 641536, E-mail: onkodis_plovdiv@abv.bg, Факс: 032 644388

Място/места за контакт: Пловдив

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.onkoplov.com.

Адрес на профила на купувача: http://op.onkoplov.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20150925WulI727183.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Правно обслужване на „КОЦ -Пловдив” ЕООД в областта на обществените поръчки, търговско право и трудово право”.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79112000

Описание:

Юридическо представителство


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозната стойност на обществената поръчка е до 20 000 (двадесет хиляди) лева без ДДС до 6 (шест) месеца. Участникът следва да оферира цена за 1 (един) астрономически час, за правно обслужване, като тя не може да бъде по ниска от минималната определена съгласно Наредба № 1/09.07.2004г. на ВАС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

20000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

„Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД, находящ се в гр.Пловдив, бул.”Васил Априлов” № 15а

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Осъществяване на правно обслужване по специфични въпроси от областта на обществени поръчки, търговско право и трудово право. Услугата се осъществява чрез постоянно възнаграждение без договаряне за всяка отделна услуга, заплащано всеки месец след представен отчет за извършената дейност, включително и изготвяне и съгласуване на писмени и устни правни становища, писма, заповеди, договори и други документи, осъществяване на представителство пред органи от системата за здравеопазване в България и с лечебни заведения и юридически /физически лица при необходимост. 4.1. Да са завършили специалност ”ПРАВО”, да са придобили юридическа правоспособност, както и да са вписани като адвокати в съответната адвокатска колегия. 4.2. Да са вписани като адвокати в съответната адвокатска колегия и да имат стаж като адвокати минимум 10 (десет) години – доказва се с заверено копие на адвокатска карта с гриф ”Вярно с оригинал”. 4.3. Да имат опит в правното обслужване на лечебни заведения за болнична помощ минимум 3 (три) години – доказва се с копие на договор за правно обслужване и /или най-малко 1 (една) референция от лечебно заведение. 4.4. Да имат опит в процесуално представителство пред гражданските и /или административните съдилища и /или Комисия за защита на конкуренцията по казуси от обществени поръчки, търговско право и трудово право минимум 2 (две) години – доказва се с декларация (свободен текст). 4.5. Да имат опит в участие в минимум 10 (десет) комисии по проведени обществени поръчки – доказва се с декларация (свободен текст), в която участникът посочва Възложителите на обществените поръчки. Забележка: В случай, че участникът е адвокатско дружество, посочва се съдружникът /адвокатът, който ще изпълнява лично юридическото обслужване на Възложителя, както и виждането на участника относно професионалните качества на посоченото лице за изпълнение на техническото задание. В този случай на условията следва да отговаря конкретния съдружник /адвокат. При извършване на правното обслужване участникът следва да присъства в офис на Възложителя, съгласно нуждите от предоставяне на правна помощ, както и да осигури при необходимост дистанционно консултиране (телефон, интернет и др.). Срокът на изпълнение е до 6 (шест) месеца, при следните ограничения в условията на плащане: Възнаграждението за текуща правна помощ е съгласно Наредба № 1/09.07.2004г. на ВАС и не може да бъде по-малко от определеното от Наредбата. За процесуално представителство на дружеството в посочените области на правото ще се дължи отделно възнаграждение, съобразено с Наредбата №1/09.07.2004 г. на ВАС.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

К1 е показател, оценяващ допълнителните предложения на участника за изпълнение в рамките на изискванията на Възложителя - Максимален брой точки – 50 точки. Оценката заема стойности до 50, като всяко отделно конкретно предложение на участника се оценява по следния начин: 10 точки – предложението е от полза за лечебното заведение; 20 точки – предложението е от полза за лечебното заведение и има допълнителна икономическа стойност; 30 точки – предложението е от полза за лечебното заведение, има допълнителна икономическа стойност и е свързано с допълнителна квалификация на участника (последното се удостоверява с необходимите документи - дипломи, сертификати и други). К2 е оценка по критерий ”предложена цена” – 50 точки: Този критерий се изчислява по следната формула К2 = К2 минимум / К2 конкретна/ * 50 Методика за определяне на комплексната оценка /КО/ на офертите: КО = K1+ K2 Участника събрал най-много точки се класира на първо место.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

06/10/2015 15:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

06/10/2015