Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

УМБАЛ Александровска ЕАД, ул. Свети Георги Софийски № 1, За: Гергана Дерменджиева, Република България 1431, София, Тел.: 02 9230628, E-mail: umbal.alexandrovska@gmail.com, Факс: 02 9230646

Място/места за контакт: Отдел Обществени поръчки

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.alexandrovska.com.

Адрес на профила на купувача: http://op.alexandrovska.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20150924qIOR2509638.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на оборудване за осигуряване на система за безопасни условия на труд в Циклотронен комплекс към Клиниката по нуклеарна медицина на УМБАЛ "Александровска" ЕАД”, със спецификация, посочена в Приложение № 1 от документацията за участие. Поръчката включва доставка, монтаж, настройки и тестове, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционна поддръжка на оборудването. Място на доставка на оборудването: УМБАЛ “Александровска” ЕАД - “Клиника по Нуклеарна медицина”.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

33100000

Описание:

Медицинско оборудване


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Количествoто е посочено в техническата спецификация - Приложение № 1 от документацията за участие.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65999 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. София, ул. Свети Георги Софийски № 1, Клиника по Нуклеарна медицина на УМБАЛ “Александровска” ЕАД

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника - оригинал. В списъка участникът следва да опише всички представени от него документи и информации. Всеки лист, съдържащ се в плика, задължително следва да бъде номериран и подреден в последователност съгласно списъка. 2.Оферта за участие /оригинал, по приложен образец/. 3.Представяне на участника, включващо: 3.1.посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; 3.2.при участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 4.Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация). 5.Декларация за обстоятелството по чл. 47, ал. 1, т.1 от ЗОП (оригинал, по приложен образец). При сключване на договор, избрания за изпълнител следва да представи доказателство за липсата на обстоятелството по чл. 47, ал. 1, т.1 от ЗОП /валидно свидетелство за съдимост/ и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. 6.Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП от участника за предвидени подизпълнители /ако предвижда такива/, видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнителите и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка /оригинал, по приложен образец/. 7.Декларация за съгласие за участие на подизпълнителя, ако участникът предвижда такъв /оригинал, по приложен образец/. 8. Списък /оригинал, по приложен образец/ на доставките, еднакви или сходни с предмета на публичната покана, като стойност или количество, изпълнени през последните три години, считано от датата на нейното обявяване, включително стойности, дати (или срок на договора) и получатели, придружен от доказателства за изпълнение на услугите. Доказателството за извършената услуга се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. (Ако участникът посочи публичния регистър на АОП, той следва да посочи уникалния номер на поръчката, където възложителят може да види информацията за изпълнен договор. Ако там не е публикувана информация за изпълнен договор, възложителят не може да приеме посочването на регистъра като доказателство за технически възможности на участника) 9.Документ, удостоверяващ правото на участника да извършва търговия на едро с медицински изделия, издаден по реда на Закона за медицинските изделия - заверено от участника копие. 10.Оторизационно писмо на участника от производителя на оборудването, или от упълномощен от него представител, за продажба, гаранционно и извънгаранционно обслужване на територията на РБългария – копие на оригинала, придружено с превод на български език. 11.Сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството – (ISO 9001:2008, БДС ЕN ISO 9001:2008 или еквивалент) на производителя на оборудването за въведена Система за управление на качеството за производство на апаратурата – копие, придружено с официален превод на български език, ако е на чужд език. 12.Сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството – (ISO 9001:2008, БДС ЕN ISO 9001:2008 или еквивалент) на участника за въведена Система за управление на качеството за търговия и сервиз на апаратурата – копие, придружено с официален превод на български език, ако е на чужд език. Продължава в раздел "Допълнителна информация".

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

07/10/2015 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

13.Декларация - оригинал, съдържаща списък на техническите лица, които ще отговарят за изпълнение на поръчката, в която следва да се посочи образованието и професионалната квалификация на лицата. 14.Каталог на производителя на предлаганото оборудване, от който да са видни характеристиките на оборудването и техническите параметри – оригинал, придружен с превод на български език. 15.Удостоверение на участника издадено от АЯР за работа с източници с йонизиращи лъчения – заверено от участника копие. 16.„Техническо предложение” на участника по образец на възложителя на хартиен и оптичен носител. 17.„Предлагана цена” на участника по образец на възложителя на хартиен и оптичен носител. Възложителят не изисква гаранция за участие в настоящата обществена поръчка. При сключване на договор участникът, определен за изпълнител, следва да представи гаранция за изпълнение в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС. В документа задължително следва да бъде записано: „Гаранция за изпълнение на договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на оборудване за осигуряване на система за безопасни условия на труд в Циклотронен комплекс към Клиниката по нуклеарна медицина на УМБАЛ "Александровска" ЕАД”, Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: - парична сума, платима в касата на болницата или по сметка на възложителя в “Сосиете Женерал Експресбанк” АД, гр. София, BIC:TTBBBG22; IBAN:BG54 TTBB 9400 1526 8730 19 – копие от документа; - банкова гаранция (представя се в оригинал). Условията и сроковете за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Банковите разходи по откриването и поддържането на гаранцията са за сметка на изпълнителя. Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Публичната покана и документацията за участие са публикувани на официалния сайт на възложителя www.alexandrovska.com Не се допускат до разглеждане оферти, които не отговарят на изискванията на чл.101в от ЗОП или на някое от условията на възложителя. Офертите ще бъдат отворени по реда на чл. 68, ал.3 от ЗОП на 08.10.2015 г. от 14.00 ч. в Заседателната зала на административната сграда на УМБАЛ "Александровска" ЕАД.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

07/10/2015