Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Военно-географска служба, бул. Тотлебен N 34, За: Димитър Георгиев Димитров, България 1606, София, Тел.: 02 9224177, E-mail: mgs@armf.bg, Факс: 02 9224181

Място/места за контакт: Военно-географска служба

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: mgs.armf.bg.

Адрес на профила на купувача: mgs.armf.bg/obshtestveni_porachki/9.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Закупуване на компютри и дисков масив за архивиране на данни за нуждите ВГЦ-Троян. 1.Основни тактико-технически характеристики на компютрите - да осигуряват възможност за създаване и работа в мрежова среда с геопространствени данни. 2.Дисков масив за архивиране на данни - да осигурява надеждно съхранение и архивиране на големи по обем геопространствени данни. Закупуване на персонални компютри за нуждите на ВГС-София. 1.Компютърните конфигурации следва да удоволетворяват минималните изисквания към техническите характеристики на основните компоненти, представени в Техническата спецификация.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30000000

Описание:

Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

обособена позиция 1 - настолни компютри - 4 броя /2 400 лв.-обща сума/; обособена позиция 2 - компютри - 9 броя / 15 000 лв. - обща сума/; обособена позиция 3 - дисков масив - 1 брой / 20 000 лв./

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

37400 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Троян, Военен географски център,ул. "Христо Цонковски"1

NUTS:

BG315

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Основните изисквания за конфигурациите, техническите параметри и гаранцията, да отговарят съгласно Техническите спецификации, както следва: - за настолни компютри - ДОП-11/2015 г.; - за компютри - ДОП-12/2015 г.; - за дисков масив - ДОП-13/2015 г., публикувани в профила на купувача. 2. Срок за изпълнение на поръчката - до 30 дни след сключване на договор.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

06/10/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1. Място за получаване на офертите: Военно-географска служба, бул."Тотлебен"34 ( в приемната на сградата), гр. София. 2.Място на доставка: За обособени позиции 2 и 3 - Военен географски център, гр. Троян, ул. "Христо Цонковски"1; За обособена позиция 1 - бул."Тотлебен" 34, гр. София 3.Участниците представят своята оферта в запечатан, непрозрачен плик, върху който пише ОФЕРТА, като се посочва адрес за кореспонденция, телефон, лице за контакт, факс, ел. адрес, наменование на обекта на поръчката и обособените позиции, за които участват. 4.Изисквания към съдържанието на офертите/ офертите трябва да съдържат най-малко: - Административни данни за участника; - Копие от документа за регистрация или ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, а когато участникът е физическо лице - копие от документа за самоличност; - Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал.9 от ЗОП 9 (по образец, публикуван в Профила на купувача); - Декларация, за липса на свързаност с друг участник по чл. 55 от ЗОП/ (по образец, публикуван в Профила на купувача); - Техническо предложение; - Ценово предложение. Ценовата оферта за всяка обособена позиция трябва да е в отделен запечатан плик в плика с офертата. Единичните цени да се формират без и с включен ДДС и всички други разходи по доставката - франко склада Военен геогрфски център, гр. Троян, ул."Христо Цонковски"1 и гр. София, бул."Тотлебен"34. - Срок на валидност на офертата - не по-малък от 60 дни; 5. Плащането ще се извършва по банков път в срок от 30 календарни дни от представянето на следните документи: - фактура (оригинал); - протокол за приемане/предаване на материалните средства-оригинал; 6. Отваряне на офертите в 10 часа на 08.10.2015 г., в сградата на хотел "Шипка", бул."Тотлебен"34А, гр. София.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

06/10/2015