Версия за печат

BG-Белослав

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Белослав, ул.Цар Симеон Велики №23, За: инж. Тихомир Кирчев, Иванка Димитрова, Република България 9178, Белослав, Тел.: 05112 3569, E-mail: obstinabeloslav@abv.bg, Факс: 05112 2214

Място/места за контакт: гр.Белослав, ул.Цар Симеон Велики №23

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.beloslav.org..

Адрес на профила на купувача: www.beloslav.org..


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка, чрез покупка на пелети от дървесина за отопление на Основно училище „Св.Кирил и Методий“ с.Езерово, ОДЗ „Дора Габе“с.Езерово и Читалище с.Езерово, община Белослав през отоплителен сезон 2015/2016г.”Пелетите трябва да отговарят на следните технически спецификации: Да са произведени 100% от дървесина без кора; В пелетите да няма следи от пясък; Да отговарят на изискванията на въведените Европейски стандарти за качество „EN plus –A1” за пелети Клас А1, Да са висококалорични - минимум 18 МJ/kg топлина на изгаряне на работно гориво; Влагосъдържание по-малко от 10%; Пелетите да са пакетирани в чували. Офертата за пелетите да бъде придружена от сертификати за качество на пелетите и/или протокол за изпитване, издаден от акредитирана лаборатория, удостоверяващ качеството на пелетите. Условия на плащане: Плащането ще се извършва в 30(тридесет) дневен срок, след всяка доставка, след представяне на фактура- оригинал. Източник на финансиране – финансирането на доставките е от собствени бюдженти средства.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

09111400

Описание:

Горива на базата на дърва


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозно количество – около 70 тона. Възложителят не е длъжен да заяви цялото количество

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

25000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Основно училище „Св.Кирил и Методий“ с.Езерово, община Белослав

NUTS:

BG33

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

- наличие на сертификати за качество на пелетите и/или протокол за изпитване, издаден от акредитирана лаборатория, удостоверяващ качеството на пелетите. - цената за доставка на 1 тон гориво да бъде формирана франко склада, находящ се в сградата на Основно училище „Св.Кирил и Методий“ с.Езерово, община Белослав. В нея да са включени, транспорт, екотакси и др. - срок за изпълнение на доставката- до 7 календарнидни от датата на писмената заявка, направена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. - прогнозно количество – около 70 тона. Възложителят не е длъжен да заяви цялото количество. Доставките ще се извършват периодично, в рамките на нуждите за отопление на сградите, като максималното количество за една доставка е до 15 тона; - срок на валидност на офертата не по-малък от 90 календарни дни от дата на представянето й.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

06/10/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Срок и място за получаване на офертите: Офертите следва да бъдат представени в запечатан, непрозрачен плик с надпис: За участие в процедура по реда на Глава 8а на ЗОП с предмет: „Доставка, чрез покупка на пелети от дървесина за отопление на Основно училище „Св.Кирил и Методий“ с.Езерово, ОДЗ „Дора Габе“с.Езерово и Читалище с.Езерово, община Белослав през отоплителен сезон 2015/2016г.”, Име и адрес за кореспонденция на участника и по възможност телефон, факс и/или e-mail и подадени по съответния ред в деловодството на община Белослав, адрес: гр. Белослав, ул. „Цар Симеон Велики” № 23, в срок до 16:30 часа на 06.10.2015 г. Дата, час и място на отваряне на офертите: Офертите се отварят на 07.10.2015г.от 10:00часа в заседателната зала в сградата на общинска администрация Белослав, гр.Белослав, ул."Цар Симеон Велики" №23; Подробни указания за оформянето на офертата, както и образци на документите, са публикувани в профила на купувача на община Белослав-www.beloslav.org.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

06/10/2015