Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

УМБАЛ Александровска ЕАД, ул. Свети Георги Софийски № 1, За: Гергана Дерменджиева, Република България 1431, София, Тел.: 02 9230628, E-mail: umbal.alexandrovska@gmail.com, Факс: 02 9230646

Място/места за контакт: Отдел Обществени поръчки

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.alexandrovska.com.

Адрес на профила на купувача: http://op.alexandrovska.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20150923kwpY2481472.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Закупуване и доставка на строителни материали, електро материали, В и К части, крепежни елементи, ръчни инструменти, консумативи за електроинструменти и други, за текуща поддръжка на сграден фонд и инфраструктура на УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА“ ЕАД, по 6 обособени позици”. Видовете и техническите характеристики на материалите са посочени в приложената Техническа спецификация към документацията за участие, съдържаща приложения по обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1: „Закупуване и доставка на бетон, чакъл и други инертни материали за сграден фонд и инфраструктура на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД”, съгласно Приложение №1; Обособена позиция №2: „Закупуване и доставка на бои и лакове за текуща поддръжка на сграден фонд и инфраструктура на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД”, съгласно Приложение №2; Обособена позиция №3: „Закупуване и доставка на електро материали за текуща поддръжка на сграден фонд и инфраструктура на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД”, съгласно Приложение №3; Обособена позиция №4: „Закупуване и доставка на В и К части за текуща поддръжка на сграден фонд и инфраструктура на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД”, съгласно Приложение №4; Обособена позиция №5: „Закупуване и доставка на крепежни елементи, ръчни инструменти, консумативи за електро-инструменти и други за текуща поддръжка на сграден фонд и инфраструктура на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД”, съгласно Приложение №5; Обособена позиция №6: „Закупуване и доставка на други строителни материали за текуща поддръжка на сграден фонд и инфраструктура на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД”, съгласно Приложение №6.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

44110000

Описание:

Строителни материали


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Доставките ще се извършват при необходимост, съгласно Техническата спецификация.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65999 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. София, ул. Свети Георги Софийски № 1

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника - оригинал. В списъка участникът следва да опише всички представени от него документи и информации. Всеки лист, съдържащ се в плика, задължително следва да бъде номериран и подреден в последователност съгласно списъка. 2.Оферта за участие /оригинал, по приложен образец/. 3.Представяне на участника, включващо: 3.1.посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; 3.2.при участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 4.Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация). 5.Декларация за обстоятелството по чл. 47, ал. 1, т.1 от ЗОП (оригинал, по приложен образец). При сключване на договор, избрания за изпълнител следва да представи доказателство за липсата на обстоятелството по чл. 47, ал. 1, т.1 от ЗОП /валидно свидетелство за съдимост/ и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. 6.Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП от участника за предвидени подизпълнители /ако предвижда такива/, видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнителите и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка /оригинал, по приложен образец/. 7.Декларация за съгласие за участие на подизпълнителя, ако участникът предвижда такъв /оригинал, по приложен образец/. 8.Декларация /оригинал/ за срока на валидност на офертата, който не може да е по-кратък от 30 /тридесет/ календарни дни, считано от датата, обявена като краен срок за получаване на офертите. 9.Декларация /оригинал/ за приемане условията на проекта на договора. 10.Сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2008 с обхват на сертификация предмета на поръчката, или еквивалент, копие, заверено от участника. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството. 11.Списък с обектите в магазинната мрежа. 12.Продуктова листа – към момента на сключване на договора с избрания за изпълнител участник. 13.„Техническо предложение” на участника по образец на възложителя на хартиен и оптичен носител. 14.„Предлагана цена” на участника по образец на възложителя на хартиен и оптичен носител.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва въз основа на получената от всяка оферта „Комплексна оценка”, с максимална стойност 100 точки, която представлява сума от индивидуалните оценки по определените предварително показатели,както следва: Кi= (Тmin / Тi ) х 30 + (Оmax/Оi) x 20 + (Цmin/Цi) x 50 където: Тmin – най-кратък предложен срок за доставка в часове. Тi – срокът, предложен от i-тата оферта. Оmax – най-високата предложена отстъпка в проценти . Оi – отстъпката, предложена от i-тата оферта. Цmin – най-ниската предложена цена за обособена позиция в лева без ДДС от всички оферти, допуснати до оценка; Цi – цената предложена от i-тата оферта Оценките, които ще се получат при прилагане на формулата, се закръгляват до втория знак след десетичната запетая. Крайното класиране по обособени позиции ще се извърши на база получената оценка в низходящ ред, т.е. оферта, получила най–голям брой точки се класира на първо място и т.н. Участниците, получили равна комплексна оценка, се класират съгласно правилата на чл. 71, ал. 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

06/10/2015 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Публичната покана и документацията за участие са публикувани на официалния сайт на възложителя www.alexandrovska.com Не се допускат до разглеждане оферти, които не отговарят на изискванията на чл.101в от ЗОП или на някое от условията на възложителя. Офертите ще бъдат отворени по реда на чл. 68, ал.3 от ЗОП на 07.10.2015 г. от 15.00 ч. в Заседателната зала на административната сграда на УМБАЛ "Александровска" ЕАД.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

06/10/2015