Версия за печат

BG-Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Сливен, бул. Цар Освободител №1, За: инж. Иван Манчев, РБългария 8800, Сливен, Тел.: 044 611100, E-mail: imanchev@sliven.bg, Факс: 044 662350

Място/места за контакт: Община Сливен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.sliven.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.sliven.bg/index.csp?f=9-00118-2015-042.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Изпълнение на СМР за изграждане на вътрешно квартални улици между кв. 468, кв. 469, кв. 470 и кв. 471 по плана на кв. Даме Груев, гр. Сливен“. В момента достъпа до жилищните сгради в кв. 468, кв. 469, кв. 470 и кв. 471 по плана на кв. Даме Груев, гр. Сливен е изключително затруднен, поради липса на трайна настилка около тях и вътрешно квартални улици за осигуряване на нормален достъп. Главната цел е трайно подобряване качеството на физическата и жизнената среда, чрез прилагане на интегриран подход за подобряване облика на жилищния квартал в съответствие със съвременните изисквания за градско обитаване, осъществяване на социални контакти и интегриране на хората в неравностойно положение. Предмет на настоящата поръчка е изграждане на улици в кв. Даме Груев, гр. Сливен съгласно инвестиционен проект във фаза „Технически проект” с наименования по проекта както следва: Улица 1;Улица 2; Улица 3; Улица 5 . В ситуационен план проекта предвижда изграждане на улици със следните размери: две ленти за движение с ширина 2,50м, тротоар от лявата страна с ширина 1,50 м. От лявата страна на „Улица 1“ има обособени четири малки паркинга, а от дясно от km 0+60.00 до km 0+85,96 се предвижда паркинг с около 35 паркоместа. Положението на бетоновите бордюри с основни размери 15/25 см е както следва: •За „Улица 1“ - прави от кm 0+0,00 до km 0+28,00, а от km 0+28.00 до km 0+130.00 ще бъдат положени легнали от лявата страна по нарастване на километража. •За „Улица 2“ – легнали от лявата страна по нарастване на километража; •За „Улица 3“ – прави от дясната страна и легнали от лявата страна на улицата по нарастване на километража; •За „Улица 5“ – прави от двете страни на улицата. Надлъжни и напречни наклони: Улицата от о.т. 1678 до о.т. 1659 („Улица 1“) в надлъжен профил е с максимален надлъжен наклон 3,27% и минимален 0,97%. Напречния наклон е двустранен 3,00% от km 0+10.00 до km 0+50.00 и едностранен 3,7% от km 0+50.00 до km 0+130. „Улица 2“ е с максимален надлъжен наклон 10.0% и минимален 0,72%. Напречния наклон е едностранен и е 3,00%. „Улица 3“ е с надлъжен наклон 0,78%. „Улица 5“ в надлъжен профил се характеризира с максимален надлъжен наклон от 4% и минимален – 2,05%. Напречния наклон е едностранен – 3,00%. Настилки: Предвидена е следната пътна конструкция: •Плътен асфалтобетон - 4см Е=1200 Mpa •Битуминизирана основа - 6 см Е=900 Mpa •Несортиран трошен камък /0-40/ - 20см Е=300 Mpa •Несортиран трошен камък /0-63/ - 25см Е=250 Mpa

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Видовете и количества СМР, необходими за изграждането на вътрешно квартални улици между кв. 468, кв. 469, кв. 470 и кв. 471 по плана на кв. Даме Груев, гр. Сливен, са подробно описани в количествена сметка - Приложение № 1. Към документацията е приложена и проекто-сметна документация.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

155000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

кв. "Даме Груев", гр. Сливен, Община Сливен

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В офертата си всеки участник представя следните документи:1. Данни за лицето, което прави предложението - Образец № 1; 2.В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или консорциума) представят заверено копие на документ - споразумение или договор.Документът трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:2.1.Всички членове на обединението/консорциума са отговорни заедно и поотделно за изпълнението на договора за обществената поръчка; 2.2.Срокът на обединението е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде изпълнена; Когато не е приложен документ (споразумение или договор) за създаването на обединение/консорциум или в приложеният такъв липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия, участникът ще бъде отстранен от участие по настоящата обществена поръчка. В учредителният договор е задължително наличието на клауза, уреждаща отношенията между съдружниците при съдебно отстраняване или друга форма за прекратяване на участието, което да гарантира изпълнението на договора за обществената поръчка и отчитането на извършената дейност по приключване на обществената поръчка.Когато в споразумението или договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението се представя и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.3.Техническо предложение-Образец № 2;Към Техническото предложение се прилага Технологично-строителната програма–Образец № 2.1,която трябва да съдържа:1.Технология и организация на изпълнението на строителството;2.Организация на ръководството на обекта (ключовия персонал);3.Мерки по управление на качеството, опазване на околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;4. Срок за изпълнение;5.Гаранционни срокове.4.Ценово предложение - Образец № 3;5. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до б. „д” и ал. 5 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към документацията Образец № 4, от лицата посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП.6. Всеки участник трябва да докаже регистрацията си в Централния професионален регистър на строителя или еквивалентен регистър, в държавата в която е установен или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи, съгласно съответния национален закон.Регистрацията в Централния професионален регистър следва да е с обхват на вписване четвърта група, ІV категория.Участниците, установени в друга държава - членка на Европейския съюз, могат да представят еквивалентен документ, издаден от държавата, в която са установени.7. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация:Участникът представя следните документи:7.1. Списък на строителството, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата (по образец), а за строителство, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката, и:а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности;Минимални изисквания: Всеки участник трябва да притежава признат опит в строителството и да е изпълнил поне 1 (едно) строителство, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката.Продължава в "Допълнителна информация".

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показателите и относителната им тежест при определяне на комплексната оценка са следните: 1.Технологично–строителна програма К1-тежест в комплексната оценка 30 точки;2.Предложена цена К2–тежест в комплексната оценка 60 точки;3.Срок за изпълнение К3–тежест в комплексната оценка 10 точки.Комплексната оценка (КО) на офертите се получава като сбор от оценките по отделните показатели, по следната формула:К = К1+ К2 + К3.Максималният брой точки, който може да получи един участник е 100. Показател К1 – „Технологично – строителна програма”-тежест 30 точки (максималният брой точки по този показател е 30 точки), определен по следния начин:Комисията разглежда технологията и организацията на изпълнението на строителството; организацията на ръководството на обекта (ключовия персонал) и мерките по управление на качеството, опазване на околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, след което извършва оценка, съгласно Таблица за оценка по показателя: К1 - Технологично – строителна програма, от документацията за участие.Оценките на участниците, по този показател, следва да бъдат подробно мотивирани за гарантиране на безпристрастност, обективност и прозрачност в работата на комисията.Оценката на показателя К1 - Технологично – строителна програма се определя по следната формула:К1 = (К1.1 + К1.2 + К1.3) * 0,30;където:К1 - оценката на участника по показателя К1;К1.1 - брой точки, получени от съответния участник по подпоказател К1.1 от Таблицата за оценка;К1.2 – брой точки, получени от съответния участник по подпоказател К1.2 от Таблицата за оценка;К1.3 - брой точки, получени от съответния участник по подпоказател К1.3 от Таблицата за оценка. Показател К2–„Предложена цена”-тежест 60 точки (максималният брой точки по този показател е 60 точки), определен по следната формула:К1=ПЦ (минимум лева)/ ПЦ (участник)*60;където „ПЦ (минимум лева)” е най-ниската предложена обща стойност за изпълнение на поръчката, а „ПЦ (участник)” е предложената обща стойност от оценявания участник по този показател. Участникът с най-ниска предложена обща стойност получава най-висок брой точки, а за всеки следващ участник броя точки се намалява съобразно стойностите, определени по цитираната формула. Показател К3–Срок за изпълнение (по предложение на участника в календарни дни)-тежест 10 точки (максималният брой точки по този показател е 10 точки), определен по следната формула:К3=Срок(мин.брой календарни дни)/Срок(участник)*10;където:„Срок (мин.брой календарни дни)” е най-краткият предложен срок в календарни дни за изпълнение на обществената поръчка, а „Срок (участник)” е предложеният срок в календарни дни за изпълнение на обществената поръчка от оценявания участник. Участникът, предложил минимален срок за изпълнение на поръчката в календарни дни, получава максимален брой точки, а за всеки следващ участник броят точки се определя съобразно съотношението между стойностите, определени по цитираната формула. Оценките по отделните показатели се представят в числово изражение с точност до втория знак след десетичната запетая. Класирането на участниците се извършва по низходящ ред на получената комплексна оценка, като на първо място се класира участникът, който е получил най-висока оценка (КО) на офертата. В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие, че и цените са равни се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по – благоприятна стойност по този показател. Ако и оценките по този показател са равни комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител. Участникът, класиран от комисията на първо място, се определя за изпълнител на обществената поръчка.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

02/10/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължение от "Изисквания за изпълнение на поръчката":Заб:Строит.,което е еднакво или сходно с предмета на поръчката е за изпълнение на строително-монтажни работи, за основен ремонт,реконструкция и изграждане на улици. 7.2.Декларация посочваща образованието,професионалната квалификация и професионалния опит на ръководните служители на участника (ръководител екип и помощник ръководител), включително на лицата, които отговарят за извършването на строителството–свободна форма;Мин.изискв:Ръководните служители-ръководител екип и помощник ръководител трябва да отговарят на следните изисквания:Ръководител екип–1-строителен инженер с мин. 5 (пет) год. в областта на изпълнение на пътно-транспортни съоръжения;Помощник р-тел-1-строителен инженер/строителен техник с мин. 3 (три) год. опит в областта на изпълнение на пътно строителни обекти.7.3.Данни за собствени или наети технически лица, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството, които участникът ще използва за извършване на строителството – свободна форма; Мин. изискв:Отговорникът по качеството трябва да отговаря на следните изисквания:Отговорник по контрола на качеството–1 -строителен инженер/техник с мин. 3 (три) год. в областта на пътното строителство.Собствените или наети технически лица, които участникът ще използва за извършване на строителството трябва да бъдат с необходимата професионална квалификация.7.4. Декларация за технич. оборудв,за изпълнение на поръчката–своб. ф-ма.Мин. изисквания:за изп. на пор. уч. трябва да разполага със следното мин. технич. оборудв:самосвал–2б,асфалтополагач–1бр,гудронатор–1бр,пътна фреза–1бр,моторен фугорез–1бр,компресор за чистене на основи при кърпки–1бр,вибрационна плоча–1бр,самоходен валяк-вибрационен до 1.5т–1бр,самоходен валяк-вибрационен до 10т–1бр,автобагер (комбиниран)–1б,бобкат–1бр.7.5.Декл.,че уч. разполага с асфалтова база или има сключен договор за доставка на асфалтобетонови смеси,през целия срок на договора–своб. ф-ма.Мин. изискв: за изпълнение на поръчката участникът трябва да разполага с асфалтова база или да има сключен договор за доставка на асфалтобетонови смеси,през целия срок на договора.8.Вид. раб. от предм. на пор.,които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители и писмено съгласие от подизпълнителите–своб. ф-ми.Заб:Когато Уч. няма да използва подизпълнител/и представя документ–своб. ф-ма удостоверяващ обстоятелството.9.Декл. за приемане на условията в проекта на договора-Обр №6;10.Нот. зав. пълномощно на лицето/ата, подписало/ли офертата,в случай,че няма/т представителни функции.11.Списък на документите, приложени към офертата, подписан и подпечатан от Уч.Заб:Към док. е приложен Проект на договор-Обр №7,който е само за сведение на участниците и не се изисква да бъде прилаган към офертата.Валидността на офертите е 90 (деветдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите.Източник на финансиране: Общ. пор. ще се финансира със собствени средства от общинския бюджет.Място за получаване на офертите:Офертите се подава в Център за административни услуги-деловодство,Общ. Сливен,гр.Сливен,бул.„Цар Освободител” №1,не по-късно от деня и часа,посочени в публичната покана.Дата, час и място на отваряне на офертите:02.10.15 г.,16:30ч,в ст №17,в сградата на Общ. Сливен,гр.Сливен,бул.„Цар Освободител” №1. Преди сключване на договор класираният на първо място уч.,представя:док./и, издаден/и от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1,б."а" до б."д" от ЗОП и декл./и за липсата на обстоятелства по чл.47,ал.5 от ЗОП.Публ. покана,документацията за възлагане на обществената поръчка,приложенията към нея и образците на документи са публикувани на интернет адреса на Възложителя: http://www.sliven.bg-Профил на купувача-http://www.sliven.bg/index.csp?f=9-00118-2015-042.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

02/10/2015