Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

БДЖ - Пътнически превози ЕООД, ул. Иван Вазов № 3, За: Мариела Шумкова; Вера Захова, Република България 1080, София, Тел.: 0888 278277;0884 228812, E-mail: vzahova@bdz.bg, Факс: 02 9800494

Място/места за контакт: отдел Енергийна ефективност,отдел Общeствени поръчки

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bdz.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.bdz.bg/bg/publichni-pokani/dostavka-na-tehnicheski-gazove-za-nujdite-na-bdj-putnicheski-prevozi-eood-za-ednogodishen-period.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

"Доставка на технически газове за нуждите на "БДЖ-Пътнически превози"ЕООД за едногодишен период"

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

24110000

Описание:

Газове с промишлена употреба


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

"Доставка на технически газове за нуждите на "БДЖ-Пътнически превози"ЕООД за едногодишен период", разделена на 7/седем/ обособени позиции:Обособена позиция№1-“Доставка на кислород-1764 m3”;Обособена позиция №2- Доставка на ацетилен-690 кг.”;Обособена позиция №3-“Доставка на въглероден диоксид-1530 кг.”;Обособена позиция №4-"Доставка на пропан-бутан-750кг";Обособена позиция №5-“Доставка на фреон R 134a–504 кг.”;Обособена позиция №6-“Доставка на фреон R407с – 66 кг.”; Обособена позиция №7-–“Доставка на технически азот–138,6 m3".

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

24781 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

на територията на локомотивните депа и пътнически центрове,посочени в Списък с адреси за доставка в структурните звена на Възложителя-Приложение№9 към публичната покана.

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Оферта може да представя всяко българско и/или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения,което отговаря на изискванията на ЗОП. Всеки участник може да представи оферта за всички обос.позиции или само за една обос.позиция. Офертата да съдържа: 1.Данни за участника-образ.Пр.№8 към поканата; 2.Техническо предложение-образ.Пр.№10 към поканата,съдържащо: 2.1.Срок и начин на изпълнение на поръчката - на партиди, в срок до 5/пет/ работни дни след получаване на писмена заявка от Възложителя, включваща необходимите за доставка количества технически газове, разпределени по видове и краен получател,съгласно Списъка с адреси за доставка в структурните звена на Възложителя- Приложение №9 към публичната покана. 2.2.Място на доставка - доставките на технически газове се извършват франко посочени в заявките складове на Възложителя, съгласно Списък с адреси за доставка в структурните звена на Възложителя -Приложение №9 към публичната покана. 2.3.Условия и срок на плащане – в левове,по банков път,в срок до 30 дни след доставката на всяка партида в структурните звена-получатели на Възложителя и представяне на необходимите документи/оригинална фактура, документи/свидетелства на предлаганите технически газове от производителя в оригинал,подробно описани в чл.4.5-4.10 от проекта на договор-Приложение №12 към публичната покана, информационен лист за безопасност и двустранно подписан приемно-предавателен протокол за извършената доставка/. 2.4.Доставката на технически газове се извършва в годни оборотни бутилки,собственост на Изпълнителя. 2.5.Участникът декларира,че ще изпълни доставката,в съответствие с Технич.специф.на Възложителя-Прил.от №1 до №7 към публичната покана 2.6.За доказване съответствието с Технич.изисквания на Възложителя участникът прилага: 2.6.1. Декларация в свободен текст,че участникът е производител или когато участникът не е производител,задължително представя оригинален документ /може и нотариално заверено копие/ от производителите на предлаганите технически газове - договор или друг оторизиращ документ,доказващ правото на участника да предлага и извършва доставки на продукцията им през 2015/2016 г. 2.6.2. Декларация /свободен текст/ от участника за съответствие на предлаганите технически газове с Техническите спецификации на Възложителя – Приложения №1,2,3,4,5 6 и 7 към публичната покана, в оригинал; 2.6.3. Информационни листове за безопасност на предлаганите технически газове 3.Декларация по закона за икономическите и финансови отношения с дружествата,регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,свързаните с тях лица и техните действителни собственици-по обр.Приложение №8 към публичната покана. 4.Срок на валидност на офертата-не по-малко от 90 дни след датата, определена за краен срок за приемане на офертите за участие. 5.Предлагана цена,както и обща стойност,в съответствие с приложените към поканата образци на ценови оферти-Приложения№№11.1-11.7 към публичната покана. 6.Други изисквания: 6.1.Когато офертата се подава от юридическо лице,същата следва да е подписана от законния представител на участника съгласно търговската му регистрация или упълномощен с нотариално заверено пълномощно негов представител,както и оформена с печат на участника.Пълномощното се представя в оригинал или нотариално заверено копие. 6.2.Предвид на това,че критерий за оценка на офертите е "най-ниска цена",при предложени еднакви най-ниски цени в две или повече оферти изпълнителят се определя чрез жребий,от комисията,в присъствието на участниците. Прогнозна стойност по обос.позиции:об.поз.№1-4057,20 лв.без ДДС;об.поз.№2-8142,00 лв.без ДДС;об.поз.№3-2907,00 лв.без ДДС;об.поз.№4-1950,00 лв.без ДДС;об.поз.№5-6501,60 лв.без ДДС;об.поз.№6-904,20 лв.без ДДС;об.поз.№7-318,78 лв.без ДДС. Продължава в раздел"Допълнителна информация"

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

05/10/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнение към раздел III."Изисквания за изпълнение на поръчката" Поканата и приложенията й са достъпни на Профила на купувача на "БДЖ-ПП" ЕООД- http://www.bdz.bg/bg/publichni-pokani/dostavka-na-tehnicheski-gazove-za-nujdite-na-bdj-putnicheski-prevozi-eood-za-ednogodishen-period.html Всички документи трябва да бъдат заверени(когато са ксерокопия)с гриф “Вярно с оригинала”,подпис на лицето/ата, представляващи участника и мокър печат. 7.Срок и място за получаване на оферти: 7.1.Срок-05.10.2015 г. 7.2.Място-Офертата на участник,заедно с приложените към нея изискани документи,да се представи в запечатан непрозрачен плик с надпис:ДО "БДЖ- Пътнически превози" ЕООД,гр. София 1080,ул.Иван Вазов №3 Оферта за "Доставка на технически газове за нуждите на "БДЖ-Пътнически превози"ЕООД за едногодишен период" ,с посочена обособената/те позиция/позициите, за която/които/представя оферта,точен адрес на подател,лице за контакт,факс,имейл,телефон за връзка 8.Дата,час и място за отваряне на офертите-Датата на провеждането на заседанието на комисията за отваряне и разглеждане на подадените оферти е 06.10.2015 г. от 10,00 часа в сградата на "БДЖ- ПП"ЕООД,на адрес:гр. София,ул.Иван Вазов №3.На заседанието могат да присъстват участници в обществената поръчка или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата,в която се извършва отварянето. 9.Изисквания към изпълнителя при сключване на договор: За сключване на договора определеният за изпълнител участник следва да представи: 9.1.Документи,издадени от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1 от ЗОП - оригинал или нот.заверено копие и декларация за липса на обстоятелства по чл.47,ал.5 от ЗОП-оригинал; 9.2.Гаранция за изпълнение на договора,представляваща 5% от общата стойност на договора без ДДС,учредена в полза на "БДЖ-ПП" ЕООД.Гаранцията се представя в една от следните форми:безусловна и неотменяема банкова гаранция в оригинал или парична сума,внесена като депозит по банкова сметка на "БДЖ-ПП"ЕООД,със срок на валидност 30 дни след изтичане на срока на договора. Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице,всички документи,издадени от компетентни органи за липса на обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1 от ЗОП и декларациите по чл.47,ал.5 от ЗОП да бъдат в официален превод на български език.В случай,че гаранцията за изпълнение е внесена в чуждестранна банка и в чужда валута е необходимо стойността да отговаря на левовата равностойност.Същата да бъде с официален превод на български език. Договорът с определения за Изпълнител участник ще бъде сключен при условията на приложения проекто договор- Прил.№12 към публичната покана. Приложения към публичната покана: Приложение№1-Техническа спецификация за доставка на кислород,газообразен,технически,второ качество; Приложение№2-Техническа спецификация за доставка на ацетилен,технически; Приложение№3-Техническа спецификация за доставка на въглероден диоксид,втечнен,второ качество; Приложение№4-Техническа спецификация за доставка на пропан бутан; Приложение№5-Техническа спецификация за доставка на фреон R134а; Приложение№6-Техническа спецификация за доставка на фреон R407с; Приложение№7-Техническа спецификация за доставка на азот,газообразен,технически; Приложение№8-Данни за участника; Приложение№9-Списък с адреси за доставка в структурните звена на Възложителя; Приложение№10-Образец на техническо предложение; Приложения№11.1-11.7-Образци на ценови оферти; Приложение№12-Проект на договор; Приложение№13-Образец на декларация по закона за икономическите и финансови отношения с дружества,регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

05/10/2015