Версия за печат

BG-Луковит

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Луковит, ул. Възраждане № 73, За: началник отдел РУТОС М.Иванова, Република България 5770, Луковит, Тел.: 0697 52464, E-mail: lukovit@lukovit.bg, Факс: 0697 52014

Място/места за контакт: Община Луковит

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.Lukovit.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.lukovit.bg/obshtestveni-porachki-profil-na-kupuvacha/publichni-pokani/138-izvarshvane-na-uslugi-po-sklyuchvane-na-zastrahovki-zlopoluka-i-zhivot-palno-avtokasko-i-grazhdanska-otgovornost-imushtestvo-za-nuzhdite-na-obshtina-lukovit-obekt-na-zastrahovane.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Извършване на услуги по сключване на застраховки: „Злополука“ и „Живот”, „Пълно автокаско” и „Гражданска отговорност” , „Имущество“ за нуждите на Община Луковит“ обект на застраховане: №1: „Извършване на услуги по сключване на застраховки: „Злополука“ и „Живот”; №2: „Извършване на услуги по сключване на застраховки: „Пълно автокаско” и „Гражданска отговорност” ; №3: „Извършване на услуги по сключване на застраховки: „Имущество“ „Застраховане на настолни и преносими компютри на Община Луковит, при условията на застраховки “Пожар и природни бедствия” и “Други щети на имущество”; № 4 „Извършване на услуги по сключване на застраховки: „Имущество“ „Застраховане на движимо и недвижимо имущество на Община Луковит, при условията на застраховки “Пожар и природни бедствия” и “Други щети на имущество”, както и спомагателни рискове”. В процедурата не се предвиждат обособени позиции.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

66510000, 66515000, 66516000, 66511000

Описание:

Застрахователни услуги
Услуги по застраховане на щети или загуби на имущество
Застраховка "Гражданска отговорност" на превозни средства
Животозастраховане


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обекта на застраховане № 1 включва: Застраховка “Живот” трябва да има застрахователно покритие за следните рискове: Смърт на застрахованото лице, Трайна нетрудоспособност на застрахованото лице, Временна загуба на трудоспособност, Медицински разходи, които включват: дневни пари за болничен престой, медицински и транспортни разходи, суми за оперативно лечение. Застраховка “Злополука” трябва да има застрахователно покритие за следните рискове: Смърт на застрахованото лице в резултат на злополука, Трайна нетрудоспособност на застрахованото лице в резултат на злополука, Временна загуба на трудоспособност в резултат на злополука, Медицински разходи, които включват: дневни пари за болничен престой, медицински и транспортни разходи, суми за оперативно лечение. Обекта на застраховане № 2 „Застраховане на моторните превозни средства на Община Луковит със застраховки “Пълно автокаско” покриващо всички рискове, включително пълна загуба или частична повреда, настъпили в резултат на пожар, кражба, злоумишлени действия на трети лица, кражба или грабеж на цялото МПС, природни бедствия, пътнотранспортни произшествия, внезапно отваряне на капак или врата, счупени стъкла и други, “Злополука на местата в МПС” Рисковете, които трябва да се покриват са: смърт, трайна или временна загуба на трудоспособност в резултат на злополука, настъпила вследствие на ПТП, включително мястото на водача и “Гражданска отговорност” на автомобилистите” Рисковете, които трябва да се покриват са: гражданската отговорност на застрахованите физически и юридически лица за причинените от тях на трети лица имуществени и неимуществени вреди, свързани с притежаването и/или използването на моторни превозни средства, за които застрахованите отговарят съгласно българското законодателство или законодателството на държавата, в която е настъпила вредата. Застраховането на МПС, посочени в описа Приложение № 2 към документацията. Обекта на застраховане № 3 „Имущество“ за нуждите на Община Луковит, включваща: „Застраховане на настолни и преносими компютри на Община Луковит, при условията на застраховки “Пожар и природни бедствия” и “Други щети на имущество” Обекта на застраховане № 4 „Застраховане на движимо и недвижимо имущество на Община Луковит, при условията на застраховки “Пожар и природни бедствия” и “Други щети на имущество”, както и спомагателни рискове”. Описът на имуществото на Община Луковит, подлежащо на застраховане, се съдържа в Приложение № 3.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

40000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гл. Луковит, Община Луковит

NUTS:

BG315

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изпълнител може да бъде всяко физическо лице или търговец по смисъла на Търговския закон, както и техни обединения (не се изисква обединението да има определена правна форма за да може да подаде оферта), които отговарят на условията за извършване на застрахователна и презастрахователна дейност, съгласно Кодекса за застраховането. Участниците следва да притежават валиден лиценз за извършване на застрахователна дейност, издаден от Комисия по финансов надзор и включващ в съдържанието си всички видове застраховки, предмет на настоящата процедура. При интерес от участие в настоящата обществена поръчка, съответният участник трябва да подаде оферта за всички описани обекти подлежащи на застраховане. Офертата се подава в непрозрачен запечатан плик в рамките на определения в публичната покана краен срок. Върху плика с офертата трябва да са отбелязани предмета на поръчката, името на участника и адрес за кореспонденция. Срокът на валидност на офертите е 60 дни от крайния срок за подаване на оферти, определен в публичната покана. Участниците трябва да представят: 1. Техническо и ценово предложение за изпълнение на поръчката, попълнени по образец (Приложение № 1 Приложение № 1.1 към документацията) - оригинал; 2. Валиден лиценз по Кодекса за застраховането за съответните застраховки по позицията, за която/които се подава оферта (заверено от участника копие); 3. Общи условия на застрахователя за съответния вид застраховка (заверено от участника копие). Техническото и ценово предложение към офертата се подписват от лица, които имат право да представляват участника и могат да удостоверят пред възложителя представителните си функции. Финансирането за изпълнение на поръчката ще се осъществява от бюджета на Община Луковит. (1) Застрахователната премия за всеки обект на застраховане се заплаща от Възложителя по банков път, еднократно до 5 (пет) работни дни след сключване на договора. (2) По всеки обект ан азастраховен се изисква да бъде предложено участие на Възложителя в положителния резултат под формата на връщане на премия в размер, срок и при квота на щетимост, предложени в офертата.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

02/10/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите да бъдат отворени на: 06.10.2015г. от 13:00ч. в Община Луковит, ул. "Възраждане" № 73, конферентна зала, ет. 4 при условията на чл.101г, ал.3 от ЗОП. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

02/10/2015