BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Химикотехнологичен и металургичен университет, Бул. Свети Климент Охридски №8, За: Инж. Димитър Колев, Република България 1756, София, Тел.: 0879 885922, E-mail: zop@uctm.edu, Факс: 02 8685488

Място/места за контакт: Гр. София, бул. Свети Климент Охридски №8, сгр. А, ет. 2, ст. 228

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.uctm.edu.

Адрес на профила на купувача: http://dl.uctm.edu/bg/?q=node/289.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Цялата документация по процедурата, възлагана по реда на глава VIII а от ЗОП с предмет: „ДОСТАВКА ЧРЕЗ ЗАКУПУВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, ВиК, Електрически, ОиВ И ДРУГИ ЧАСТИ И КОНСУМАТИВИ ЗА ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА СГРАДИТЕ НА ХТМУ - 2015” е достъпна на страницата на възложителя: www.uctm.edu, раздел "Профил на купувача", "Публични покани".

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

44000000, 44100000, 44300000, 44400000, 44500000, 44800000, 44900000, 44200000, 44220000

Описание:

Строителни конструкции и материали; помощни строителни материали (без електрически апарати)
Строителни материали и свързани с тях изделия
Метални въжета, тел и свързани с тях изделия
Различни видове готови продукти и свързани с тях артикули
Инструменти, брави, ключове, панти, съединителни скоби, вериги и пружини
Бои, лакове и маджуни
Строителни камъни, варовик, гипс и шисти
Конструктивни продукти
Дърводелски изделия за строителството


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Цената не трябва да надвишава максималната прогнозна стойност, обявена от Възложителя в размер на 65 000 лв. (шестдесет и пет хиляди) лева без вкл. ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Гр. София, бул. Свети Климент Охридски №8, сгр. А, ет. 2, ст. 213

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изпълнителят: 1. Да извършва доставките с грижата на добър търговец при спазване на всички договорени изисквания и срокове. 2. Да извършва доставките на свой риск, в съответствие с техническата спецификация и ценовото предложение, неразделна част от договора за доставки. 3. Да извършва доставките в срока и мястото на изпълнение, съгласно договора за периодични доставки.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

02/10/2015 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Отварянето на офертите ще се проведе на 05.10.2015г. от 11.00 ч. в заседателната зала на ХТМУ гр. София - сгр. А, ет. 2, ст. 210. Документацията за участие в процедурата както е публикувана свободно на страницата на възложителя: www.uctm.edu, раздел "Профил на купувача", "Публични покани".

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

02/10/2015