Версия за печат

BG-Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Диагностично- консултативен център 2- Сливен ЕООД, бул. Стефан Караджа №2, За: Валентина Лалова; Милена Мангинова, България 8800, Сливен, Тел.: 044 625028; 0887 427377, E-mail: dkc2sliwen@abv.bg, Факс: 044 635028

Място/места за контакт: гр. Сливен бул. Стефан Караджа №2

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.sliven.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Отпечатване и доставка на ваучери за храна по Наредба № 11/21.12.2005г. на МТСП и МЗза нуждите на служителите на Диагтостично- консултативен център 2- Сливен ЕООД, гр. Сливен.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

22458000

Описание:

Печатни материали, изработвани по поръчка


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:


ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

30240 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Сливен бул. Стефан Караджа №2

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изпълнителат на поръчката трябва да отговаря на изискванията по чл. 4 от Наредба №7/09.07.2003г., издадена от министъра на труда и социалната политика и Министъра на финансите и да притежава разрешение за извършване ан дейност като оператор на ваучери за храна, валидно към датата на процедурата. Необходимо условие е отпечатаните ваучери за храна да могат да се ползват в търговски обекти на територията на община Сливен, за което всеки един участник следва да представи декларация за сключени договори.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

30%- най- ниска цена, 70%- брой търговски оценки, с които участникът има сключени договори на територията на община Сливен.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

01/10/2015 14:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация и документи, свързани с условията на поръчката могат да бъдат получени на посочения интернет адрес. Оферти за участие в обществена поръчка с предмет: „Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна,за нуждите на служителите на „Диагностично –консултативен център 2 - Сливен „ЕООД се подават до 14.00 часа на 01.10.2015 в сградата на „Диагностично –консултативен център 2 - Сливен „ЕООД ,бул.”Стефан Караджа” N2,ст .N 58 на II –ри етаж .,включително когато са получени по пощата или с куриер. Всяка оферта трябва да се представи в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител, лично или с куриер, като офертите, получени чрез куриер трябва да са представени на посочения от възложителя адрес не по- късно от 14.00 часа на 01.10.2015г. . Върху плика участникът следва да посочи предмета на поръчката, наименование на фирмата, адрес за кореспонденция, телефон . Офертите ще бъдат отворени на 02.10.2015 година в 14.00 часа в стая N 58 на II –ри етаж в сградата на „Диагностично консултативен център 2 - Сливен „ЕООД.Разглеждането на офертите ще се извърши от длъжностни лица ,определени от възложителя.Критерий за оценка на офертите е икономически най-изгодна оферта.Възложителят ще сключи договор за възлагане с класирания на първо място участник.При отказ от страна на последния ,възложителят определя за изпълнител следващият класиран участник и сключва договор с него.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

01/10/2015