Версия за печат

BG-Своге

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Професионална гимназия Велизар Пеев, ул. Отец Паисий №9, За: Станчо Иванов Атанасов, България 2260, Своге, Тел.: 0726 98844, E-mail: pg_vpeev@abv.bg

Място/места за контакт: гр.Своге, ул.Отец Паисий №9

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.pg-vpeev.com.

Адрес на профила на купувача: http://profile.pg-vpeev.com/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на компютърно оборудване и принадлежности за студио арт дизайн по одобрен за финансиране проект по Национална програма „Модернизиране на системата на професионалното образование”, приета с решение № 229/05.05.2015 г. на Министерски съвет. Доставката включва: Обособена позиция 1- лаптоп-таблети - 20 броя; широкоекранен мултимедиен проектор - 1 брой; транспортно решение - 1 брой; Обособена позиция 2- екосолвентен принтер и принадлежности - 1 брой; режещ плотер и принадлежности - 1 брой.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30200000, 30230000, 30232100

Описание:

Компютърно оборудване и принадлежности
Компютърно оборудване
Принтери и плотери


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обособена позиция 1- лаптоп-таблети - 20 броя; широкоекранен мултимедиен проектор - 1 брой; транспортно решение - 1 брой;Максималната стойност на поръчката по 1-ва обособена позиция не може да надхвърля – 12 580 /дванадесет хиляди петстотин и осемдесет/ лева без ДДС. Обособена позиция 2- екосолвентен принтер и принадлежности - 1 брой; режещ плотер и принадлежности - 1 брой.Максималната стойност на поръчката по 2-ра обособена позиция не може да надхвърля – 30 000 /тридесет хиляди/ лева без ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

42580 EUR

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Своге, ул.Отец Паисий №9

NUTS:

BG412

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Поръчката включва доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на компютърно оборудване и принадлежности за студио арт дизайн. Участникът следва да предложи гаранционен срок на предлаганото от него оборудване, подробно да изложи в техническото си предложение условията, които предлага за осъществяване на безплатната поддръжка и сервизно обслужване през гаранционния период, включително гарантирано време за ремонт на дефектирало оборудване. Гаранционното обслужване трябва да се извършва в сервизите, посочени от участника. Изпълнителят трябва да предостави на Възложителя всички оригинални счетоводни документи, свързани със стоките (фактури, митнически декларации и т.н.), както и документите, свързани с употребата на стоките, предоставени му от производителя (упътвания, документи за гаранционни срокове и т.н.). Специфичните технически изисквания към оборудването са описани подробно в “Техническата спецификация”. Срокът за изпълнение на поръчката не може да бъде по-продължителен от 30.11.2015 год. Офертите на участниците ще бъдат оценявани и класирани според критерия „икономически най-изгодна оферта” съгласно методика, определена от Възложителя. Участникът трябва да проучи всички инструкции, образци, условия и спецификации на Възложителя в настоящата процедура Невъзможността на участника да предостави цялата изискана информация или представянето на оферта, неотговаряща на изискванията на Възложителя при всички случаи е риск за участника и води до отстраняването му от процедурата. Офертата следва да отговаря на изискванията на Възложителя и да бъде оформена по приложените към документацията образци. Условията в образците от документацията за участие са задължителни за участниците и не могат да бъдат променяни от тях. Всеки участник може да представи само една оферта на хартиен носител за една или повече обособени позиции от предмета процедурата. Офертата обаче трябва да обхваща целия обем на всяка една от обособените позиции. Не се допускат варианти на офертата. При наличието на варианти офертата не се разглежда и участникът се отстранява. Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване на офертите.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показателите, по които ще се определи икономически най-изгодната оферта и тежестта на всеки един от тях в комплексната оценка на офертата са както следва: а) Техническа оценка Ti – 80%; б) Ценова оценка Ci – 20 %. Методът се базира на изчисляване на комплексна оценка на офертата на всеки кандидат, като се измерва в брой точки.Участникът получил най-голям брой точки се класира на първо място. Класирането на участниците се извършва в низходящ ред. Формулата за определяне на комплексната оценка е KO = Ti + Ci, където Ti – е техническа оценка на предложението, определя се съгласно правилата, описани в т.2.2; Сi – е ценова оценка на предложението, определя се съгласно правилата, описани в т.2.4; i - e пореден номер на офертата и е = 1 до n, където n е общият оброй на участниците в класирането. от Методиката за оценка на офертите

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

29/09/2015 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документацията и образците на документите, свързани с поръчката са със свободен достъп и могат да бъдат изтеглени от профила на купувача на интернет адрес http://profile.pg-vpeev.com/. Отварянето на офертите ще се извърши на 30.09.2015г. от 13,00 часа в сградата на ПГ"Велизар Пеев"-гр.Своге

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

29/09/2015