Версия за печат

BG-Ямбол

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Тунджа, пл. Освобождение №1, За: Галина Иванова - началник отдел Обществени поръчки, Р. България 8600, Ямбол, Тел.: 046 684305, E-mail: contracts@tundzha.net, Факс: 046 661574

Място/места за контакт: отдел Обществени поръчки, ет. 3, стая 309

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.tundzha.net.

Адрес на профила на купувача: http://www.tundzha.net/profil-na-kupuvacha/150-publichni-pokani/3429-dostavka-na-kantzelarski-materiali-za-nuzhdite-na-obshtina-qtundzhaq.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Изпълнението предмета на поръчката включва извършване на периодични доставки на канцеларски материали, необходими за обезпечаване дейността на Община „Тунджа”, в това число общинска администрация и второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, по вид и количества определени чрез писмени заявки регулярно през срока на действие на договора, ежемесечно и при възникнала необходимост. Заявките се изготвят от упълномощено от възложителя лице и се подават на изпълнителя по факс, е-майл, с писмо или лично. Изпълнителят осигурява възможност за приемане на заявки всеки работен ден от 09:00 до 17:00 часа. Доставката по всяка конкретна заявка да се извършва със собствен транспорт и за собствена сметка в работно време за общинската администрация от 08:00 - 17:00 часа. Доставките по ежемесечните заявки да се изпълняват за срок не повече от 3 дни, а за заявки при възникнала необходимост не повече от 24 часа.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30190000, 30192000, 30193000, 30197000, 30199000, 22800000

Описание:

Различни машини, оборудване и принадлежности за офиса
Принадлежности за офиса
Органайзери и принадлежности
Дребно офис оборудване
Артикули от хартиената промишленост и други хартиени изделия
Регистри, счетоводни книги, класьори, формуляри и други напечатани изделия от хартия или от картон


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозната стойност и количествата са ориентировъчни. Доставките се извършват след подаване на ежемесечни заявки и заявки при възникнала необходимост.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

25833 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Административната сграда на Община "Тунджа" - гр. Ямбол, пл. "Освобождение" №1

NUTS:

BG343

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Към офертата на участника следва да бъдат приложени следните документи: 1.Административни данни за лицето чл.101 в,ал.1,т.1 от ЗОП - Образец № 1; 2. Списък на доставките еднакви или сходни с предмета на поръчката изпълнени през последните 3 /три/ години- Образец № 2.Минимални изисквания: Участникът следва да е изпълнил минимум 2 доставки еднакви или сходни с предмета на поръчката през последните 3 години до датата, определена за получаване на офертите, като доказателство за извършената доставка се представя под формата на: Удостоверение издадено от получателя на доставката или от компетентен орган или Посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката.*Под „доставки еднакви или сходни с предмета на поръчката” навсякъде в настоящата документация, където е употребен този израз, следва да се разбира „доставки на канцеларски материали”.;3. Декларация за техническо оборудване - търговски обект/склад за продажба на канцеларски материали и консумативи–Образец№3. Минимални изисквания: Участникът следва да разполага с минимум един търговски обект/склад - собствен или с който разполага за изпълнение предмета на поръчката на територията на гр. Ямбол имащ възможност за доставка на канцеларски материали за нуждите на Възложителя. * Кандидат или участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от Възложителя за доказване на съответните възможности, кандидатът или участника представя доказателства, че при изпълнение на поръчката ще има на разположение ресурсите на трети лица; 4. Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП – за участие на предвидените подизпълнители, видовете работи които ще изпълняват и съответстващия на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка /оригинал/ - попълва се Образец № 4.; 5. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - Образец № 4а;6. Договор/споразумение за създаване на обединение за участие в обществената поръчка, в който задължително се посочва представляващия - в случаите, когато участникът е обединение, което не е юридическо лице-копие, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващия;7. Декларация от всички членове на обединението/консорциума - попълва се Образец № 5;* В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, документите по т.1 се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, а документите по т.2-3 се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор на Възложителя. *Лице, което участва в обединение или e дало съгласие да участва да участва като подизпълнител в офертата на друг участник не може да представя самостоятелна оферта.Когато участникът в процедура е чуждестранно ФЛ или ЮЛ или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по т.1 се представя в официален превод, а документите по т.2 -3, които са на чужд език, се представят и в превод;8. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл.55, ал.7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП - Образец № 6;9. Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици - Образец № 7; 10. Декларация по чл.6, ал.2 от ЗМИП - Образец № 8;11.Техническо предложение - Образец № 9;12.Декларация за конфиденциалност по чл.33, ал.4 от ЗОП-Образец № 10; 13. Ценово предложение - Образец № 11. Продължава в раздел Допълнителна информация ......

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

30/09/2015 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

...... ....... Към Ценовото предложение се прилага Списък на канцеларски материали, предмет на поръчката по видове и единични цени - Приложение 1 и Количествено-стойностна сметка - Приложение 2.При несъответствие между предложените в Количествено-стойностната сметка единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена. В случай, че бъде открито такова несъответствие, общата цена се превежда от комисията по чл.101г от ЗОП в съответствие с единичната цена. Офертата следва да се представи в запечатан непрозрачен плик лично или от упълномощен представител в срок до 12:00 часа на 30.09.2015 г.. в Деловодството на Община „Тунджа”.Върху плика се посочва пълното наименование и адрес за кореспонденция на участника, телефон и по възможност факс и електронен адрес, както и наименованието на поръчката, а именно:„Доставка на канцеларски материали за нуждите на Община „Тунджа”. Представените образци в документацията за участие и условията, описани в тях са задължителни за участниците. Всички образци и документи, съдържащи се в офертата следва да са подписани и подпечатани от лицето, представляващо участникът в настоящата обществена поръчка. Когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, се представя пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал). Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в обществената поръчка. Срокът на валидност на офертите е 60 дни и представлява времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти. Сключване на договор:При сключване на договора определеният изпълнител представя: - документи издадени от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП; - декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП; - заверени от участника копия на документи от които е видно, че при изпълнение на договора, участникът ще има на разположение съответните ресурси които е посочил в офертата. Желаещите да получат документацията за участие, могат да направят това до 12:00 часа на 30.09.2015г. в административната сграда на Община „Тунджа”, отдел „Обществени поръчки, ет.3, стая 309. Документацията е публикувана в профила на купувача http://www.tundzha.net/profil-na-kupuvacha.html от където може да бъде изтеглена. Срок за получаването на оферти - до 12:00 часа на 30.09.2015 г. Срок на валидност на публичната покана – 30.09.2015 г. Отварянето на офертите ще се извърши от назначена от Възложителя комисия на 30.09.2015 г. от 14:00 часа в заседателната зала на Община „Тунджа”, пл. „Освобождение” № 1, гр. Ямбол. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в обществената поръчка или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Присъстващите представители на участниците представят документ за самоличност или пълномощно. * Възложителят не приема за участие и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайният срок или са в не запечатан, прозрачен или в плик с нарушена цялост. * Участници не представили задължителните образци за участие или други изискуеми документи, или не отговарящи на условията в документацията съобразно изискванията на ЗОП и Възложителя, не се оценяват от комисията. * Максимално допустимата предложена стойност е до размера на посочената прогнозна стойност на обществената поръчка. В случай, че участникът предложи ценова оферта надхвърляща максимално допустимата прогнозна стойност не се оценява от комисията.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

30/09/2015