Версия за печат

BG-Плевен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Басейнова дирекция Дунавски район, ул. Чаталджа № 60, Пощенска кутия 1237, За: Румелия Петрова, Веселка Павлова, България 5800, Плевен, Тел.: 064 885100, E-mail: dunavbd@bddr.org, Факс: 064 803342

Място/места за контакт: Басейнова дирекция Дунавски район

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bd-dunav.org.

Адрес на профила на купувача: http://www.bd-dunav.org/members/login/?backto=http://www.bd-dunav.org/content/profil-na-kupuvacha/op-organizaciia-i-provejdane-na-obshtestveni-konsultacii-po-proekta-na-plan-za-upravlenie-na-riska-ot-navodneniia/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на обществената поръчка е "Организация и провеждане на обществени консултации проекта на План за управление на риска от наводнения". Дейностите включени в обхвата на поръчката са: Дейност 1 - Консултации със заинтересованите страни в процеса на разработване на ПУРН. Под-дейност 1.1 - Изработване и разпространение на информационни материали и анкетни карти. Под-дейност 1.2 - Провеждане на срещи със заинтересованите страни. Под-дейност 1.3 - Анализ и обработка на резултатите от консултациите. Дейност 2 - Консултации със заинтересованите страни съгласно чл.146р, ал.1 т.3 от Закона за водите. Под-дейност 2.1 - Подготовка на информационни материали във връзка с консултациите съгласно чл.146р от ЗВ. Под-дейност 2.2 -Подготовка на анкетни карти във връзка с консултациите по проекта на ПУРН. Под-дейност 2.3 - Подготовка на информация за обявяване на консултациите по проекта на ПУРН.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79320000, 79996000, 90713000

Описание:

Услуги по изследване на общественото мнение
Услуги по организиране на бизнес събития
Консултантски услуги по проблемите на околната среда


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:


ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

55400 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Услугата ще бъде реализирана на територията на Дунавски район за басейново управление.

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Когато участникът /У/ е чуждестранно физическо или юридическо лице, или техни обединения, офертата се подава на български език, а документите по чл. 56, ал.1, т.1 от ЗОП – в официален превод. В случай, че У е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, участниците в него сключват договор помежду си, който се прилага към офертата под формата на копие. Договорът следва да съдържа минимум клаузи, които гарантират, че: всички членове на обединението са отговорни, заедно и поотделно, по закон за изпълнението на договора; да посочат лице, което ще представлява У при изпълнение на договора и което лице е упълномощено да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението след подаване на офертата, както и от договора следва да е видно какво е разпределението на дейностите на отделните съдружници, които всеки от тях ще изпълнява в рамките на договора за обществена поръчка. Към офертата си участниците прилагат и документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият, в случай че той не е посочен в споразумението. Не се допускат промени в състава на обединението/ консорциума след изтичане на крайния срок за подаване на офертата. При участие на обединения, които не са юридически лица, критериите се прилагат към обединението У, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на техническите спецификации.Изисквания към Изпълнителя: следва да има опит в изпълнението на поне една успешно изпълнена услуга, която е била еднаква или сходна с предмета на настоящата обществената поръчка, през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата.* Под „успешно изпълнена услуга” се разбира: услуга, за която има одобрен финален доклад или друг равностоен документ.* Под “сходна услуга” се разбира: услуга, включваща организиране и провеждане на публични консултации,в т.ч. кръгли маси и обществени обсъждания, свързани с представяне/обсъждане на планове, програми, доклади и други аналогични документи, свързани с екологичното законодателство.Изисквания към екипа за изпълнение: 1.Ръководител на екипа:• Образование: висше, с образователно-квалификационна степен „бакалавър”;•Специфичен опит: Участие в изпълнението на поне 2 договора за организация и изпълнение на работни срещи/ семинари/ срещи за обществени обсъждания. 2.Експерт по организация на публични събития•Образование: – висше образование, образователно-квалификациона степен бакалавър.•Специфичен опит: участие в поне един проект, свързан с организирането и провеждането на публични консултации - кръгли маси, обществени обсъждания и други. 3. Експерт анкетиране на заинтересованите страни•Образование: висше, образователно-квалификациона степен бакалавър .•Специфичен опит: участие в изпълнението поне един проект, свързан с проучване на обществено мнение и нагласи, разработване на анкетни карти и анализ на резултати от анкетиране.Екипът от експерти трябва да се състои от достатъчен брой квалифицирани специалисти, съобразно предмета на поръчката.В екипа от експерти може да бъдат включени и допълнителни специалисти със специфични знания и опит, свързани с предмета на отделните дейности в поръчката. Възложителят не поставя изисквания към вида и броя на допълнителните експерти, които може да бъдат ангажирани при изпълнението на поръчката. У следва да представи следните документи в офертата си: 1. данни за лицето, което прави предложението; 2. списък на документите и информацията, съдържаща се в офертата;3. декларация за участие на подизпълнител.3а. декларация за съгл. на подизпълнител.4.техническо предложение.5 ценово предложение;6. кратко представяне на участника; 6а.списък по чл.51,ал.1,т.1 ЗОП;7. списък–декларация на експертите, които ще участват в изпълн.дейности.8.автобиографии.9.делкл. ключов експерт.10.декл.приемане условия дог.11.обр.банкова гаранция.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

За икономически най-изгодна оферта се счита тази, получила най-висока комплексна оценка. Комплексната оценка на офертата представлява сборът на точките, които тя е получила по посочените по-долу показатели за определяне на комплексната оценка. КО = (ТО) + (ФО) Максималната стойност на комплексната оценка е 100 точки. 1.1.1 Показатели за оценяване: ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО: (ТО) - с максимален брой точки - 70; ФИНАНСОВА ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО: (ФО) - с максимален брой точки - 30. На първо място се класира участникът събрал най-много точки КО. 1.1.2 Относителна тежест на показателите за оценяване: • (ТО) Техническо предложение за изпълнение на поръчката - 70 точки, максимална стойност • (ФО) Предложена от участника цена в лева без ДДС - 30 точки, максимална стойност 1.1.3 Указания за определяне на оценката по всеки показател: ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО: (ТО) - с максимален брой точки – 70 Включва оценка на техническото предложение на участника за изпълнение на поръчката. Техническите оферти се проверяват, за да се установи, че те са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата. До оценка по технически показатели се допускат само оферти, които съответстват на условията за изпълнение на обекта на поръчката от документацията за участие. Оценката на техническите предложения се извършва от членовете на комисията, като резултатът се отразява в общ протокол, подписан от членовете на комисията. Общият брой точки по показателя Техническа оценка се получава по следната формула: ТО = (ТО1) + (ТО2) + (ТО3) където: ТО1 е оценката на представената концепция за организацията на работата за изпълнение с максимален брой точки - 3 точки. ТО2 е оценката на предложението за изпълнение на дейностите. с максимален брой точки - 65 точки. Броят точки по този показател се формира от сбора на получените точки по подпоказатели: ТО2.1., ТО2.2., ТО2.3. Броят на точките по отделните подпоказатели се образува както следва; ТО2.1 = ТО2.1.1 + ТО2.1.2 (ТО2.1.2 = ТО 2.1.2.1 + ТО 2.1.2.2) ТО2.2 = ТО2.2.1 + ТО2.2.2 ТО3 е оценката на предложения график за изпълнение, с максимален брой точки - 2 точки Точките за всеки показател/подпоказател, формиращ оценката се образуват съгласно описаното в Методиката за оценка. Финансовата оценка – Фi е с максимална стойност 30 т. Финансовите оферти се проверяват, за да се установи, че са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата. Констатираните аритметични грешки се отстраняват при спазване на следните правила: - При различия между сумите, изразени с цифри и думи, за вярно се приема словесното изражение на сумата. - Когато общата цена не съответства на произведението от единичната цена и количеството, за вярно се приема общата цена и единичната съответно се коригира. Оценка на финансовото предложение: ФО = Pmin/Pn*100*0,30, където: - ФО е оценката на n-тото финансово предложение, - Pmin е най-ниското финансово предложение, - Pn е n-тото финансово предложение. Крайното класиране на участниците се извършва по броя на точките, получени за всеки участник. На първо място се класира участникът с най-висока оценка. В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие, че и цените са еднакви се сравняват оценките по под - показателя с най-висока относителна тежест (TO2 - Методология на участника за изпълнение на задачата, под-показател, за който се присъждат най-много точки) и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този под - показател. Ако печелившата оферта не може да се определи по гореописания ред, Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

29/09/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите се подават в деловодството на Басейнова дирекция "Дунавски район" с адрес: гр. Плевен, ул. "Чаталджа" 60, всеки работен ден от 09:00 до 17:00 часа, в общ запечатан непрозрачен плик с посочени върху него: името на поръчката, името на участника; адреса за кореспонденция; телефон; по възможност факс и електронна поща от участника или от упълномощен от него представител, лично, с куриерска служба или по пощата, с препоръчано писмо с обратна разписка. Отварянето на офертите е публично и ще бъде извършено на 30.09.2015г. в 11:00 часа в сградата на БДДР Плевен ет.3, заседателна зала. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват всички участници или упълномощени от тях лица, както и представители на средствата за масово осведомяване, други лица, при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която ще се извърши отварянето. Място, дата и час на отваряне на офертите: Басейнова дирекция "Дунавски район", гр. Плевен, ул. "Чаталджа" 60, заседателна зала ет. 3, стая 303, на 30.09.2015 г.в 11:00 часа.Възложителя поставя изискване за гаранция за участие в размер на 550 лв. Възложителя поставя изискване за гаранция за изпълнение в размер на 5 % от стойността на договора.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

29/09/2015