Версия за печат

BG-Царево

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Царево, ул.Хан Аспарух № 36, За: Мария Кушева, РБългария 8260, Царево, Тел.: 0590 55013, E-mail: tsarevo@dir.bg, Факс: 0590 52003

Място/места за контакт: Община Царево

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: http://www.tzarevo.net/index.php/profil-na-kupuvacha/profil-na-kupuvacha-sled-01-07-2014-godina.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Извършване на специализиран превоз на ученици до 16 годишна възраст за учебния период 15.09.2015 год. – 30.06.2016 год за следните маршрути: - Царево-Бродилово с дължина на маршрута 30 км и дневен пробег 90 км. - Ахтопол-Варвара с дължина на маршрута 10 км и дневен пробег 40 км. - Ахтопол-Синеморец с дължина на маршрута 12 км и дневен пробег 48 км. - Царево-Кости с дължина на маршрута 50 км. и дневен пробег 100 км. - Синеморец-Ахтопол-Варвара-Царево с дължина на маршрута 40 км. и дневен пробег 120 км.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

60130000

Описание:

Специализирани услуги за пътен превоз на пътници


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

- Царево-Бродилово с дължина на маршрута 30 км и дневен пробег 90 км. - Ахтопол-Варвара с дължина на маршрута 10 км и дневен пробег 40 км. - Ахтопол-Синеморец с дължина на маршрута 12 км и дневен пробег 48 км. - Царево-Кости с дължина на маршрута 50 км. и дневен пробег 100 км. - Синеморец-Ахтопол-Варвара-Царево с дължина на маршрута 40 км. и дневен пробег 120 км. Общата прогнозна стойност на поръчката е в размер до 64 108.00 (шестдесет и четири хиляди сто и осем лева) лв., без включен ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

64108 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Мястото за изпълнение на поръчката са съответните учебни заведения на територията на Община Царево, явяващи се начални, междинни или крайни спирки по съответните маршрути.

NUTS:

BG341

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

При определяне на изпълнителят на услугата следва да се има предвид, че полагащите се средства за финансиране на безплатните превози на ученици до 16-годишна възраст се включват в лимита за съответния месец.Размерът на всяко плащане се определя съобразно броя на учебните дни през периода, но не повече от следните стойности, съгласно Заповед № РД09-364/04.04.2013 г на Министъра на МОН, а именно за специализиран превоз с автобус до 22 места 0.92 лв. без ДДС и с автобус над 22 места 1.37 лв. без ДДС. II. 4. Изисквания към участниците 1. Да притежава валидна полица за сключена застраховка „Гражданска отговорност” за всички МПС и застраховка ”Злополука на пътниците в обществения превоз”; 2. Да има назначени лица, които притежават свидетелство за професионална компетентност за управление на изискуемите с настоящата поръчка МПС; 3. Да има създадена организация за извършване на предпътен технически преглед на автобусите и предпътен медиицински преглед на водачите; 4. Да разполагат със собствена или наета сервизна база; 5. За изпълнение на поръчката по маршрути се изискват минимален брой МПС, както следва: - За Царево-Бродилово – 1 автобус до 22 места - За Ахтопол-Варвара - 1 автобус до 22 места - За Ахтопол-Синеморец - 1 автобус над 22 места - За Царево-Кости - 1 автобус до 22 места - За Синеморец-Ахтопол-Варвара-Царево - 1 автобус до 22 места За всичките 5 маршрута изпълнителят трябва да има общо 2 резервни автобуса до 22 места

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

29/09/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация и документи са публикувани в профила на купувача на Община Царево в сайта на общината. Място и срок за подаване на оферти Желаещите да участват в процедурата за възлагане на обществена поръчка по чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП подават офертите си на ул. „Хан Аспарух” № 36, Деловодство на община Царево всеки работен ден, до крайния срок за подаване на офертите – 29.09.2015 г. до 17:00 часа, лично или чрез упълномощено от тях лице, по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба. Възложителят не носи отговорност за получаване на оферти в случай, че се използва друг начин за представяне. Всеки участник следва да осигури своевременното получаване на офертата от възложителя в посочения краен срок. Място на отваряне на офертите: кабинета на зам.кмета в сграда на община Царево, находяща се на ул. "Хан Аспарух" № 36, ет. 2, гр. Царево. Дата на отваряне на офертите 30.09.2015 г. от 10:00 часа.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

29/09/2015