Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Министерство на здравеопазването, пл. Св. Неделя № 5, За: Ваня Миткова, България 1000, София, Тел.: 02 9301350, E-mail: vmitkova@mh.government.bg, Факс: 02 9301451

Място/места за контакт: Дирекция НРОПЗ

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.mh.government.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.mh.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri-po-zop/protseduri-po-chl-14-al-4-ot-zop/provezhdane-na-nac-predst-prouchvane-po-dve-pozici/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Провеждане на национално представително проучване“ по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Провеждане на национално представително изследване на знания, нагласи и поведения на хората на възраст 15-49 години по отношение на сексуалното и репродуктивно здраве и ХИВ” по Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН“, финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария“; Обособена позиция № 2 „Провеждане на национално представително проучване на знания и нагласи за задължителния характер на ваксините, по Националната програма за подобряване на майчиното и детско здраве“.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79320000

Описание:

Услуги по изследване на общественото мнение


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Сумата за изпълнение на поръчката е до 65 666.67 лева без ДДС, разпределена по позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – до 49 000,00 (четиридесет и девет хиляди) лева без ДДС; Обособена позиция № 2 – до 16 666,67 (шестнадесет хиляди, шестстотин шестдесет и шест и 0,67) лева без ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65667 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Република България

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Представяне на участника; 2. Участникът да има изпълнени през последните три години, считано от датата на представяне на офертите, услуги, които са сходни или еднакви с предмета на настоящата обществена поръчка - доказва се със списък-декларация на изпълнени през последните три години, считано от датата на представяне на офертата, услуги, които са сходни или еднакви с предмета на настоящата обществена поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, придружен с доказателство за извършената услуга, а именно: а) удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган /заверено копие/ или б) посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата; 3. Участникът следва да разполага със собствена анкетьорска мрежа, покриваща територията на страната. Доказва се с декларация за наличие на анкетьорска мрежа на територията на страната. 4. Участникът трябва да разполага с екип от експерти, които да притежават необходимото образование и опит за изпълнение на всички дейности, включени в обхвата на обществената поръчка. Екипът на участника трябва да включва най-малко по 1 (един) представител от следните работни позиции: Ръководител с образователно квалификационна степен (ОКС) магистър и минимум 3 години стаж на ръководна длъжност в областта на социологическите проучвания; Експерт- социология с образователно квалификационна степен бакалавър или магистър от област на висше образование „Социални, стопански и правни науки”, професионално направление „Социология, антропология и науки за културата” от класификатора на областите за висше образование и професионални направления и минимум 3 години стаж на експертна длъжност в областта на социологическите проучвания; Експерт – статистическа обработка и анализ на първични данни от анкетни проучвания с образователно квалификационна степен бакалавър или магистър и минимум 3 години опит в приложна изследователска работа, като експерт по статистическа обработка и анализ на първични данни от анкетни проучвания; Експерт- педагог или психолог с образователно квалификационна степен бакалавър или магистър по професионално направление педагогика или психология и Минимум 3 години опит в работа с деца. Доказва се с декларация - Списък на експертите, които ще бъдат ангажирани при изпълнение на поръчката с посочване образованието, професионалната квалификация и професионален опит, декларация за ангажираност с изпълнение на договора от всеки един експерт. За обособена позиция №2 не се изисква екипа на участника да включва Експерт- педагог или психолог. 5. Участниците в процедурата следва да притежават и представят валиден сертификат за въведена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен сертификат с обхват съобразно предмета на възлаганата обществена поръчка, издаден от акредитирано лице. Доказва се със заверено копие на валиден сертификат за въведена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалент с обхват съобразно предмета на възлаганата обществена поръчка, издаден от акредитирано лице.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

По всяка обособена позиция, за всяка отделна оферта, която отговаря на изискванията на Закона за обществените поръчки и изискванията на Възложителя, посочени в настоящата документация, назначената комисия извършва класация, въз основа на критерия по чл. 37, ал. 1, т. 1 от ЗОП – „най-ниска цена”

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

29/09/2015 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата на участниците следва да съдържа попълнени всички образци от документацията за участие в настоящата поръчка. Отварянето на постъпилите оферти е публично на основание чл.101г , ал. 3, във връзка с чл. 68, ал. 3 от ЗОП и ще се състои на 30.09.2015 г. от 14.00 часа в сградата на Възложителя на адрес: гр. София, пл. ”Св. Неделя“ № 5

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

29/09/2015