Версия за печат

BG-Пловдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Водоснабдяване и канализация ЕООД, бул. Шести септември № 250, За: инж. Невяна Божилова, инж. Донка Александрова, Р България 4006, Пловдив, Тел.: 032 605945; 032 605955, E-mail: vik_op@vik.bg, Факс: 032 635431

Място/места за контакт: Договорноправен отдел

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vik.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.vik.bg/public-procurement/?category=2.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Почистване и възстановяване дебита на 16 (шестнадесет) броя тръбни кладенци, експлоатирани от „ВиК” ЕООД – Пловдив, на територията на град Пловдив и област Пловдив. Почистването на гореупоменатите тръбни кладенци (ТК) ще се осъществява след предварителна заявка от Възложителя, за всеки ТК поотделно, в срока от 12 (дванадесет) месеца след подписване на договор с избрания Изпълнител.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

76460000 (IA24)

Описание:

Спомагателни услуги, свързани със сондажи (Възстановяване )


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Местоположението и изискванията към предлаганите услуги по почистване и възстановяване дебита на тръбните кладенци са описани в Техническата спецификация за изпълнение на поръчката. Посочената стойност е максимална и не е задължителна за Възложителя. В зависимост от своите нужди и възможности Възложителят си запазва правото да заявява почистване и възстановяване на един, няколко или всички посочени в Техническата спецификация тръбни кладенци.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Тръбни кладенци на Дружеството, находящи се в град Пловдив и област Пловдив

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Пълните изискванията за изпълнение на поръчката са подробно описани в поканата за участие и Техническата спецификация за изпълнение на поръчката, които са публикувани на интернет адреса на Възложителя www.vik.bg, в раздел Профил на купувача, в досието на поръчката. При сключване на договор определеният за изпълнител участник представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

К1 - Цена - тежест 80 точки; К1 = (К1 минимална/К1 конкретна)*80 Да се посочат цени за почистване и възстановяване на дебита на тръбните кладенци, съгласно Техническата спецификация, за всеки тръбен кладенец поотделно, както и обща стойност за изпълнение на цялата поръчка. На оценка подлежи общата стойност на поръчката. В случай, че конкретна предложена цена е с повече от 20 % по-ниска от средната цена на останалите оферти, същата няма да подлежи на разглеждане и оценка. К2 – Срок на изпълнение (в работни дни) – тежест 20 точки; К2 = (К2 минимален/К2 конкретен)*20; Да се посочи срок за изпълнение за всеки тръбен кладенец поотделно, както и общ срок за изпълнение на цялата поръчка. На оценка подлежи общия срок за изпълнение на поръчката. В случай, че дадена оферта е с конкретно предложен общ срок за изпълнение с повече от 20 % по-кратък от изчисления средноаритметичен срок за изпълнение от останалите оферти, същата няма да подлежи на разглеждане и оценка. КО = К1 + К2 Крайната комплексна оценка – КО, не може да бъде по-висока от 100 точки

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

30/09/2015 10:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация може да се получи в отдел "Договорноправен", етаж 3, стая 301 на Административната сграда на Дружеството на горепосочените телефони. Офертите на участниците ще бъдат отворени в Заседателната зала на Дружеството, гр. Пловдив, бул. "Шести септември" № 250, на 30.09.2015 г. (сряда) в 13.00 часа. В случай на промяна на посочената дата и час, съобщение ще бъде публикувано в електронната страница на Възложителя, раздел "Профил на купувача", категория "Публични покани", в досието на поканата.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

29/09/2015