Версия за печат

BG-гр.Момчилград

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

МБАЛ „Д-р Сергей Ростовцев” ЕООД, ул. Стефан Караджа №1, За: Белгин Садък - главна медицинска сестра, България 6800, гр.Момчилград, Тел.: 03631 8118, E-mail: mbal_momchilgrad@abv.bg, Факс: 0361 8118

Място/места за контакт: МБАЛ „Д-р Сергей Ростовцев” ЕООД

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: http://www.momchilgrad.bg/profil-na-kupuvacha/publichni-pokani.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на медицински изделия за нуждите на МБАЛ "Д-р Сергей Ростовцев" ЕООД - Момчилград”. С настоящата процедура провеждана, чрез публична покана се цели избор на изпълнител за доставка на медицински изделия, от които ще се нуждае здравното заведение през следващите 12 месеца. Точното количество и вида на същите ще се определя с писмени заявки на възложителя – по факс, електронна поща и др. При спешни случаи се предвиждат и заявки по телефона. Предвижда се срокът за изпълнение на поръчките да бъде не по-дълъг от 3 дни, а при спешни случаи до 24 часа. С избраният изпълнител ще се сключи договор за доставка на конкретни медицински изделия за срок от 12 месеца. Кандидатите, въз основа на приложен към настоящата документация списък на медицинските изделия, с примерни количества, изготвят и представят предложение за цялостно, комплексно изпълнение на поръчката съгласно Приложение 1 към ценовата оферта. Посочените количества по количествената спецификация са ориентировъчни и прогнознии не пораждат задължение за МБАЛ "Д-р Сергей Ростовцев" ЕООД - Момчилград да ги закупи в целия прогнозен обем. Фактическото изпълнение на обществената поръчка се определя на базата прием на пациенти и финансова обезпеченост на изпълнението на поръчката. Остатъчен срок на годност на годност на доставените медицински изделия трябва да бъде не по-малък от 60% от обявения върху опаковката срок на производителя. Плащането се извършва до 60 /шестдесет/ дни, след представяне на фактура и приемно-предавателен протокол. Валидност на офертата 60 /шестдесет/ календарни дни включително от крайния срок за получаване на офертите.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

33140000

Описание:

Медицински консумативи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозното количество и видовете медицинските изделия е посочено в раздел ІІІ Техническа спецификация към документацията за участие в процедурата. Точното количество се определя с периодични заявки на възложителя.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

МБАЛ „Д-р Сергей Ростовцев” ЕООД, ПК 6800, РБългария, гр.Момчилград, обл.Кърджали, ул.”Стефан Караджа” № 1 – болнична аптека/склад за медицински изделия.

NUTS:

BG425

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участниците задължително подават предложение за изпълнение на цялата поръчката, ако са оферирали само част от нея предложението им няма да бъде разгледано. Общата стойност на офертата не може да надхвърля определената прогнозна стойност. Няма да бъде разглеждано предложение на участник, чието предложение надхвърля посочената прогнозна стойност. 1. Участникът следва да представи списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на публичната покана, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите – минимум три изпълнени доставки сходни с предмета на поръчката - доказва се с представенто на удостоверение, издадено от получателя или компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за извършената услуга. 2. Кандидатите или участниците трябва да представят валидно разрешение за търговия на едро с медицински изделия, с приложение за медицинските изделия за които се отнася – копие заверено от участника с „Вярно с оригинала“; 3. Кандидатът следва да има сертифицирана система за управление на качеството, съгласно международен стандарт ISO 9001:2008 (или еквивалент), за която има издаден международно валиден сертификат, с обхват внос, разпространение на медицинско оборудване, обзавеждане и апаратура, инструменти и консумативи. Доказва се с копие, заверено с текст “Вярно с оригинала”; 4. Копие на сертификат за качество, EN ISO 13485:2003 или друг еквивалентен сертификат на системи за управление на качеството на производителя / копия в превод на сертификатите/; 5. Декларации за съответствие на медицинските изделия с изискванията на Директива 93/42/ЕЕС / в превод/; 6.Оторизационни писма или друг еквивалентен документ за изключително представителство на фирмата производител на предлаганите от кандидата или участника медицински изделия; 7. Проспекти, каталози, спецификации от производителя, и други документи, доказващи съответствието на медицинските изделия с техническата спецификация на възложителя - Приложение №1; 8. Инструкция за употреба на предлаганото медицинско изделие на български език; 9.Декларация свободен текст за остатъчния срок на годност на доставените медицински изделия; 10. Декларация свободен текст, че предлаганите медицински изделия притежават СЕ маркировка; Участниците представят и документите и образците подробно описани в документацията за участие в процедурата

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Най-ниска цена.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

29/09/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

І. Приложенията и указанията за участие към настоящита покана са публикувани в профил на купувача - раздел "публични покани" - http://www.momchilgrad.bg/profil-na-kupuvacha/publichni-pokani в сайта на община Момчилград; Офертите се представят в писмен вид на български език, на хартиен носител в запечатан непрозрачен плик.; В случай, че някоя част от офертата има конфиденциален характер (по отношение на технически или търговски тайни, с изключение на случаите по чл.44 от ЗОП), участниците следва да представят декларация за конфд. по чл. 33, ал. 4 от ЗОП.; Върху плика участникът изписва: точното наименование на поръчката дадено от Възложителя и посочват валидни - адрес за кореспонденции, телефон и по възможност факс и електронен адрес.; Офертата следва да бъде представена в ДЕЛОВОДСТВОТО на Възложителя – МБАЛ „Д-р Сергей Ростовцев” ЕООД, ул."Стефан Караджа" №1, гр.Момчилград до 16: 00 часа на 29.09. 2015 г.; Офертите ще бъдат отворени на .30.09. 2015 год. от 10:00 часа в МБАЛ „Д-р Сергей Ростовцев” ЕООД, ул."Стефан Караджа" №1, гр.Момчилград от комисия, назначена със Заповед на Възложителя. При отварянето на офертите могат да присъстват участниците в обществената поръчка или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масовоосведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на МБАЛ.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

29/09/2015