Версия за печат

BG-Добрич

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Районна здравноосигурителна каса (РЗОК) Добрич, улица „Независимост” № 5, ет. 4, За: д-р Бисерка Атанасова Пачолова, България 9300, Добрич, Тел.: 058 654500, E-mail: dobrich@dob.nhif.bg, Факс: 058 654555

Място/места за контакт: Добрич, ул. Независимост № 5, ет. 4

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.nhif.bg/web/guest/486.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Обслужване на персонала на РЗОК – Добрич от служба по трудова медицина 1. Изпълнение на дейностите по чл. 25а от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, съгласно условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина, залегнали в Раздел ІІ от Наредба № 3/25.01.2008 год. „За условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина” (обн. ДВ, бр.14/2008 г.). 2. Конкретни параметри на услугата, извършвана от СТМ: 2.1. Всички дейности по чл.25а от ЗЗБУТ в съответствие с Наредба №3/25.01.2008г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина за прогнозен брой лица – до 55 броя. 2.2. Организиране провеждането на задължителните периодични медицински прегледи в съответствие с изискванията на нормативните документи от медицински специалисти, които за служителите на РЗОК Добрич включващи: 2.2.1. преглед от терапевт, измерване на кръвно налягане, ЕКГ със заключение; 2.2.2. изследване на кръв - кръвна картина със СУЕ, холестерол, триглицериди, глюкоза; изследване на урина – белтък и седимент; 2.2.3. преглед от специалист- офталмолог на работещите с видеодисплей и издаване на рецепти. Прегледите да приключат с изготвяне на протокол за състоянието на служителите и издаване на рецепти в случаите, когато се установи, че съществува такава необходимост. Възложителят заплаща реално извършените прегледи от лекаря специалист. 2.3 Уведомяване на избрания общопрактикуващ лекар за заболяване или отклонения във физиологичните показатели на работещия, които се нуждаят от диагностично уточняване или лечение; 2.4. Измерване степен на осветеност на работната среда в 27 работни помещения (офиси), в която работят служителите на РЗОК- Добрич, съгласно изискванията на чл. 381, т. 1 от Наредба №16-116/08.02.2008г. за техническата експлоатация на енергообзавеждането и чл. 200, ал. 1 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване. В срока от 7 /седем/ работни дни от подписване на договора, кандидата, избран за изпълнител, изготвя програма за дейността, която съгласува с Възложителя. В програмата се посочва срокът за изпълнение на всяка конкретна дейност, предмет на договора.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

85147000

Описание:

Услуги по трудова медицина


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обща численост на персонала: до 55 (петдесет и пет) души. Числеността се коригира съобразно броя на напусналите, освободени или новоназначени служители в РЗОК - Добрич, за което Възложителя уведомява писмено Изпълнителя.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

1833 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

град Добрич

NUTS:

BG332

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ Кандидатите следва да отговарят на условията, посочени по-долу и удостоверяват това като представят съответните документи – оригинали или заверени от участника копия с подпис и печат: 1. Български или чуждестранни физически или юридически лица, регистрирани като търговец по Търговски Закон, Закона за кооперациите или Закона за юридическите лица с нестопанска цел за обслужване на работещи. 2. Службите по трудова медицина да са регистрирани в Министерството на здравеопазването, съгласно чл. 25в, ал.1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, в съответствие с изискванията на чл.25б от същия закон. 3. Да са регистрирани като администратор на лични данни от Комисията за защита на личните данни. 4. Всеки кандидат следва да представи заверено от него копие на документите за регистрациите си по т.2 и т.3. 6. Кандидатите следва да представят заверено от тях копие на документ за регистрация или идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. 7. За тях да не са налице обстоятелствата по по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” - „д” и ал. 5 от ЗОП. 8. Кандидатите са задължени да подадат само един вариант на оферта за пълния обем на поръчката. 9. Вслучай, че се ползва подизпълнител кандидатите следва да представят договор с лечебно/и заведение/я, който/които ще извършва/т прегледите по т. 2.2. на раздел II от настоящите технически изисквания и указания за офериране, декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП и декларации за съгласие за участие като подизпълнител (Образци № 6-7). 10. Всеки кандидат, сключил договор с лечебно заведение следва за представи разрешение/удостоверение за осъществяване на медицинска дейност на същото от РЗИ/МЗ. 11. Договор с лицензирана лаборатория за измерване на параметрите на работната среда- осветеност и декларация за ползване на подизпълнител (Образци № 6-7), в случай, че СТМ няма акредитация за това.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

28/09/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

28/09/2015