BG-Пловдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД, бул."Пещерско шосе" № 66, За: Тонка Димитрова; Тенчо Василев, Република България, Пловдив, Тел.: 032 602930, E-mail: law_dimitrova@abv.bg, Факс: 032 644058

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.unihosp.com.

Адрес на профила на купувача: http://unihosp.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20150915ZpSt3031369.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на фабрично нов апарат за нефелометричен анализ и доставка с периодично изпълнение по заявка на възложителя на реагент пакети за извършване на имунологични изследвания с апарата

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

33140000, 33100000

Описание:

Медицински консумативи
Медицинско оборудване


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1 брой апарат за нефелометричен анализ с характеристики, съгласно техническа спецификация на възложителя, и доставка с периодично изпълнение по заявка на Възложителя на реагент пакети за извършване на имунологични изследвания с апарата, съгласно Техническа спецификация на Възложителя

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Пловдив, бул."Пещерско шосе" № 66

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

. За да бъдат разгледани, оценени и евентуално – приети, офертите трябва да отговарят на следните изисквания и да имат най-малко следното съдържание: 1. Идентификационни данни за лицето, което прави предложението с прилагане на ЕИК или на копие от регистрационен документ за създаване на юридическо лице ведно с удостоверение за актуално състояние от съответния публичен регистър в оригинал или ксерокопие, заверено от кандидата, като е положен неговия подпис, печат и гриф „Вярно с оригинала”; 2. Сертификат за ISO 9001:2008 за участника и Сертификат ISO 13485: 2003 за производителя на апаратурата, реактивите и консумативите; 3. Разрешително за търговия на едро с медицински изделия за участника; 4. CE сертификат за доказване съответствието на медицинските изделия с действащото национално и европейски законодателство; 5.Сертификат от производителя за фабрично нов апарат със сериен номер; 6. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо: 6.1 Посочване на производител, марка и модел на предлагания апарат, придружени с инструкции за употреба на български език; 6.2 Техническа спецификация (описание) на апарата, реактивите и консумативите, съответстваща на описанието и условията, зададени от възложителя; За удостоверяване на съответствието на предложените медицински изделия с изискванията на Техническата спецификация се представят каталози или брошури, издадени от производителя/те на предложените медицински изделия; 6.3 Минимум 12 месеца гаранционен срок за работа на апарата; 6.4 Срок за доставка и инсталиране на апаратурата - до 5 календарни дни, като участникът следва да поеме задължение да уведоми предварително възложителя за предстоящата доставка; 6.5 Срок за доставка на реагент пакет за работа с апарата- до 5 календарни дни след заявка от възложителя, като при неизпълнение в срок доставчикът дължи неустойка в размер на 100 лева за всеки ден забава, но не повече от 10% от стойността на обществената поръчка; 6.6 Срок за отстраняване при възникнала повреда - 24 часа, а при необходимост от влагане на резервни части - 7 календарни дни от датата на уведомяване за възникналата повреда; 7. Ценово предложение, изготвено съгласно образеца на Възложителя, приложен в документацията. 8. Срок на валидност на офертата - не по-малък от 30 календарни дни, считано от крайната дата за подаване на офертите. 9. Декларация за съгласие с условията на проектодоговора - свободен текст; 10. Стойността на поръчката не може да надхвърля 66 000 лева без ДДС; Всички документи от офертата, които не са на български език, следва да са придружени от легализиран превод на български език.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

28/09/2015 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Безплатен достъп до документацията за участие е предоставен на Профила на купувача на възложителя. Отварянето на офертите ще бъде публично на 29.09.2015г. от 08:00 часа в административната сграда на УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД на бул. "Пещерско шосе" № 66. Отварянето на офертите ще се извърши по реда на чл.68, ал.3 от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

28/09/2015