Версия за печат

BG-Шумен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Комплексен Онкологичен Център ЕООД, ул.Васил Априлов 63, За: Иванка Ралева, България 9700, Шумен, Тел.: 054 800832, E-mail: raleva@oncocenter.org, Факс: 054 800313

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: http://www.oncocenter.org/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

“Пране, сушене и гладене на болнично бельо от отделенията на "КОЦ-Шумен"ЕООД”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

98310000

Описание:

Услуги по пране и химическо чистене


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозно количество 45 300 кг.за период 18 месеца, а прогнозната стойност посочена по-долу е без ДДС

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

31700 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

КОЦ-ШУМЕН ЕООД

NUTS:

BG333

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

• Участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка може да бъде всяко българско физическо или юридическо лице. • Всеки участник може да представи само една оферта, която трябва да бъде изготвена по пълния предмет на поръчката. В случай, че офертата нe отговаря на изискванията на Възложителя, същата ще бъде отхвърлена и няма да подлежи на разглеждане и оценка. • Всяка оферта се представя в писмен вид на хартиен носител. Подаването на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, поставени от Възложителя в Документацията за участие, при спазване на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и останалите нормативни актове, свързани с провеждането на процедурата за възлагане на обществената поръчка и изпълнението на предмета на поръчката. Поставянето на различни от тези условия и изисквания от участника може да доведе до отстраняването му. Участниците са длъжни да спазват сроковете и условията, посочени от Възложителя. • Разходите, свързани с изготвянето и подаването на оферта, са за сметка на участника. • Офертата, цялата кореспонденция и всички документи, свързани с процедурата, трябва да бъдат на български език. • Офертата и всички документи, съдържащи се в нея, се подписват от участника. Отстраняване от участие От участие в настоящата процедура за възлагане на обществената поръчка се отстранява участник, който: • не отговаря на съществуващите нормативни изисквания; • е представил оферта, неотговаряща на предварително обявените условия на Възложителя; • е представил непълна оферта, в това число несъдържаща някои от необходимите документи и/или данни, съгласно изискванията на Възложителя; Изисквания към кандидатите-Кандидатите следва да представят следните документи и да отговарят на посочените изисквания: Списък на документите, съдържащи се в офертата.Документ за регистрация на кандидата, Декларации за липсата на обстоятелства по чл. 47 ал.9 от ЗОП. Подписан проект на договор, декларация за противодействие с тръжните манипулациии по образец от документацията, доказателства за техническите възможности: 1.Удостоверение за вписване в регистъра на обект с обществено предназначение или еквивалент/или посочване на интернет адрес за справка. Ценова оферта на участника.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

28/09/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите ще бъдат отворени на 29.09.2015 г. от 11:00 ч. в сграда ОПЕКОЗ при„КОЦ-Шумен”ЕООД от комисия, назначена от Възложителя. Могат да присъстват лица по чл.68 ал.3 Цялостна информация за обществената поръчка може да се намери в портала на обществените поръчки или в интернет страницата на КОЦ-Шумен ЕООД (профил на купувача).

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

28/09/2015