Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

БДЖ-Товарни превози ЕООД, ул.Иван Вазов № 3, За: Мартина Георгиева-по документацията и Вероника Кузманова-по техн.част, Република България 1080, София, Тел.: 0889 400707 ; 0884 495039, E-mail: opp_tp@bdz.bg, Факс: 02 9800424

Място/места за контакт: отдел Обществени поръчки и проекти и отдел ЗБУТ и ОС

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://bdzcargo.bdz.bg/bg/profile.html.

Адрес на профила на купувача: http://bdzcargo.bdz.bg/bg/publichni-pokani/dostavka-na-2023-komplekta-liatno-rabotno-obleklo-polugashterizon-s-iake-ot-dok-za-pravoimashtiia.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Обществена поръчка по реда и условията на глава осмa "а" от ЗОП с предмет:„Доставка на 2023 комплекта лятно работно облекло - полугащеризон с яке от док, за правоимащия персонал на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД “.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

18100000

Описание:

Работни дрехи, специално работно облекло и аксесоари


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Доставка на 2023 комплекта лятно работно облекло - полугащеризон с яке от док, за правоимащия персонал на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД. Участник, чието ценово предложение надвишава определената от възложителя, прогнозна стойност на поръчката, ще бъде отстраняван от участие.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65999 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Пловдив, централен склад на ПТП Пловдив, гара Филипово

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Регистрационни документи: 1.1 Административни сведения за участника, попълнени по образеца, приложен към настоящата покана - Приложение № 6; 1.2 Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър,БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес за кореспонденция, включително електронен - заверен с подпис и печат на учасника; 1.3 Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП, попълнена по образеца, приложен към настоящата покана - Приложение № 7. 2. Доказателства за техническите възможности на участника за изпълнение на поръчката, както следва: 2.1 Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата,заедно с доказателство за извършената доставка-удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информацията за доставката, попълнен по образеца, приложен към настоящата покана - Приложение № 11; Под сходни доставки да се разбират доставки на работно или специално облекло. 2.2 Образец (мостра) от работното облекло (полугащеризон и яке), които ще се доставят, подробно описани в техническата спецификация към документацията за възлагане на обществената поръчка – съгласно чл. 51, ал. 1, т. 5 от ЗОП.Мострата е част от офертата на участника и като такава се задържа от възложителя след приключване на обществената поръчка . 2.3 Протокол за изпитване на основния плат на работното облекло, удостоверяващ съответствието на изделието с техническата спецификация на възложителя, издаден от лице за управление на качеството (изпитвателна лаборатория), акредитирано от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” или еквивалентен сертификат, издаден от орган, установен в друга държава - членка на ЕС – съгласно чл. 51, ал. 1, т. 6 от ЗОП - заверено копие с гриф "Вярно с оригинала", подписани от представляващия участника и печат; 3. Техническо предложение, изготвено по образеца, приложен към настоящата покана - Приложение № 3. 4. Ценово предложение, изготвено по образеца, приложен към настоящата покана - Приложение № 4. 5. Декларация по чл.56,ал.1,т.12 от ЗОП, попълнена по образеца,приложен към настоящата покана - Приложение № 8, относно приемане на условията на приложения към поканата проект на договор - Приложение № 5. 6. Декларация по Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, попълнена по образеца, приложен към настоящата покана - Приложение № 10. 7. Декларация по чл. 56, ал. 1,т. 8 от ЗОП, попълнена по образеца, приложен към настоящата покана - Приложение № 9. Продължава в раздел "Допълнителна информация" от публичната покана.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

28/09/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Всички представени документи към офертата, които не се изискват в оригинал или с нотариална заверка, следва да бъдат представени в заверен препис с гриф "Вярно с оригинала", подписани и подпечатани от лицето/лицата, които представляват участника или от лице, изрично упълномощено от същия да го представлява в настоящата обществена поръчка, което се удостоверява с нотариално заверено пълномощно /в оригинал/. Когато участникът в обществената поръчка е чуждестранно юридическо лице, офертата се подава на български език, докумените по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП се представят в официален превод. Приложенията към поканата са достъпни на електронната страница на дружеството – http://bdzcargo.bdz.bg/bg/ т.е., http://bdzcargo.bdz.bg/bg/publichni-pokani/dostavka-na-2023-komplekta-liatno-rabotno-obleklo-polugashterizon-s-iake-ot-dok-za-pravoimashtiia.html Офертата на участника, заедно с приложените към нея необходими документи, да се представи в деловодството на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД, в запечатан непрозрачен плик с надпис: До „БДЖ–Товарни превози” ЕООД, гр. София 1080, ул. Иван Вазов №3 Оферта за участие в провеждане на обществена поръчка с предмет:„Доставка на 2023 комплекта лятно работно облекло - полугащеризон с яке от док, за правоимащия персонал на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД“. Изписва се името на участника, адрес, лице за контакт, факс, e-mail и телефон /GSM/ за връзка с лицето за контакт. При сключване на договора, определеният за изпълнител участник следва да представи: 1. Документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП, освен когато законодателството на държавата,в която е установен участника,предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или предоставянето им служебно на възложителя - оригинал или нотариално заверено копие; 2. Декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП - оригинал, подписани от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП; 3. Гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 /пет/ % от общата стойност на договора без ДДС, учредена в полза на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД. Гаранцията се представя в една от следните форми: безусловна и неотменяема банкова гаранция в оригинал или парична сума, внесена по банковата сметка на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД в: УниКредит Булбанк АД, гр. София, IBAN: BG02 UNCR 7000 1501 0062 61. BIC: UNCRBGSF, със срок на валидност един месец след изпълнение на договора. Лица и телефони за контакт: Мартина Георгиева - 0889 400 707, а за въпроси по техническата част Вероника Кузманова - 0884 495039. Датата на провеждане на заседанието на комисията за отваряне и разглеждане на подадените оферти е 29.09.2015г. от 10:00 часа в сградата на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД, на адрес: гр. София, ул."Ив. Вазов" № 3. На заседанието могат да присъстват участниците в обществената поръчка или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

28/09/2015