Версия за печат

BG-Плевен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-ПЛЕВЕН, бул.Г.Кочев №8, За: Рени Добрева, България 5800, Плевен, Тел.: 064 886145, E-mail: reni.getova@abv.bg, Факс: 064 830598

Място/места за контакт: гр.Плевен, бул.Г.Кочев №8

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.csmp-pleven.eu.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Ремонт на санитарни автомобили на ЦСМП-Плевен по позициии, както следва: 1.Позиция № 1 -санитарни автомобили марка "Ситроен"; 2.Позиция № 2 - санитарни автомобили марка "Форд"; 3.Позиция № 3 - санитарни автомобили марка "Фолксваген".

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

50000000

Описание:

Услуги по ремонт и поддръжка


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Ремонт на 5 бр.санитарни автомобили марка "Форд"с приблизителна стойност на ремонтните дейности в размер на 7000 лв.обособен като Позиция№2;ремонт на 2 бр.санитарни автомобили марка "Фолксваген"с приблизителна стойност на ремонтните дейности в размер на 4000 лв.обособен като Позиция№3;ремонт на 17 бр. санитарни автомобили марка "Ситроен"с приблизителна стойност на ремонтните дейности в размер на 23000 лв. обособен като Позиция №1.Конкретните ремонтни дейности се изпълняват в количество и обем в съответствие с потребностите на Възложителя.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

34000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В сервизната база на изпълнителя.

NUTS:

BG314

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Копие от документа за регистрация или единен идендификационен код съгласно чл.23 от ЗТР,когато участника е юридическо лице или едноличен търговец;копие от документа за самоличност ,когато участника е физическо лице;при участници обединения-документ подписан от лицата в обединението ,в който задължително се посочва представляващият. 2.Определеното за изпълнител лице при сключване на договора представя документи,издадени от компетентен орган,за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1 и декларации за липсата на обстоятелства по чл.47,ал.5. 3.Ремонтните дейности се изпълняват при заявка от Възложителя, в срок не по-дълъг от три работни дни,с наличните резервни части в централния склад,а за поръчка на части от завода производител в срок от петнадесет работни дни . 4.Необходимите резервни части се осигуряват от Изпълнителят. 5.Плащането ще се извършва по банков път по сметка посочена от изпълнителя, след издаване на фактура и в рамките на осигурените финансови средства от МЗ. 6.Всеки участник може да предлага цена както за всички обособени позиции,така и да предлага цена само за определена позиция, съобразно предложения от възложителя списък с ремонтни дейности. 7.Вложените резервни части ,както и извършените ремонтни дейности да отговарят на сертификатите за качество по БДС и на европейския стандарт за качество,да са нови и да са придружени с гаранционна карта. 8.Изпълнителят се задължава с не по-малко от тримесечна гаранция на изпълнените ремонтни дейности,считано от момента на изпълнението.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Основният критерий за оценка на офертата е икономически най-изгодната оферта.Тежестта на показателите на комплексната оценка е както следва: С1 – обем на поръчката- 10% С2 – цена – 90% За икономически най-изгодна оферта се определя офертата, събрала най-голям брой точки. Офертите се оценяват въз основа на комплексна оценка /К/по следната формула. К компл.= С1*В1 + С2*В2 , Където С1=10% , C2=90% ,а В1 , В2 са оценки от 0 до 1 съответно за: Показател ”Обем на поръчката”и Показател ”Цена”. За Показател ”Обем на поръчката”максимална оценка 1/единица/ получава офертата с предложени максимален брой позиции/ремонтни дейности/ по Приложение №1,които могат да бъдат извършени при изпълнение на договора.Оценките на останалите участници се определят в съотношение към предложеня брой позиции на n – тия участник и максималния брой позиции по Приложения №1, по следната формула: Qn В1= ---------- , 89;89;51 където Qn е броя на позициите посочени от съответния участник съгласно Приложение №1,а 89;89;51 е максималния брой ремонтни дейности по Приложение №1,съответно за Позиция№1,Позииця№2 и Позиция№3 . За Показател ”Цена” – оценката по този показател В2 е сума от оценките по отделните видове ремонтни дейности от „Списъка на ремонтните дейности - Приложение №1”. Оценката по отделните ремонтни дейности се определя като съотношение на най-ниската предложена цена към предложената цена за съответната ремонтна дейност от n-тия участник по следната формула: Ц min. Ц 1,2,3,.......... = ------------ = 1 , Ц n. където Ц 1,2,3,......... е оценката по първата, втората и т.н. ремонтни дейности от списъка с ремонтните дейности - Приложение №1, Ц min. е най-ниската предложена цена за таза дейност , а Ц n. е цената предложена от съответния участник.За ремонтна дейност от Приложение №1,за която няма предложена цена ,се приема ,че предложението на съответния участник за тази позиция в числово изражение е равно на 0/нула/.Минимална цена е цена различна от 0/нула/. Общата оценка – В2 по показател”Цена” се определя по следната формула: Ц1,Ц2,Ц3,.......... 1+1+1+..... 89;89;51 В2 = --------------------------- = --------------------= -------------- = 1 89;89;51 89;89;51 89;89;51 където Ц 1,Ц2,Ц3,......... е оценката по първата, втората и т.н. ремонтна дейност от списъка - Приложение №1 , а числата 89;89;51 са максималния брой ремонтни дейности по цитирания по-горе списък- Приложение №1,съответно за Позиция№1,Позиция№2 и Позиция №3. Максимална оценка 1/единица/получава офертата с предложена най-ниска цена за всяка ремонтна дейност от „Списъка на ремонтните дейности- Приложение №1”. Максималната комплексна оценка е: К = 10% х 1+90% х 1 = 0,10 + 0,90 = 1

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

02/10/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Всяка оферта трябва да съдържа: 1.Копие от документа за регистрация или единен идендификационен код съгласно чл.23 от ЗТР,когато участника е юридическо лице или едноличен търговец;копие от документа за самоличност ,когато участника е физическо лице;при участници обединения-документ подписан от лицата в обединението ,в който задължително се посочва представляващият. 2.Предложение по показател"Обем"- посочва се броя на ремонтните дейности от списъка с ремонтни дейности посочени в Приложение №1 за съответната Позиция, за които са предложени цени. 3.Предложение по показател"Цена"в лева ,без ДДС по предварително изготвен от възложителя списък с ремонтни дейности,посочени в Приложение №1 за съответната Позиция .Предложението по този показател представлява цената на труда за всяка отделна ремонтна дейност от списъка с ремонтни дейности,за която участва кандидата и е валидно за целия срок на действие на договора. 4.Техническо предложение за изпълнение на поръчката,в съответствие с изискванията посочени от Възложителя в Раздел ІІІ на публичната покана. 5.Срок на валидност на офертата. Всеки участник може да представя оферта за една обособена позиция,за две обособени позиции и/или за всичките обособени позиции.Обособените позиции са описани подробно в Раздел ІІ"Кратко опикание на поръчката"на публичната покана. При сключване на договор определения изпълнител представя документи,издадени от компетентен орган,за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1 и декларация за липсата на обстоятелства по чл.47,ал.5. Документация за участие се получа всеки работен ден от 08.00ч. до 16.00ч. до 02.10.2015г.в деловодството на ЦСМП-Плевен,ул.Г.Кочев №8 и е публикувана в профила на купувача- www.csmp-pleven.eu. Офертите ще се отварят на 05.10.2015г. в 14ч.в сградата на ДКЦ към УМБАЛ"Г.Странски",ІV ет. ,ст. 403,в гр.Плевен, бул.Г.Кочев №8.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

02/10/2015