BG-Велико Търново

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Велико Търново, гр. Велико Търново, пл. Майка България № 2, За: Теодора Минкова; Александър Колев, Република България 5000, Велико Търново, Тел.: 062 619229; 062 619251, E-mail: mop_vt@abv.bg, Факс: 062 619251

Място/места за контакт: Община Велико Търново; стая 317, стая 318

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.veliko-turnovo.bg.

Адрес на профила на купувача: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/355/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Реализация на проект „Нашите мечти – сбъдната реалност“, село Шереметя финансиран от ПУДООС по Национална кампания „За чиста околна среда”.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000, 37535210, 37535240, 43325000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Люлки за детски игрални площадки
Пързалки за детски игрални площадки
Оборудване за паркове и площадки за игри


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно Техническо задание, към документацията. Предметът на настоящата обществена поръчка включва доставка и монтаж на уреди и съоръжения за ползване на открито в парк за отдих в с. Шереметя, Община Велико Търново, съгласно приложена Количествена сметка /КС/, а именно: Раздел І: КОМБИНИРАНО ДЕТСКО СЪОРАЖЕНИЕ – ПЪРЗАЛКА – 1 бр.; ДЕТСКА ЛЮЛКА – ДВОЙНА – 1 бр.;Стационарен кош за отпадъци –10 бр.; Доставка на отлети саксии – 6 бр. и Ударопоглъщаща каучукова настилка – 50 м2. и Раздел ІІ: Полагане на бетонова основа със стоманена армировка - 50м2 Цената за изпълнение на поръчката не може да надвишава посочената обща прогнозна стойност от Раздел 3, Количество и обем

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

7563 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

село Шереметя, Община Велико Търново

NUTS:

BG321

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Срокът за изпълнение на поръчката не трябва да е по късно от 30.11.2015г. 2. Уредите, трябва да отговарят на изискванията за безопасност, като следва да бъдат произведени и изпитани в съответствие с техническите и конструктивните изисквания на стандартите, съгласно Наредба № 1 от 12.01.2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра. 3. След монтажа Изпълнителят следва да извърши проверка на всички съоръжения за тяхното състояние, монтаж, стабилност и безопасност. Всяко съоръжение следва да бъде проверено за правилен монтаж, липсващи, повредени или несъответстващи части и обща безопасност. 4. Изпълнителят е длъжен по време на строителството сам и за своя сметка да осигурява изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) и Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на регионалното развитие и благоустройство, включително за своя сметка да назначи Координатор по безопасност и здраве. 5. Всички извършени работи и доставени материали трябва да отговарят на актуалните (действащи в момента) Български държавни стандарти, европейските стандарти или еквивалентни международни стандарти. 6. Осигуряването на материали, детайли, конструкции, както и всичко друго необходимо за извършване на СМР е задължение на Изпълнителя. Всички материали трябва да са придружени със съответните сертификати за произход и декларация, удостоверяваща съответствието на всеки един от вложените продукти. 7. По време на изпълнение на строителството е необходимо спазването на всички нормативни документи, касаещи строителния процес, техниката на безопасност на труда, пожарна безопасност, екологични изисквания и други. Участниците трябва да са регистрирани в ЦПРС за изпълнение на строежи с обхват, отговарящ на категорията на обекта V категория или по висока, а за чуждестранни участници еквивалентен регистър за или деклариране на изисканите обстоятелства.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Формула за определяне на краен коефициент ”К”: К = Ц х 40 % + С х 40 % + Г х 20 %, където: Ц – Ценови критерий – Ценовият критерий определя най-доброто ценово предложение. Преценява се най-изгодното за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ предложение, което ще има за своя последица най–малък бюджетен разход. На оценка подлежи предложеното общо възнаграждение за изпълнение на поръчката, съгласно Образец № 3 „Ценово предложение”. Най-висока оценка получава предложението, което ще има за своя последица изпълнение на поръчката срещу най-ниска цена (най-ниско общо възнаграждение за доставката и монтажа). Офертата на участника с най - ниската предложена цена, получава 100 т., а всяка следваща оценка се определя по следната формула: Ц = Ц min / Ц n х 100, където Ц min-е най- ниското предложено общо възнаграждение за изпълнение на поръчката, а Цn – е общото възнаграждение за изпълнение на поръчката, предложено от n-тия участник. Участниците не може да надвишават посочената в публичната покана прогнозна стойност в раздел 3, Количество и обем. С - Срок за изпълнение (в календарни дни) от датата на сключване на договор - най – краткия предложен срок за изпълнение на поръчката (в календарни дни) се оценява със 100 т. Предложението, което в най-голяма степен отговаря на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (най – краткия предложен срок за изпълнение) и съответства на поставените изисквания за изпълнение получава 100 т., а всяко следващо се оценява по следната формула: С = С min /С n х 100, където С min - е най- краткия предложен срок за изпълнение, а Сn е предложения срок за изпълнение от n-тия участник. (предложения срок за изпълнение не може да е повече от 60 календарни дни) Г – Гаранционен срок на съоръженията – представлява срокът, през който участникът гарантира качеството на монтираните съоръжения от т.1 до т.4 в раздел І от КС в Техническото задание, представя се в месеци /през този срок всички неизправности, които възникнат се отстраняват за сметка на изпълнителя/, максимален брой точки – 100 т. Предложилият най-дълъг срок за гаранция получава максималният брой точки, а всяко следващо се оценяват по следната формула: Г= Гn / Гmax х 100, където Г max e най-дълъг срок за гаранция на монтираните съоръжения от т.1 до т. 4 в раздел І от КС в Техническото задание, а Г n срокът предложен от съответния участник. Пълната методика за оценка е съгласно Приложение 1 "Критерий за оценка" от документацията.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

25/09/2015 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата следва да се депозира най-късно до 12:00 ч. на 25.09.2015 г. Съгласно чл.101б, ал.1, т.6 от ЗОП, отварянето и разглеждането на представените оферти ще се извърши на 25.09.2015 г. от 14:00 ч. в сградата на Община Велико Търново, при условията на чл.68, ал.3 от ЗОП (отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето). Офертата трябва да съдържа най- малко: 1. Данни за лицето, което прави предложението: наименование на фирмата, ЕИК, седалище и адрес на управление и др. данни, съгласно образец: административни сведения; 2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката /съгласно образец/ съдържащо: - Срок на валидност на офертата не по - малък от 2 /два / месеца, считано от крайния срок за получаване на офертата; - Срок за изпълнение на поръчката в календарни дни, считано от датата на сключеният договор; - Гаранционен срок на съоръженията; - График на дейностите /план-график/ за последователността на извършване на дейностите. 3. Списък на строителството, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата. Участникът трябва да има опит в изграждането или реконструкцията на детски площадки – минимум 1 /една/ през последните 5 /пет/ години, включително до датата, на която изтича срокът за подаване на оферти. 4. Декларация по чл. 51, ал.1, т.7 от ЗОП включваща списък на лицата на разположение на участника за изпълнение на услугата, по образец. Участникът трябва да разполага с мин. персонал за изпълнение на работите, вкл. в обхвата на поръчката с долу посочената квалиф. или еквивалентна, както следва: - Технически ръководител, отговарящ на изискванията на чл. 163а, ал.2 от ЗУТ – 1 лице с професионален опит мин. 3 г.; - Специалист по здравословни и безопасни условия на труд, притежаващ удостоверение или друг документ за правоспособност за извършване на тази дейност, с професионален опит мин. 1 год.; Участникът може да предложи едно и също лице, което да съвместява функциите на технически ръководител и специалист по здравословни и безопасни условия на труд. - Участниците трябва да разполагат с най-малко 2 лица, за реалната доставка и монтаж на съоръженията и изпълнение на видовете работи. 5. Декларация за приемане на условията в проекта на договор. 6. Ценово предложение (съгласно образец) следва да съдържа: - цена за цялостно изпълнение на пълния предмет на обществената поръчка - Единичните и общите цени /без ДДС и със ДДС/, с включени всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката: - Авансово плащане в размер на ……… % (но не повече от 50%) от стойността на договора. - Срок за плащане на поръчката - до 30 (тридесет) дни след одобряване на фактурата. - Начин на плащане: по банков път, с платежно нареждане в български лева. 7. Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП. за предвидени подизпълнители (съгласно образец). 8. Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за строежи от съответната категория по Закона за камарата на строителите /заверено копие/;

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

25/09/2015