Версия за печат

BG-Благоевград

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Водоснабдяване и канализация ЕООД, ул. Антон Чехов №3, За: инж. Илия Смилянов, Република България 2700, Благоевград, Тел.: 073 519879; 073 519875, E-mail: vik_bl@avala.bg, Факс: 073 884178

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vikblg.com.

Адрес на профила на купувача: www.vikblg.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

“Доставка на гориво за отопление за нуждите на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград“, съгласно Техническа спецификация на Възложителя от документацията за участие. Изискванията за изпълнение на поръчката и образците на документи, които са неразделна част от настоящата публична покана, са достъпни на профила на купувача, на адреса на: www.vikblg.com.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

09134000

Описание:

Газьол


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

до 56 000 (петдесет и шест хиляди) л. гориво за отопление за нуждите на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград, разпределено както следва: до 28 000 (двадесет и осем хиляди) л. за гр. Благоевград, до 8 000 (осем хиляди) л. за гр. Разлог, до 4 000 (четири хиляди) л. за ПУЦ Банско, местността „Циганско кладенче“, до 12 000 (дванадесет хиляди) л. за гр. Гоце Делчев

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

територията, на която "ВиК" ЕООД оперира

NUTS:

BG413

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Срок на изпълнение на поръчката: 18 (осемнадесет) месеца, или до достигане на посочената в настоящите указания прогнозна стойност. Начин на плащане: в лева, по банков път в рамките на срок от 30 (тридесет) календарни дни след датата на представяне на фактура във „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, Благоевград, придружена от справка за извършените доставки, за който се отнася плащането; Срок на валидност на офертите - 60 календарни дни, считано от датата за получаване на офертата

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

25/09/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Представената оферта трябва да съдържа следните документи: 1) Представяне на участника по образец от документацията за участие - Приложение 1; 2) Техническо предложение по образец от документацията за участие - Приложение 2; 3) Декларация относно наличието на техническо оборудване (собствено или наето), необходимо за обезпечаване изпълнението на доставката с приложени доказателства за собственост и/или споразумение за ползване /наем на оборудване за срока на изпълнение на поръчката- Приложение 3; 4) Ценово предложение по образец от документацията за участие - Приложение 4; 5) Проект на договор по образец от документацията за участие. Офертата и всички документи, които са част от нея, следва да бъдат представени в оригинал или да са заверени, когато са ксеро копия, с гриф "Вярно с оригинала", с подпис и печат от лицето/лицата, които представляват участника, съгласно документа за регистрация. Всички документи в офертата следва да са на български език. При представяне на документи на чужд език, същите следва да са придружени от превод на български език. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс. Върху плика се изписва предмета на поръчката. Дата, място и час на отваряне на офертите – 20.04.2015г., 11.00 часа в Заседателната зала на дружеството, на адрес гр.Благоевград, ул.”Антон Чехов” №3. При сключване на договор, определеният за изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларации за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

25/09/2015