Версия за печат

BG-Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Сливен, бул. Цар Освободител №1, За: инж. Иван Манчев, РБългария 8800, Сливен, Тел.: 044 611376, E-mail: imanchev@sliven.bg, Факс: 044 662350

Място/места за контакт: Община Сливен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.sliven.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.sliven.bg/index.csp?f=9-00118-2015-037.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Изграждане, реконструкция и ремонт на огради за обекти – общинска собственост на територията на Община Сливен”.СМР дейностите ще включват следните видове работи:Почистване на терени от храсти и растителност;Разриване с булдозер или засипване на изкопи с премесване на з.п. до 40 м;Изкоп с багер з.п. на отвал;Изкоп с багер з.п. на транспорт;Превоз з.п. и строителни отпадъци до 15 км;Натоварване з.п. с челен товарач;Изкоп с ограничени ширини 0.3-1.20м и дълб. до 2 м – ръчно в земни почви вкл.изкоп за единични фундаменти;Прехвърляне ръчно на земни почви до 3м хоризонтално и до 2м вертикално разстояние;Превоз с ръчни колички на з.п. до 60 м.;Обратно засипване със з.п. на изкопи;Уплътняване на з.п. с ръчна трамбовка през 20 см в з.п.;Разбиване на бетон;Кофражни, армировъчни и бетонови работи, и метални конструкции;Кофраж и декофраж на бетонови елементи в основа;Кофраж и декофраж на стоманобетонови елементи за стена;Кофраж и декофраж на стоманобетонови елементи за стена – видим бетон;Изработка и монтаж на армировка клас В 235 (А І);Изработка и монтаж на армировка клас В 420 (А ІІІ);Изработка и монтаж на армировка клас В 500;Доставка и полагане на бетон клас С12/15 ( B15) за основи, с транспорт;Доставка и полагане на армиран бетон клас С16/20 ( B20) за ст. бетонови стени колони, пояси, корнизи, вкл. транспорт;Покриване на стоманобетонова колона с циментов разтвор с фибри;Изработка и монтаж на ограда от стоманобетонови панели с дължина Lп = 350 см. и височина H = 2.0м.;Направа на циментова замазка по шапки с оформяне на водобран; Направа на настилки от щампован бетон, армиран, с дебелина 10 см.;Доставка и монтаж на закладна част към бетонова основа;Изработка и монтаж на метални колони за ограда от стоманени профили;Изработка и монтаж на стоманени колони от стоманена тръба Ф 50 /55/, с височина 250 см. и дебелина s = 4 мм.;Доставка и монтаж метални врати /решетъчни/, вкл. панти и заключващи механизми /По детайл от Възложителя за всеки конкретен случай/;Демонтаж на съществуващи пана от ограда;Ремонт на свалени пана, с грундиране и нанасяне на блажна боя;Изработка и монтаж на метални пана /решетъчни/ от стоманени профили за ограда. /По детайл от Възложителя за всеки конкретен случай./;Доставка и монтаж на ограда от ажурни метални пана с полиетиленово покритие с височина Н = 1,5 м.;Доставка и монтаж на ограда от ажурни метални пана с полиетиленово покритие с височина Н = 2 м.;Доставка и монтаж на мрежа оградна – поцинкована с височина до 2,0м.;Доставка и монтаж на бодлива тел в 1 ред;Грундиране по метални повърхности;Нанасяне на блажна боя двукратно по метални повърхности;Зидарски, мазачески и довършителни работи;Направа на основа от бутобетон;Направа на суха каменна зидария Направа на каменна зидария над основа за огради на циментов разтвор;Направа на тухлена зидария от плътни единични тухли на варо-циментов разтвор;Фугиране на каменна или тухлена зидария – обикновена фуга;Фугиране на каменна или тухлена зидария – изпъкнала /декоративна/ фуга;Направа на гладка варо-циментова мазилка по стени;Направа на мозаечна полимерна мазилка по цокли на стени;Грундиране на стени;Боядисване с фасаген;Просичане на отвори в стоманобетонови стени Просичане на отвори в тухлена зидария;Почистване на стара каменна зидария;Натоварване и превоз до склада на общината на годен материал /камък, тухли или пана/ за ползване;Разваляне на съществуващ стоманобетонов корниз- корона на каменна стена за пояс /шапка/ ограда;Разваляне на стара каменна или тухлена зидария;Доставка и монтаж на PVC тръба Ф110 за оформяне на отвор за барбакан;Доставка и полагане на каменни фракции за дренаж, вкл. превоз до 20 км.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Възлагането ще се извършва за конкретни обекти, количества и видове СМР в рамките на осигурените средства в бюджета на Община Сливен.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

264000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Сливен

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В офертата си всеки участник представя следните документи:1. Данни за лицето, което прави предложението - Образец № 1; 2.В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или консорциума) представят заверено копие на документ - споразумение или договор.Документът трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:2.1.Всички членове на обединението/консорциума са отговорни заедно и поотделно за изпълнението на договора за обществената поръчка; 2.2.Срокът на обединението е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде изпълнена; Когато не е приложен документ (споразумение или договор) за създаването на обединение/консорциум или в приложеният такъв липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия, участникът ще бъде отстранен от участие по настоящата обществена поръчка. В учредителният договор е задължително наличието на клауза, уреждаща отношенията между съдружниците при съдебно отстраняване или друга форма за прекратяване на участието, което да гарантира изпълнението на договора за обществената поръчка и отчитането на извършената дейност по приключване на обществената поръчка.Когато в споразумението или договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението се представя и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.3. Техническо предложение - Образец № 2;4. Ценово предложение - Образец № 3;5. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до б. „д” и ал. 5 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към документацията Образец № 4, от лицата посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП.6. Всеки участник трябва да докаже регистрацията си в Централния професионален регистър на строителя или еквивалентен регистър, в държавата в която е установен или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи, съгласно съответния национален закон.Регистрацията в Централния професионален регистър следва да е с обхват на вписване четвърта група, ІІІ категория.Участниците, установени в друга държава - членка на Европейския съюз, могат да представят еквивалентен документ, издаден от държавата, в която са установени.7. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация:Участникът представя следните документи:7.1. Списък на строителството, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата (по образец), а за строителство, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката, и:а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности;Минимални изисквания: Всеки участник трябва да притежава признат опит в строителството и да е изпълнил поне 1 (едно) строителство, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката.Продължава в "Допълнителна информация".

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

„Икономически най-изгодна оферта” за изпълнението на СМР, на обществената поръчка ще бъде определена по следната математическа формула: КО = (ЕЦ i min / EЦ i * Рi)*100 където i=1 55 ЕЦi – единична цена за определен вид СМР, предложена от участника спрямо когото се прилага формулата, съгласно ценовото му предложение. ЕЦi min – най-ниската предложена цена за същия вид СМР, измежду ценовите предложения на всички участници в процедурата; i – номер на вид СМР, по съответното приложение където i е в границите от 1 до 55 Рi – относителна тежест на цената за извършване на конкретния вид СМР /изразена с проценти/.Стойностите на относителните тежести Рi за всеки вид СМР са посочени в таблица в документацията за участие. Оценките по отделните показатели се представят в числово изражение с точност до втория знак след десетичната запетая. Класирането на участниците се извършва по низходящ ред на получената комплексна оценка, като на първо място се класира участникът, който е получил най-висока оценка (КО) на офертата. В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие, че и цените са равни комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител. Участникът, класиран от комисията на първо място, се определя за изпълнител на обществената поръчка.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

24/09/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължение от "Изисквания за изпълнение на поръчката":Заб.:Строителство, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката е изграждане и/или реконструкция и ремонт на огради.7.2.Декларация посочваща образованието,професионалната квалификация и професионалния опит на ръководните служители на участника (ръководител обект и технически ръководител), включително на лицата, които отговарят за извършването на услугата или строителството–своб. форма;Мин.изисквания:Ръководните служители-ръководител обект и технически ръководител трябва да притежават образование,съгласно чл.163а,ал.2 и ал.3 от ЗУТ и професионален опит в строителството най-малко 3 год.7.3.Данни за собствени или наети технически лица,включително на тези,отговарящи за контрола на качеството,които участникът ще използва за извършване на строителството–своб. форма;Мин. изисквания:Всеки участник трябва да разполага с технически лица,в т.ч. и лице/а отговарящо/и за контрола на качеството.7.4.Декларация за техническото оборудване,за изпълнение на поръчката–своб. форма.Мин. изисквания:Всеки участник трябва да разполага с техническо оборудване за изграждане на подпорни стени, обратен насип и валиране, изработване на метални конструкции и метални пана за огради, оформяне на дворищни пространства. 8.Видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители и писмено съгласие от подизпълнителите – свободни форми.Забележка: Когато Участникът няма да използва подизпълнител/и представя документ – свободна форма удостоверяващ обстоятелството.9. Декларация за приемане на условията в проекта на договора - Образец № 6;10. Нотариално заверено пълномощно на лицето/ата, подписало/ли офертата, в случай, че няма/т представителни функции.11.Списък на документите, приложени към офертата, подписан и подпечатан от Участника. Забележки:Към документацията е приложен Проект на договор - Образец № 7, който е само за сведение на участниците и не се изисква да бъде прилаган към офертата.Съгласно чл.51а от ЗОП участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица.Трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях. Валидността на офертите е 90 (деветдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите.Източник на финансиране: Обществената поръчка ще се финансира със собствени средства от общинския бюджет. Място за получаване на офертите:Офертите се подава в Център за административни услуги-деловодство, Община Сливен, гр. Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1, не по-късно от деня и часа, посочени в публичната покана.Дата, час и място на отваряне на офертите:25.09.2015 г.,15:30 часа, в стая № 17, в сградата на Община Сливен, гр. Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1. Преди сключване на договор класираният на първо място участник, представя:документ/и, издаден/и от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1, б. "а" до б. "д" от ЗОП и декларация/и за липсата на обстоятелства по чл.47, ал.5 от ЗОП. Публичната покана, документацията за възлагане на обществената поръчка, приложението към нея и образците на документи са публикувани на интернет адреса на Възложителя: http://www.sliven.bg - Профил на купувача - http://www.sliven.bg/index.csp?f=9-00118-2015-037.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

24/09/2015