Версия за печат

BG-Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Сливен, бул. Цар Освободител №1, За: инж. Иван Манчев, РБългария 8800, Сливен, Тел.: 044 611376, E-mail: imanchev@sliven.bg, Факс: 044 662350

Място/места за контакт: Община Сливен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.sliven.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.sliven.bg/index.csp?f=9-00118-2015-036.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Текущи ремонти и поддържане на 267,20 км. общински пътища на територията на Община Сливен” по три обособени позиции Обособена позиция 1: 1.Път SLV1083 (ІV-60053) /ІІІ-6007,Тополчане–Сотиря/-Сливен-/І-6/-12.60км. 2.Път SLV2081 (ІV-55517) /ІІІ-555,Кермен–Безмер/ Бозаджии–Чокоба–/ІІ-53/-11.00км. 3.Път SLV2082 (ІV-55519) /SLV2081,Бозаджии–Крушаре/Чокоба–Глуфишево-/SLV2079/-8.00км. 4.Път SLV1073 (ІV-53046) /ІІ-53,Сливен–Ямбол/-Гергевец–Самуилово/SLV2079/-3.60км. 5.Път SLV3074 (ІV-53052) /ІІ-53,Сливен–Ямбол/Крушаре–Самуилово/SLV2079/-7.60км. 6.Път SLV3080 (ІV-55515) /SLV2079,Николаево–Самуилово/Панаретовци–Глуфишево/SLV2082/-2.00км. 7.Път SLV2086 (ІV-66005) /ІІІ-6601,кв.Речица–Николаево/-Мечкарево- /SLV2079/-5.90км. 8.Път JAM3051 (ІV-70054) /І-7,Петолъчката–Ямбол/ жп гара Зимница–Граница общ.(Стралджа–Сливен)–Драгоданово-/І-6/-5.60км. 9.Път SLV3084 (ІV-60055) /І-6,Калояново–Трапоклово/- Глушник-1.70км. 10.Път SLV3089 (ІV-66011) /ІІ-66/ Злати войвода–Ковачите–Николаево /ІІІ-6601/-9.40км. 11.Път SLV3095 (М6) /SLV1083,Сливен–Тополчане/- кв.Дебела кория-1.80км. 12.Път SLV3013 (ІV-70504(1) /І-7,Бероново–Петолъчката/-Седларево–Граница общ.(Котел–Сливен)–Трапоклово /І-6/-3.10км. 13.Път SLV2071 (ІV-53043) /SLV1069/ Камен – жп гара Хаджи Димитър – Тополчане – /І-6/-6.00км. Общо: 78.300 км. Обособена позиция 2: 1.Път VTR1078 (IV-53027) /ІІ-53, Елена – Стара река/ - Граница общ. (Елена – Сливен) – Граница общ. (Сливен – Котел) – Боринци – Стрелци - /ІІІ-484/-3.00км. 2.Път SLV1005 (ІV-48034) /ІІ-48, Котел – Градец/ - Катунище – Нейково – Граница общ. (Котел– Сливен) – Раково-3.50км. 3.Път SLV3066 (ІV-53032) /ІІ-53/ Стара река – Средорек – Божевци /VTR1075/-6.60км. 4.Път VTR1075 (ІV-53022) /ІІ-53, Елена – Стара река/ Давери – Каменари – Граница общ. (Елена – Сливен) – Божевци - /ІІ-53/- 10.40км. 5.Път SLV3064 (ІV-53029) /VTR1078, Майско – Боринци/ - Зайчари-3.20км. 6.Път SLV3063 (ІV-53023) /VTR1078, Майско – Боринци/ - Ръченица-0.60км. 7.Път SLV1062 (ІV-48816) /SLV2061/ в. Българка – м. Меча поляна /SLV1060/-5.00км. 8.Път SLV1060 (ІV-48806) /ІІІ-488, Ичера – Сливен/ - м. Меча поляна – лет. Карандила-13.50км. 9.Път SLV1068 (ІV-53034) /ІІ-53/ Бяла – Градско – Граница общ. (Сливен – Твърдица) – Жълт бряг – жп гара Чумерна /SLV1112/- 8.40км. 10.Път SLV3067 (ІV-53033) /ІІ-53/ Бяла – Въглен-11.00км. 11.Път SLV2061 (ІV-48814) /ІІІ-488/ Сливен – в.Българка – Раково /SLV1005/-26.00км. 12.Път SLV3065 (ІV-53031) /ІІ-53, Стара река – Бяла/ м. Табелите –м. Бабина локва - /SLV2061/-15.70км. Общо: 106.90км. Обособена позиция 3: 1.Път SLV1112 (ІV-53421) /ІІІ-662, Баня – Твърдица/ - Сборище – Шивачево – Граница общ.(Твърдица – Сливен) – Селиминово – Чинтулово - / SLV1083/-20.00км. 2.Път SLV3075 (ІV-53427) /SLV1112/ Селиминово – Голямо Чочовени-3.60км. 3.Път SLV2076 (ІV-53431) /SLV1112/ Гавраилово - /І-6/ - /ІІ-66/-5.70км. 4.Път SLV2087 (ІV-66008) /ІІ-66, Сливенски минерални бани – Съдиево/ Злати войвода – Струпец – Бинкос - /SLV1112/-12.80км. 5.Път SLV2077 (ІV-53433) /SLV1112, Селиминово – Сливен/ -Малко Чочовени-2.60км. 6.Път SLV2031 (ІV-53451) /ІІІ-662/ Баня – Граница общ. (Нова Загора – Твърдица) – Червенаково – Близнец – Граница общ. (Твърдица – Сливен) – Бинкос /SLV2087/-1.30км. 7.Път SLV1088 (ІV-66009) /ІІ-66/ Сливенски минерални бани – Ковачите – Младово /SLV1078/- 11.00км. 8.Път SLV1078 (ІV-55509) /ІІІ-555/ Кермен – Младово – Граница общ. (Сливен – Нова Загора) – Съдиево /ІІ-66/-7.00км. 9.Път SLV1085 (ІV-66002) /ІІ-66, п.в. І-6 – Сливенски минерални бани/ -кв. Речица - /ІІ-66/-2.10км. 10.Път SLV2070 (ІV-53042) /SLV1112, Селиминово – Сливен/ - /ІІ-53/-15.90км. Общо: 82.00км. Прогнозна стойност на поръчката-до 204 000,00 лева (двеста и четири хиляди лева),без ДДС, в т.ч.:Обособена позиция 1–50 000,00 лева (петдесет хиляди лева) без ДДС;Обособена позиция 2- 110 000,00 лева (сто и десет хиляди лева) без ДДС; Обособена позиция 3 - 44 000,00 лева (четиридесет и четири хиляди лева) без ДДС.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Възлагането ще се извършва за конкретни обекти, количества и видове СМР в рамките на осигурените средства в бюджета на Община Сливен.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

204000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Сливен

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В офертата си всеки участник представя следните документи:1. Данни за лицето, което прави предложението - Образец № 1; 2.В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или консорциума) представят заверено копие на документ - споразумение или договор.Документът трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:2.1.Всички членове на обединението/консорциума са отговорни заедно и поотделно за изпълнението на договора за обществената поръчка; 2.2.Срокът на обединението е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде изпълнена; Когато не е приложен документ (споразумение или договор) за създаването на обединение/консорциум или в приложеният такъв липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия, участникът ще бъде отстранен от участие по настоящата обществена поръчка. В учредителният договор е задължително наличието на клауза, уреждаща отношенията между съдружниците при съдебно отстраняване или друга форма за прекратяване на участието, което да гарантира изпълнението на договора за обществената поръчка и отчитането на извършената дейност по приключване на обществената поръчка.Когато в споразумението или договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението се представя и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.3. Техническо предложение - Образец № 2;Към Техническото предложение се прилага Технологично-строителната програма – Образец № 2.1, която трябва да съдържа:1.Технология и организация на изпълнението на строителството;2.Организация на ръководството на обекта (ключовия персонал);3.Мерки по управление на качеството, опазване на околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.4. Ценово предложение - Образец № 3;5. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до б. „д” и ал. 5 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към документацията Образец № 4, от лицата посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП.6. Всеки участник трябва да докаже регистрацията си в Централния професионален регистър на строителя или еквивалентен регистър, в държавата в която е установен или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи, съгласно съответния национален закон.Регистрацията в Централния професионален регистър следва да е с обхват на вписване втора група, ІІІ категория.Участниците, установени в друга държава - членка на Европейския съюз, могат да представят еквивалентен документ, издаден от държавата, в която са установени.7. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация:Участникът представя следните документи:7.1. Списък на строителството, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата (по образец), а за строителство, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката, и:а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности;Минимални изисквания: Всеки участник трябва да притежава признат опит в строителството и да е изпълнил поне 1 (едно) строителство, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката.Продължава в "Допълнителна информация".

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показателите и относителната им тежест при определяне на комплексната оценка, за всяка обособена позиция, са следните: 1.Технологично–строителна програма К1-тежест в комплексната оценка 30 точки;2.Предложена цена К2–тежест в комплексната оценка 70 точки.Комплексната оценка (КО) на офертите се получава като сбор от оценките по отделните показатели, по следната формула:КО = К1+ К2.Максималният брой точки, който може да получи един участник е 100. Показател К1 – „Технологично – строителна програма”-тежест 30 точки (максималният брой точки по този показател е 30 точки), определен по следния начин:Комисията разглежда технологията и организацията на изпълнението на строителството; организацията на ръководството на обекта (ключовия персонал) и мерките по управление на качеството, опазване на околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, след което извършва оценка, съгласно Таблица за оценка по показателя: К1 - Технологично – строителна програма, от документацията за участие.Оценките на участниците, по този показател, следва да бъдат подробно мотивирани за гарантиране на безпристрастност, обективност и прозрачност в работата на комисията.Оценката на показателя К1 - Технологично – строителна програма се определя по следната формула:К1 = (К1.1 + К1.2 + К1.3) * 0,30;където:К1-оценката на участника по показателя К1;К1.1 - брой точки, получени от съответния участник по подпоказател К1.1 от Таблицата за оценка;К1.2 – брой точки, получени от съответния участник по подпоказател К1.2 от Таблицата за оценка;К1.3 - брой точки, получени от съответния участник по подпоказател К1.3 от Таблицата за оценка. Показател К2–„Предложена цена”-тежест 70 точки (максималният брой точки по този показател е 70 точки), определен по следната формула:К2 = (ЕЦ i min / EЦ i . Рi)*100*0,70; където: i=1 69; ЕЦi – единична цена за определен вид СМР, предложена от участника спрямо когото се прилага формулата, съгласно ценовото му предложение;ЕЦi min – най-ниската предложена цена за същия вид СМР, измежду ценовите предложения на всички участници в процедурата;i–номер на вид СМР, по съответното приложение където i е в границите от 1 до 69;Рi–относителна тежест на цената за извършване на конкретния вид СМР /изразена с проценти/.Стойностите на относителните тежести Рi за всеки вид СМР са посочени в таблица в документацията за участие. Оценките по отделните показатели се представят в числово изражение с точност до втория знак след десетичната запетая. Класирането на участниците се извършва по низходящ ред на получената комплексна оценка, за всяка обособена позиция, като на първо място се класира участникът, който е получил най-висока оценка (КО) на офертата, за обособената позиция. В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие, че и цените са равни комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител на обособената позиция. Участникът, класиран от комисията на първо място, се определя за изпълнител на обособената позиция, на обществената поръчка.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

24/09/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Прод. от "Изисквания за изпълнение на поръчката":Заб.:С-во,което е еднакво или сходно с предмета на поръчката е за основен ремонт,технологично възстановяване,рехабилитация,реконструкция,текущ ремонт на пътна/улична мрежа.7.2.Декл. посочваща образов.,профес.квалиф. и проф. опит на ръководните служители на у-ка (ръководител обект и технически ръководител),включително на лицата,които отговарят за извършването на строит.–своб.форма;Мин.изискв.:Ръководните служители-р-тел обект и технически р-тел трябва да притеж.образов.,съгл. чл.163а,ал.2 и ал.3 от ЗУТ и проф.опит в строителството най-малко 3г.7.3.Данни за собствени или наети технически лица,включ. на тези,отгов. за контрола на качеството,които у-кът ще изп. за извършване на строителството–своб.форма;Мин.изискв:Всеки у-к трябва да разполага с технически лица,в т.ч. и лице/а отговарящо/и за контрола на качеството.7.4.Декл. за технич. оборудване,за изпълнение на пор.–своб.форма.Мин.изисквания:Всеки у-к трябва да разполага със следното собствено или наето техническо оборудване за изп. на общ.пор.:самосвал–2бр,асфалтополагач–1бр,гудронатор–1бр,пътна фреза–1бр,моторен фугорез–1бр,компресор за чистене на основи при кърпки–1бр,вибрационна плоча–1бр,самоходен валяк-вибрационен до 1.5т–1бр,самоходен валяк-вибрационен до 10т–1бр,автобагер(комбиниран)–1бр,бобкат–1бр.7.5.Декл.,че у-кът разполага с асфалтова база или има сключен договор за доставка на асфалтобетонови смеси,през целия срок на договора–своб.форма.Мин.изискв.:за изпълнение на поръчката участникът трябва да разполага с асфалтова база или да има сключен договор за доставка на асфалтобетонови смеси,през целия срок на договора.8.Вид. раб. от предм. на пор.,които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на общ.пор.,и предвидените подизпълнители и писмено съгласие от подизпълнителите–своб.ф-ми.Заб.:Когато Участникът няма да използва подизпълнител/и представя документ–своб.ф-ма удостоверяващ обст.9.Декл. за приемане на условията в проекта на договора-Обр.№6;10.Нотариално заверено пълномощно на лицето/ата, подписало/ли офертата, в случай, че няма/т представителни функции.11.Списък на документите, приложени към офертата, подписан и подпечатан от Участника. Забележки:Към документацията е приложен Проект на договор-Обр. №7,който е само за сведение на участниците и не се изисква да бъде прилаган към офертата.Съгл. чл.51а от ЗОП у-к може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица.В тези случаи,освен документите, определени от възложителя за док. на съответните възможности,у-кът представя док.,че при изп. на пор. ще има на разполож. ресурсите на третите лица.Трети лица може да бъдат посочените подизпълнители,свързани предприятия и други лица,независимо от правната връзка на участника с тях.Валидността на офертите е 90 (деветдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите.Източник на финансиране:Общ. поръчка ще се финансира със собствени средства от общинския бюджет.Място за получаване на офертите:Офертите се подава в Център за административни услуги-деловодство,Община Сливен,гр.Сливен,бул.„Цар Освободител” №1,не по-късно от деня и часа,посочени в публичната покана.Дата,час и място на отваряне на офертите:25.09.2015 г,15:00ч,в стая №17,в сградата на Община Сливен,гр.Сливен,бул.„Цар Освободител” №1. Преди сключване на договор класираният на първо място участник,представя:документ/и,издаден/и от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1, б. "а" до б. "д" от ЗОП и декларация/и за липсата на обстоятелства по чл.47, ал.5 от ЗОП.Публичната покана,документацията за възлагане на обществената поръчка,приложението към нея и образците на документи са публикувани на интернет адреса на Възложителя:http://www.sliven.bg-Профил на купувача-http://www.sliven.bg/index.csp?f=9-00118-2015-036.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

24/09/2015