BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

УМБАЛ Александровска ЕАД, ул. Свети Георги Софийски №1, За: Гергана Дерменджиева - началник отдел Обществени поръчки, Р. България 1431, София, Тел.: 02 9230628, E-mail: umbal.alexandrovska@gmail.com, Факс: 02 9230646

Място/места за контакт: УМБАЛ Александровска ЕАД, отдел Обществени поръчки

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.alexandrovska.com.

Адрес на профила на купувача: http://op.alexandrovska.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20150911kvuE2450174.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

"Доставка на консумативи за принтери и факс апарати" в УМБАЛ "Александровска" ЕАД по обособени позиции, както следва: 1. Обособена позиция №1 – Доставка на консумативи за матрични принтери 2. Обособена позиция №2 – Доставка на консумативи за мастилено-струйни принтери 3. Обособена позиция №3 – Доставка на оригинални консумативи за лазерни принтери 4. Обособена позиция №4 – Доставка на съвместими консумативи за лазерни принтери 5. Обособена позиция №5 – Доставка на консумативи за факс апарати

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30125100, 30125110, 30192340

Описание:

Касети с тонер
Тонер за лазерни принтери/факс машини
Ленти за факс машини


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Количествата са посочени в предмета на поръчката - Приложение №1 към документацията на възложителя.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

36600 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

УМБАЛ Александровска ЕАД - склад Канцеларски и хигиенни консумативи

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Настоящата публична покана е за „Доставка на консумативи за принтери и факс апарати” в УМБАЛ “Александровска” ЕАД по обособени позиции. Видовете, количествата и техническите параметри на консумативи за принтери и факс апарати са посочени в "Предмет на поръчката и техническа спецификация" - Приложение № 1 от документацията за участие. При необходимост, Възложителят може да заявява артикули извън посочените в техническите спецификации, съгласно приложен каталог от страна на Изпълнителя с посочени единични цени в лева без ДДС. В техническото предложение на всеки участник следва да се посочи размер на търговската отстъпка (в %) от цените в представения с офертата официален каталог. Крайните цени на артикулите се формират след приспадане на предложеният от Изпълнителя процент /%/ търговска отстъпка от посочените в каталога единични цени. Търговската отстъпка и определените цени не се променят в срока на действие на договора. Доставяните консумативи трябва да отговарят на нормативно установените изисквания за опаковка и етикировка. Консумативите следва да бъдат доставяни опаковани в оригиналната опаковка на производителя, с ненарушена цялост, като върху същата да e отбелязан производствения код, датата на производство и срока на годност на съответния вид артикул, когато могат да бъдат посочени. При невъзможност да се оферира даден консуматив (поради спиране от производство или липса на внос, може да се оферира консуматив, съответстващ на техническите характеристики на посочения). НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника - оригинал. 2. Оферта за участие /оригинал, по приложен образец/. 3. Представяне на участника, включващо: 3.1. посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; 3.2. при участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 4. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата. 5. Декларация за обстоятелството по чл. 47, ал. 1, т.1 от ЗОП (оригинал, по приложен образец). При сключване на договор, избрания за изпълнител следва да представи доказателство за липсата на обстоятелството по чл. 47, ал. 1, т.1 от ЗОП / валидно свидетелство за съдимост/ и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. 6. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП от участника за предвидени подизпълнители /ако предвижда такива/. 7. Декларация за съгласие за участие на подизпълнителя, ако участникът предвижда такъв /оригинал, по приложен образец/. 8. Списък /оригинал по приложен образец/ на изпълнени доставки на консумативи за принтери и факс апарати – еднакви или сходни с предмета на поръчката, като стойност или количество, осъществени през последните три години считано от датата на подаване на офертата, придружени с доказателства за изпълнените доставки под формата на удостоверения за добро изпълнение, издадени от получателите на доставките или от компетентни органи, или чрез посочване на публични регистри, в които е публикувана информацията. 9. Каталог на производителя за предлаганите консумативи за принтери и факс апарати, от който да са видни основните характеристики на предлаганите стоки, вид на материала, от който са изработени, състав, каталожен номер, параметри, размери на всяко предлагано изделие, опаковка и други със задължителен превод на български език. Каталозите могат да бъдат представени на диск или на хартиен носител; Продължава в раздел "Допълнителна информация"

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

24/09/2015 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

10. Декларация /оригинал/ за срока на валидност на офертата, който не може да е по-кратък от 30 /тридесет/ календарни дни, считано от датата, обявена като краен срок за получаване на офертите.11. Декларация /оригинал/ за приемане условията на проекта на договора. 12. Техн. предложение на участника по образец на възложителя на хартиен и оптичен носител – Приложение №3. 13. „Предлагана цена” на участника по образец на възложителя - Приложение № 4 на хартиен и оптичен носител. Публичната покана и документацията за участие са публикувани на официалния сайт на възложителя www.alexandrovska.com Не се допускат до разглеждане оферти, които не отговарят на изискванията на чл.101в от ЗОП или на някое от условията на възложителя. Офертите се подават от участника в административната сграда на УМБАЛ "Александровска" ЕАД - отдел "Обща канцелария" в срока, посочен в поканата. Същите се поставят в запечатан, непрозрачен плик, като върху плика се изписва името на поръчката, адрес за кореспонденция, телефон, по възможност факс и електронен адрес. Разглеждането и оценката на офертите ще бъде извършено от комисия, определена от възложителя след получаване на офертите. Отварянето на офертите се извършва при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП. Дата, час и място на отварянето на офертите - 25/09/2015 г.- 14:00 ч в Заседателната зала на административната сграда на УМБАЛ "Александровска" ЕАД.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

24/09/2015