Версия за печат

BG-с.Руен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Руен, ул. Първи май 18, За: Хасибе Рамаданова, Републиак България 8540, с.Руен, Тел.: 05944 6233, E-mail: obstina_ruen@mail.bg, Факс: 05944 6476

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.obstinaruen.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.obstinaruen.com/ruen/obschina-ruen/obschestveni-porchki-sobschenija-i-profil-na-kupuvacha.php..


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на поръчката е „Основен ремонт на покриви на ЦДГ в с.Планиница, община Руен“

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45200000, 45261000, 45261100

Описание:

Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях
Покривни работи
Строителни и монтажни работи на покривни конструкции


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Количеството и видове дейности са съгласно Техническa спецификация .

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

18083 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

сграда с инициали МЖ , находящи се в УПИ VII, кв.12 по плана на с.Планиница,Община Руен.

NUTS:

BG341

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Всеки участник трябва: - да спазва действащото законодателство, подзаконовата нормативна уредба (ЗУТ, ЗЗБУТ,ЗОП, ППЗОП и др.); - по време на целия технологичен процес да се спазват противопожарните изисквания и техника за безопасни и здравословни условия на труд. - да осигури за своя сметка необходима строителна техника, материали и инструменти, както и персонал за точното и качествено изпълнение на обявената поръчка. Изпълнението на СРР/СМР на обекта да се извършва по изготвена техническа спецификация, неразделна част от поканата.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ (К1) – 50 т.; 2. ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА (К2) – 50 т. Методиката е неразделна част от публичнта покана и е достъпна на адрес: http://www.obstinaruen.com/ruen/obschina-ruen/obschestveni-porchki-sobschenija-i-profil-na-kupuvacha.php.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

23/09/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Срок на валидност на предложенията – 30 календарни дни от датата на приемането им от възложителя. Офертата следва да съдържа: 1. Представяне на участника по чл.чл.56, ал.1, т.1 от ЗОП 2. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП; 3.Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП за използване/ не използване на подизпълнители; 4. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител; 5. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП; 6. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП относно спазване на изискванията за закрила на заетостта, включително минималната цена на труда и условията на труд; 7. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договор 8 . Ценово предложение 9. Техническо предложение Поканата и приложенията към нея, както и заповедта за откриване, са публикувани в профила на купувача: http://www.obstinaruen.com/ruen/obschina-ruen/obschestveni-porchki-sobschenija-i-profil-na-kupuvacha.php. Офертите ще бъдат разгледани на 28ч.09.2015 г. от 10.00 ч. в стая 35 в сградата на община Руен. Отварянето на офертите ще се извърши при условията на чл.68, ал.3 от ЗОП. Място за подаване па предложенията – сградата на Община Руен, ул. “Първи май” №18, етаж трети, деловодство. Не може да участва във възлагането на обществената поръчка лице, съответно Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки Участник, при който е налице някое от следните обстоятелства: - осъден е с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за: престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система (включително изпиране на пари) по чл. 253-260 от Наказателния кодекс (НК); подкуп по чл. 301-307 от НК; участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК; престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от НК; престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от НК; престъпление по чл. 108а от Наказателния кодекс - при възлагане на поръчки по чл. 3, ал. 2. - обявен е в несъстоятелност; - в производство е по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните му закони и подзаконови актове; -има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

23/09/2015