Версия за печат

BG-Силистра

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Силистра, ул. ,,Симеон Велики'' № 33, За: Дирекция Правна, Р България 7500, Силистра, Тел.: 086 816280, E-mail: op_silistra@abv.bg, Факс: 086 823343

Място/места за контакт: Дирекция Правна

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.silistra.bg.

Адрес на профила на купувача: www.silistra.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Упражняване на строителен надзор при изпълнението на обект „Изграждане и ремонт на улица ОТ 212 (ОТ 0) до ОТ 160 (ОТ 28) в поземлени имоти с идентификатори № 00895.506.83, 00895.506.84, 00895.506.87, 00895.506.50 и 00895.506.70 по КК и КР на с. Айдемир, Промишлена зона „Запад“ – гр. Силистра“

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71520000, 71521000

Описание:

Строителен надзор
Строителен надзор по време на строителството


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

съгласно Техническото задание за изпълнение на строителен надзор

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

3167 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Силистра

NUTS:

BG325

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.1 Не може да участва, съответно Възложителят ще отстрани от участие във възлагането на обществената поръчка участник, който е осъден с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани, за: а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; 1.2 Всеки участник следва да отговарят на изискванията регламентирани в Закона за обществените поръчки и обявените изисквания от Възложителя в настоящите указания; 1.3 Всеки участник следва да заяви в офертата си дали при изпълнението на поръчката предвижда да използва подизпълнител/и. 1.4 Лице, което е дало съгласие да участва като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. * Участниците са длъжни в процеса на провеждане на обществената поръчка, да уведомят Възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП, в 7-дневен срок от настъпването им.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

23/09/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Съдържание на офертата:1 Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника.2 Пълномощно на лицето, подписващо офертата, в случай, че няма представителни функции по закон /заверено копие/.3 Представяне на участника – Образец № 1;4 Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – Образец № 1а;5 Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а- д“ от ЗОП – Образец № 2; Забележка: Представя се от всяко лице по чл. 47, ал. 4 от ЗОП, включително и от подизпълнителя ако се предвижда такъв.6 Копие от лиценз за упражняване на строителен надзор съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1, т. 2 и ал. 2 от ЗУТ, издаден по реда на Наредбата за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съоветствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор; * Лицензът трябва да е валиден към датата на отваряне на офертата и за срока на изпълнение на СМР на обекта и да бъде придружен от списъка/ите към него на техническите правоспособни физически лица, чрез които се упражнява дейността.7 Техническо предложение за изпълнение на поръчката - Образец № 3;8 Ценово предложение за изпълнение на поръчката - Образец № 4. * Ценовото предложение за изпълнение, следва да не надвишава финансовия ресурс по т. 2 от настоящите указания, с който Възложителят разполага за изпълнение на поръчката и да включва всички необходими разходи, свързани с нейното качествено и срочно изпълнение.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

23/09/2015