Версия за печат

BG-Враца

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Северозападно държавно предприятие ДП, бул. Христо Ботев № 2, етаж 3, За: Тошко Брайков, Петрана Петрова, инж. Иван Михайлов, България 3000, Враца, Тел.: 092 620032, E-mail: szdp@abv.bg

Място/места за контакт: Административна сграда на СЗДП

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача: http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20150910DMxR5360586.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на мобилни принтери за отпечатване на превозни билети за нуждите на териториалните поделения на „Северозападно държавно предприятие“ ДП гр. Враца“ Уникален номер на поръчката: 20150910DMxR5360586

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

42991230

Описание:

Принтери за отпечатване на билети


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Първоначална доставка - 170 броя мобилни пронтери, които следва да се доставят в срок до пет работни дни след сключване на договора. Възложителят си запазва правото и може да заявява към Изпълнителя мобилни принтери, извън първоначалното количество, в случай че договорът е сключен за цена под максималната прогнозна стойност за поръчката – за сумата до прогнозната стойност на поръчката (66 000 лв. без ДДС). Това си право Възложителя може да реализира до 31.12.2015г.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Административната сграда на СЗДП ДП Враца

NUTS:

BG313

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изпълнител може да бъде всяко физическо лице или търговец по смисъла на Търговския закон, както и техни обединения (не се изисква обединението да има определена правна форма, за да може да подаде оферта). Офертата следва да съдържа следните документи, които се поставят в запечатан, непрозрачен плик: 1. Данни (свободен текст) за лицето, което прави предложението: посочване на единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по тази точка се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. При участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Приложение № 2). Към техническото предложение следва да бъдат представени фотографски снимки и/или каталог на предлаганите стоки, които ще се доставят; 3. Ценово предложение (Приложение № 3); 4. Попълнен образец на оферта с посочен срок на валидност (Приложение №1); 5. Пълномощно на лицата, подписали офертата, в случай, че представителната им власт произтича от пълномощното. 6. Документи, доказващи произхода и производителя на предлаганите устройства. Когато документите са издадени на чужд език, същите следва да се представят в оригинал и в превод на български език. Срок на валидност на предложението- не по - малко от 30 дни от крайният срок за депозиране на оферти.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

23/09/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

ДАТА, ЧАС И МЯСТО НА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 24.09.2015г. от 10.00 часа, Административната сграда на СЗДП, гр. Враца, бул. „Христо Ботев“ № 2. Отварянето на офертите се извършва при условията на чл.68, ал.3 от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

23/09/2015