Версия за печат

BG-Габрово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Габрово, пл. Възраждане 3, За: Звено за изпълнение на Интегриран проект за водния цикъл на гр. Габрово, България 5300, Габрово, Тел.: 066 818377, E-mail: office@waterprojectgabrovo.eu, Факс: 066 809371

Място/места за контакт: Община Габрово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.gabrovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.gabrovo.bg/200-.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„ДЪЛГОСРОЧНО АРХИВИРАНЕ НА ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ГР. ГАБРОВО“. Услугата по създаване на дългосрочен архив по проекта включва следните дейности: 1.Създаване на електронен архив на документация по проекта 2.Създаване на финални архивни описи на документацията по проекта 3.Внедряване на архиваторски софтуер за електронно съхранение и опериране с архива на проекта и обучение на персонала на Звено за изпълнение на проекта 4.Поместване на електронния архив на проекта на самостоятелен физически носител съгласно техн. задание на Възложителя

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79995100

Описание:

Услуги по архивиране


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Максималният финансов ресурс за изпълнение на поръчката е до 17 931,36 лв. без ДДС. Услугата по създаване на дългосрочен архив по проекта включва следните дейности: 1. Създаване на електронен архив на документация по проекта 2. Създаване на финални архивни описи на документацията по проекта 3. Внедряване на архиваторски софтуер за електронно съхранение и опериране с архива на проекта и обучение на персонала на Звено за изпълнение на проекта 4. Поместване на електронния архив на проекта на самостоятелен физически носител

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

17931 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Габрово, гр. Габрово

NUTS:

BG322

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Не се поставят.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

23/09/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ОФЕРТАТА: При подаване на офертите, участниците трябва да представят: 1 Представяне на участника (по Образец № 1), съдържащо данни за лицето, което прави предложението - посочва се единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. В случай, че участникът е обединение информацията се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. 2 Обща оферта – Образец 2 3 Декларация за приемане условията на проекта на договор – Образец № 3; 4 Декларация за ползване/неизползване на подизпълнител/и – Образец № 4; 5 Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – Образец № 5 /ако е приложимо/; 6 Техническа оферта – Образец №7; 7 Ценова оферта – Образец №8. ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ. 1. Всички копия на документи се представят заверени “Вярно с оригинала”, с подпис и печат. 2. Офертата се изготвя на български език, съгласно приложения образец и се подписва от лицето, представляващо участника, или изрично упълномощен за участие в процедурата представител. 3. Всеки участник може да представи само една оферта. Варианти не се допускат. 4. Оферираната цена следва да бъде в български лева. Срокът за изпълнение на поръчката (продължителността на поръчката) е максимум 20 кал. дни, считано от подписване на договора за възлагането й, но не по-късно от 20.10.2015 г. При подписване на договора, Изпълнителят следва да внесе гаранция за изпълнение в размер на 5% от стойността на договора. Офертите ще се отварят в 11.00 часа на 24.09.2015 г. в заседателната зала на «Интегриран проект за водния цикъл на гр. Габрово», намираща се на ет. 3 в сградата на Община Габрово – пл. Възраждане №3. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата. Финансирането се осъществява по проект „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Габрово.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

23/09/2015