Версия за печат

BG-Ямбол

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Тунджа, пл. Освобождение №1, За: Галина Иванова - началник отдел Обществени поръчки, Р. България 8600, Ямбол, Тел.: 046 684305, E-mail: contracts@tundzha.net, Факс: 046 661574

Място/места за контакт: отдел Обществени поръчки, ет. 3, стая 309

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.tundzha.net.

Адрес на профила на купувача: http://www.tundzha.net/profil-na-kupuvacha/150-publichni-pokani/3415-dostavka-na-presni-plodove-i-zelenchutzi-za-direktna-konsumatziya-za-detzata-ot--va--do-podgotvitelna-grupa-v-obshtinskite-detski-gradini-i-za-detzata-v-podgotvitelna-grupa-i-uchenitzite-ot--v-klas-v-obshtinskite-u-shta-na-teritoriyata-na-obshtina-qtundzh.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Договорът за изпълнение на обществената поръчка влиза в сила в срок до 5 дни след получаване на уведомително писмо от ДФ „Земеделие” – РА за одобрение на заявителя Община „Тунджа” по схемата „Училищен плод”.Съгласно чл.10, т. 3 от Наредба за условията и реда за прилагане на схема за предоставяне на плодове и зеленчуци в учебните заведения – схема „Училищен плод” , Община „Тунджа” е заявител за учебните заведения на територията на общината. Изпълнението на поръчката има за цел доставка на пресни плодове и пресни зеленчуци, избрани от Възложителя, съгласувано с директорите на учебните заведения от Списък, Приложение № 1 към чл. 8, ал. 1 от посочената наредба.Целева група по схемата - осъществяването на обществената поръчка следва да доведе до осигуряване на пресни плодове и пресни зеленчуци за общо прогнозно 1125 деца и ученици от учебните заведения на територията на община „Тунджа”.Доставките на пресни плодове и зеленчуци за директна консумация по схема „Училищен плод” да се извършват по предварителна заявка на конкретните училища за периода от 01.11.2015 г. до 31.05.2016 г. по графици, подписани от кмета на община „Тунджа”, директора на всяко учебно заведение и доставчика. Място на изпълнение: Доставките на пресни плодове и зеленчуци за директна консумация по схема „Училищен плод”ще се извършват от 08:00-10:00 часа със собствен специализиран транспорт до следните учебни заведения /детски градини и училища/: 1.ОДЗ „Дечка Сюлемезова”-с. Веселиново,ул.„Добри войвода”№ 2; ОДЗ „Дечка Сюлемезова”-Филиал с.Чарган-с.Чарган,ул.Бакаджик”№29; 2.ОДЗ „Изворче”-с.Кабиле, ул.„Панайот Хитов” № 9; ОДЗ „Изворче”-Филиал с.Безмер-с. Безмер,ул.„Освобождение” №28; ОДЗ „Изворче”-Филиал с. Дражево-с.Дражево, ул.„Христо Ботев” №6; ОДЗ „Изворче”-Филиал Хаджидимитрово-с. Хаджидимитрово, ул.”Проф. Нойков” №9; 3.ОДЗ „Щурче”-с. Кукорево,ул.„Тунджа”№4; ОДЗ „Щурче”-Филиал с. Козарево -с.Козарево, ул.„Крайна” №2; ОДЗ „Щурче”- Филиал с. Окоп-с.Окоп, ул.„Н.Петрини” №1а; ОДЗ „Щурче”-Филиал с. Победа-с. Победа, ул.„Иван Терзиев” №8; 4.ЦДГ „ Звездица”-с.Скалица, ул.„Пролет” №1; ЦДГ „ Звездица”-Филиал с.Ботево-с. Ботево,ул.„Христо Ботев”№ 17; ЦДГ „ Звездица”-Филиал с.Бояджик-с.Бояджик,ул."Търговска” № 2; ЦДГ „ Звездица”-Филиал с.Роза-с. Роза,ул.„Марица” № 3; 5.ОДЗ „Кольо Тенев”-с.Тенево,ул.„Димчо Дебелянов” № 9а; ОДЗ „Кольо Тенев”-Филиал с.Генерал Инзово-с. Генерал Инзово,ул.„ Струма” № 1; ОДЗ „Кольо Тенев”-Филиал с.Крумово-с. Крумово,ул. „Г. С. Раковски” № 27; ОДЗ „Кольо Тенев”-Филиал с.Маломир-с.Маломир,ул."Марица”№2б; 6.ОУ „Христо Ботев”-с.Ботево,ул.„Христо Ботев”№39; 7. ОУ „Св.Св.Кирил и Методий”-с.Бояджик,ул.„Независима България”№29; 8. ОУ „Св.Св.Кирил и Методий”-с.Веселиново,ул.„Христо Ботев”№2; 9. ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”-с.Дражево,ул.„Подем”№11; 10. НУ „Васил Левски”-с. Завой,ул.„Ал.Стамболийски”№1; 11.НУ „Климент Охридски"-с. Крумово,ул.„ Стойо Кунев” №38; 12.ОУ „Христо Ботев”-с. Кукорево,ул.„Тунджа” №6; 13.ОУ „Св.Паисий Хилендарски”-с. Роза,ул.„Петър Момчилов” №54; 14.СОУ „Св.Паисий Хилендарски”-с.Скалица,ул.„Христо Ботев” №24; 15.ОУ „Васил Левски”-с.Тенево,ул. Георги Димитров” № 50; Доставките ще се извършват по Графици, подписани от кмета на Община „Тунджа”, директора на всяко от учебните заведения и доставчика. Графиците включват наименованието на учебните заведения, видовете продукти и дните,през които ще се доставят, продуктите и броя на доставките. Упълномощено от Възложителя лице за всяко учебно заведение на територията на община „Тунджа”,прави до лицето,определеното за изпълнител на обществената поръчка заявка за необходимите конкретни количества пресни плодове и зеленчуци.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

15330000

Описание:

Плодове и зеленчуци, преработени


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Общият брой на доставките е до 40 броя за целия период на действие на схемата „Училищен плод” за учебната 2015-2016 г. както следва: 8 доставки на мандарини за 1125 деца и ученици = 9000 порции; 8 доставки на портокали за 1125 деца и ученици =9000 порции; 8 доставки на банани за 1125 деца и ученици = 9000 порции; 12 доставки на ябълки за 1125 деца и ученици = 13500 порции; 2 доставки на круши за 1125 деца и ученици = 2250 порции; 2 доставки на домати за 1125 деца и ученици = 2250 порции. Прогнозната единична цена за една порция е 0,682 лв. без ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

30701 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Учебни заведения /детски градини и училища/,находящи се на територията на Община "Тунджа".

NUTS:

BG343

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Участие в настоящата обществена поръчка може да вземе всяко българско или чуждестранно ФЛ или ЮЛ, както и техни обединения, отговарящи на условията, посочени в ЗОП и обявените изискв. от Възложителя в документацията за участие. 2. Участникът да притежава технически възможности и ресурси за изпълнение на поръчката.3.Към офертата следва да бъдат приложени следните документи: 3.1. Административни данни за лицето по чл.101в, ал.1,т.1 от ЗОП - Образец № 1 с посочен срок за валидност 60 календарни дни, считано от крайния срок за представяне на офертата.3.2.Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата- Образец № 2;Миним. изисквания: Участникът следва да е изпълнил не по-малко от 1 доставка еднаква или сходна с предмета на поръчката през последните 3 години до датата, определена за получаване на офертите, за което се представят следните доказателства: Удостоверение, издадено от получателя на доставката или от компетентен орган или посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката.* Под „доставка еднаква или сходна с предмета на поръчката” навсякъде в настоящата документация, където е употребен този израз, следва да се разбира доставка на пресни плодове и зеленчуци.3.3 Списък-декларация на техническо оборудване и обекти за производство и/или търговия с храни, с които участникът разполага за изпълнение на поръчката- Образец № 3;Минимални изисквания: Участникът следва да разполага с минимум 3 броя автомобили със съответна товароносимост, отговарящи на изискванията за превоз на суровини и храни и 1 /един/ обект за производство и/или търговия с храни. 3.4. Декларация за прилагане и поддържане НАССР система за управление безопасността на храните съгласно чл.70, ал.1 от Наредба №5/2006 г. за хигиената на храните- Образец № 4; 3.5. Декларация, че доставяните плодове и зеленчуци не съдържат ГМО- Образец № 5;* В случай, че участникът участва като обединение, което не е юридическо лице, документа по т.3.1 се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, а документите по т. 3.2-3.5 се представят само от участниците чрез които обединението доказва съответствието си с изискванията на възложителя за технически възможности и квалификация. 3.6. Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП – за участие на предвидените подизпълнители, видовете работи които ще изпълняват и съответстващия на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка - Образец № 6. 3.7. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - Образец № 6а. * Изпълнителят сключва договор за подизпълнение с подизпълнители, посочени в офертата му. Договор за подизпълнение, съответно за замяна на подизпълнител не може да се сключва с лица, които не са посочени в Образец № 6 от настоящата документация.3.8. Договор/споразумение за създаване на обединение за участие в обществената поръчка - копие, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващия. 3.9. Декларация от всички членове на обединението- консорциума -Образец № 7. * Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник не може да представя самостоятелна оферта. 3.10. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл.55, ал.7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП - Образец № 8.3.11. Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРСИДТС /оригинал/ – Образец № 9, подписана от лицата които представляват участника. Продължава в раздел "Допълнителна информация".......

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

23/09/2015 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължава от раздел "Изисквания за изпълнение на поръчката"...... 3.12. Декларация по чл.6, ал.2 от ЗМИП - Приложение № 2 към чл.11, ал.2 от ППЗМИП -Образец №10, подписана от законния представител или пълномощника на юридическото лице.3.13. Техническо предложение - Образец № 11.3.14 Декларация за конфиденциалност по чл.33, ал.4 от ЗОП - Образец №11а.3.15 Ценово предложение - Образец № 12.Към Ценовото предложение се прилага КСС ;При несъответствие между предложените в КСС единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена. В случай, че бъде открито такова несъответствие, общата цена се превежда от комисията по чл.101г от ЗОП в съответствие с единичната цена.Максимално допустимата предложена стойност е до размера на посочената прогнозна стойност.Предложената от участниците крайна цена за изпълнение на поръчкатa не може да надхвърля посочената от Възложителя максимално допустима стойност. Офертата следва да се представи в запечатан непрозрачен плик лично или от упълномощен представител в Деловодството на Община „Тунджа”. Върху плика се посочва пълното наименование и адрес за кореспонденция на участника, телефон и по възможност факс и електронен адрес, както и наименованието на поръчката. Представените образци в документацията за участие и условията, описани в тях са задължителни за участниците. Всички образци и документи, съдържащи се в офертата следва да са подписани и подпечатани от лицето, представляващо участникът в настоящата обществена поръчка. Когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, се представя пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал). Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в обществената поръчка.При сключване на договора определеният изпълнител представя:- документи издадени от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл. 47, ал.1,т.1 от ЗОП;- декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП;- удостоверение за регистрация на обект за производство и/или за търговия с храни, издадено от Oбластната дирекция по безопасност на храните /ОДБХ/, по местонахождението на обекта, съгласно чл. 12, ал. 2 от Закона за храните - /заверено от участника копие/; - удостоверение за регистрация на транспортни средства от Обл. Дирекция БХ за превоз на суровини и храни - /заверено от участника копие/. Желаещите да получат документацията за участие, могат да направят това до 12:00 часа на 23.09.2015 г. в административната сграда на община „Тунджа”, отдел „Обществени поръчки, ет.3, стая 309. Документацията е публикувана в профила на купувача http://www.tundzha.net/profil-na-kupuvacha.html, от където може да бъде изтеглена.Отварянето на офертите ще се извърши от назначена от Възложителя комисия на 23.09.2015 г. от 14:00 ч. в заседателната зала на община „Тунджа”, пл. „Освобождение” 1, гр. Ямбол. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в обществената поръчка или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Присъстващите представители на участниците представят документ за самоличност или пълномощно. * Възложителят не приема за участие и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайният срок или са в не запечатан, прозрачен или в плик с нарушена цялост.* Участници не представили задължителните образци за участие или други изискуеми документи, или не отговарящи на условията в документацията съобразно изискванията на ЗОП и Възложителя, не се оценяват от комисията.** Ценово предложение на участник надхвърлящо максимално допустимите прогнозни стойности, не се оценява от комисията.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

23/09/2015