Версия за печат

BG-гр. Шумен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Североизточно държавно предприятие ДП гр. Шумен, ул. Петра № 1, За: инж. Петър Ганев, Васко Малинов, Република България 9700, гр. Шумен, Тел.: 054 833123, E-mail: office@dpshumen.bg, Факс: 054 833123

Място/места за контакт: ЦУ на СИДП ДП-гр. Шумен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dpshumen.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.dpshumen.bg и Хипервръзка към обявената поръчка: http://op.dpshumen.bg/?p=997.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Изготвяне на технически инвестиционен проект и извършване на строителни и монтажни работи за обект: „Извършване на основен ремонт на горски път- III категория „Славейково- Кьомурлука- Блъсково“- строителство по смисъла на чл.3, ал.1, т.3 от ЗОП

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000, 45450000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Други довършителни строителни работи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:


ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

262816 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

горски автомобилен път III категория „Славейково- Кьомурлука- Блъсково“ ДГТ на територията на ТП ДГС “Провадия”

NUTS:

BG331

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участникът трябва да е изпълнил/извършил през последните пет години, считано от датата, на подаване на офертата, успешно поне една услуга за проектиране, свързана с пътни проекти и през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, да е завършил успешно поне едно строителство и/или инженеринг, които да включват заедно и/или поотделно, СМР сходни с предмета на поръчката - установяват се чрез документите посочени в общите условия; Лице, което ще бъде пряко ангажирано в изпълнението на строително-ремонтните работи, следва да има регистрация в Централния професионален регистър на строителя, съгласно Закона за камарата на строителите , за строеж на обектите, съответно строежи от първа група, трета категория, която да му позволява извършването на строителните работи, предмет на настоящата поръчка, а за чуждестранно лице - представя се еквивалентен документ, допускащ съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено и осъществява дейността си извършване на строителните работи обект на настоящата обществена поръчка или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон, придружен с превод на български език. Лице, което ще участва пряко в изпълнението на строителството, следва да притежава валидна застраховка за професионална отговорност при строителство, с минимален праг, отговарящ на групата и категорията на строежа по предмета на поръчката, която застраховка следва да покрива вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им. За участник, установен/регистриран в Република България, застраховката за професионална отговорност следва да бъде съгласно чл.171, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). За участник, установен/регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалента на тази по чл.171, ал.1 от ЗУТ, но направена съгласно законодателството на държавата, където е установен/ регистриран участника. Лице, което ще участва пряко в изпълнението на проектирането, следва да притежава пълна проектантска правоспособност, съгласно ЗКИР и актуална застрахователна полица за извършена застраховка «Професионална отговорност в проектирането» за строежи трета категория, на основание чл.171, ал.1 от ЗУТ. Не може да участва в настоящата процедура и ще бъде отстранен участник, за който са налице обстоятелствата по чл. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, освен ако са налице изискванията по чл.4 от същия закон

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

№ Показател Тежест в КО А Финансов показател 60% Б Срок за изпълнение 40% 2.2. Комплексната оценка (КО) се определя като сбор от оценките по посочените по-горе основни показатели, съгласно утвърдената методика

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

23/09/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документи свързани с поръчката, като Техническа спецификация по образец, Ценово предложение-образец и Проект на договор, могат да се получат на посочения в тази покана интернет адрес-профил на купувача- Отварянето на ценовите предложение ще се извърши на 24.09.2015г от 11:00часа в заседателната зала на адм. сграда на ЦУ на СИДП ДП Шумен с адрес: гр. Шумен ул. Петра №1

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

23/09/2015