Версия за печат

BG-Долна Митрополия

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Долна Митрополия, ул.Св.Св.Кирил и Методий №39, За: Поля Цоновска - Кмет на Община Долна Митрополия, Пепа Герашка - Директор Дирекция ОССИКИ, Р БЪЛГАРИЯ 5855, Долна Митрополия, Тел.: 06552 2490, E-mail: obshtina@dolnamitropolia.bg, Факс: 064 680704

Място/места за контакт: Община Долна Митрополия, област Плевен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dolnamitropolia.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.dolnamitropolia.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20150909TQnG577612.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„РЕМОНТ НА УЛИЧНА МРЕЖА И ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ В НАСЕЛЕНИ МЕСТА ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ“

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45233142

Описание:

Работи по ремонт на пътища


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Предмет на настоящата поръчка е определяне на изпълнител по реда на глава осем „а“, във връзка с чл.14, ал.4, т.1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за ремонт на улична мрежа и тротоарни настилки в населени места от територията на община Долна Митрополия. Предметът на поръчката включва следните подобекти: 1. Подобект № 1 : „Бетониране на улица "Дунав" от ОК 44 115, с. Подем; 2. Подобект № 2 : „Ремонт на улица "Христо Ботев" от ОК 20 179, с. Горна Митрополия; 3. Подобект № 3 : „Ремонт на улица "Панайот Хитов" от ОК 184а 241, с. Горна Митрополия” ; 4. Подобект № 4: „Ремонт на улица "Хаджи Димитър" от ОК 81 ОК 158, с. Горна Митрополия; 5. Подобект № 5: „Ремонт тротоарни настилки от ОК 121 през ОК 120 до ОК 307 в с. Комарево“

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

45588 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ул. "Дунав"- с. Подем; ул. "Христо Ботев", ул."Панайот Хитов" и ул. "Хаджи Димитър"-с. Горна Митрополия; тротоарни настилки в с.Комарево, община Долна Митрополия, област Плевен

NUTS:

BG314

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Общи условия • Участник в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 4, т. 1 от ЗОП може да бъде всяко българско и/или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. Всеки от участниците в процедурата на настоящата поръчка се представлява от управителя/управителите си или от специално упълномощени с нотариално заверено пълномощно лица. Технически възможности Участникът следва да е изпълнил строителство през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, включващо извършване на строително монтажни дейности по изграждане на строежи на допълващото застрояване и/или благоустрояване и/или ремонт на улична мрежа, включващо направа на бетонови и/или тротоарни настилки на минимум 1 (един) строеж. Участникът следва да разполага към момента на подаване на офертата и през целия период на осъществяване на обекта на поръчката, със собствени или наети ръководни служители, които ще участват в изпълнението на обществената поръчка, включващ минимум: - технически ръководител – един, с висше образование, квалификация строителен инженер със степен „магистър” или строителен техник с четиригодишен курс на обучение или еквивалентна образователна/професионална квалификация за дипломи придобити извън Република България; - длъжностно лице по безопасност и здраве – един, с придобита професионална квалификация, отговаряща на изискванията на чл. 163а, ал.2 от ЗУТ, притежаващ валидно към датата на подаване на офертата удостоверение за завършен курс на обучение съгласно Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (обн. ДВ бр. 37/2004 г.) Документи, с които се доказват горепосочените изисквания: 1. Списък на строителството, изпълнено през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, който включва предмета на строителството, обхвата и обема на работата, вкл. кратко описание на извършваните дейности, датата на започване и приключване на работата по него, мястото на извършване на строителството и Възложителя - попълва се Образец №5. Списъкът трябва да бъде придружен със следните документи, съгласно чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП:а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството; или б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт; или в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности. 2. Списък -декларация на ръководните служители, които ще участват в изпълнението на поръчката – Образец №6, в която са посочени образованието, професионалната квалификация и позицията при изпълнение на поръчката на предложените експерти.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от всяка оферта „Комплексна оценка” (КО). Максималният брой точки, който може да получи дадена оферта е 100 точки. На първо място се класира участникът с най-висока комплексна оценка на офертата. „Комплексната оценка” се определя на база следните показатели: 1. Срок на изпълнение – И – макс. бр. т. – 100, отн. теж. в КО – 40 % 2. Срок за реакция при необходимост от отстраняване на гаранционни дефекти - Р - макс. бр. т. – 100, отн. теж. в КО – 20 % 3. Ценово предложение – Ц – макс. бр. т. – 100, отн. теж. в КО – 40 % Класирането на офертите се извършва във възходящ ред на получената комплексна оценка по формулата: КО = И х 40 % + Р х 20% + Ц х 40 % Всеки един от показателите на техническата оценка се формира по следния начин и при следните условия. 1. И – Срок за изпълнение на поръчката - Показателят отчита срока за изпълнение на поръчката – Възможна максимална оценка – 100 точки. Тегловен коефицент в КО – 40% и се изчислява по формулата:И = (Иmin/Иi) х 100, където • Иi – предложеният срок в дни (календарни), съгласно Предложението за изпълнение на поръчката на съответния участник; • Иmin – минималният предложен срок, съгласно Предложението за изпълнение на поръчката на участника, предложил най-кратък срок за изпълнение на поръчката Срокът за изпълнение на поръчката започва да тече след датата на получаване на уведомление от страна на Възложителя за стартиране на изпълнението на договора за обществена поръчка и приключва с извършване на всички описани в количествените сметки СМР, включително подписването на подписването на акта по смисъла на чл.176, ал.1 от ЗУТ - Констативен протокол за окончателно приемане на СМР, но не може да бъде по-дълъг от 60 /шестдесет/ календарни дни. Участници, които предложат срок по-дълъг от постовения максимален срок за изпълнение на поръчката, както и срок, несъответстващ на предложения линеен календарен график, ще бъдат отстранявани, поради неспазване на това предварително обявено от възложителя в условие. 2. Р – Срок за реакция при необходимост от отстраняване на гаранционни дефекти - Предложението по този показател задължително се посочва в календарни дни. Срокът за реакция при установени дефекти в гаранционния срок представлява времето необходимо на участника от момента на известяване за установения дефект до реалното мобилизиране на необходимия ресурс и стартиране на място на отстраняването на същия. Участникът предложил най–кратък срок за реакция при отстраняване на дефекти получава възможния максимален брой точки по показателя – 100 точки. Тегловен коефицент в КО - 20%. Оценките на участниците по показателя се изчисляват по формулата: Р = (Pmin/Pi) х 100, където • Pi – предложеният срок за реакция при необходимост от отстраняване на гаранционни дефекти в календарни дни, съгласно Предложението за изпълнение на поръчката на съответния участник; • Pmin – минималният предложен срок за реакция при необходимост от отстраняване на гаранционни дефекти в календарни дни, съгласно Предложението за изпълнение на поръчката на участника, предложил най-кратък срок за реакция. 3. Ц - Ценово предложение - Участникът предложил най – ниска обща цена за изпълнение на поръчката, получава максимален брой точки по показателя – 100 точки. Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 40%. Оценките на участниците по показателя се изчисляват по формулата: Ц = (Цmin/Цi) х 100, където: • Цi е предложената обща цена в лева без ДДС съгласно Ценовото предложение на съответния участник; • Цmin е най-ниската предложена обща цена в лева без ДДС съгласно Ценовите предложения на всички участници.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

17/09/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

На профила на купувача. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик. Върху плика участникът посочва наименованието на поръчката, за която подава оферта, адрес за кореспонденция, телефон, факс и e-mail. Пликът трябва да съдържа следните документи: • Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника; • Представяне на участника – попълва се Образец №1, което включва посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. • Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (тогава, когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за съдебна регистрация) - оригинал; • Копие на договора за обединение, при участник обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. • Декларация от членовете на обединението/консорциума за ангажираност към поръчката – попълва се Образец №2; • Декларация от подизпълнител (в случаите, когато е приложимо), че е съгласен да участва в процедурата като такъв – попълва се Образец № 3; • Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договор - попълва се Образец №4; • Списък на строителството, изпълнено през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, който включва предмета на строителството, обхвата и обема на работата, вкл. кратко описание на извършваните дейности, датата на започване и приключване на работата по него, мястото на извършване на строителството и Възложителя - попълва се Образец №5. • Списък -декларация на ръководните служители, които ще участват в изпълнението на поръчката – Образец №6, в която са посочени образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на предложените експерти. • Техническо предложение за изпълнение на поръчката – Образец №7; В Техническото предложение за изпълнение на поръчката, участникът посочва своите предложения относно Срока за изпълнение на поръчката в календарни дни, който не трябва да е по-дълъг от 60 /шестдзесет/ календарни дни и Срок за реакция при установена повреда в рамките на гаранционните срокове в календарни дни. Образец №7 - Техническото предложение за изпълнение на поръчката трябва да бъде придружено от: 1. Линеен календарен план. 2. Списък –декларация на всички материали и изделия, които ще бъдат вложени при изпълнение на поръчката с посочване на вида, търговското наименование, производител, доставчик и обща количество за влагане, съобразно подробната Количествена сметка за изпълнение на СМР. • Ценово предложение - Образец №8; Образец № 8 - Ценовото предложение трябва да бъде придружено от: 1. Количествено-стойностна сметка /КСС/ - Приложение №9 - попълнено и подписано, оригинал; 2. Анализи на единичните офертни цени за всички видове строителни работи, включени в КСС – заверени от участника; Назначената от възложителя комисия ще извърши публично отваряне на подадените по настоящата публична покана оферти на 18.09.2015 г. от 11:00 ч. в Административната сграда на Община Долна Митрополия, гр. Долна Митрополия, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” №39. На това публично заседание могат да присъстват участниците в публичната покана или техни упълномощени представили, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

17/09/2015