Версия за печат

BG-Шумен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Комплексен Онкологичен Център- Шумен ЕООД, ул.Васил Априлов 63, За: Иванка Ралева, България 9700, Шумен, Тел.: 054 800832, E-mail: raleva@oncocenter.org, Факс: 054 800313

Място/места за контакт: Иванка Ралева

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: http://www.oncocenter.org.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на асансьор в „КОЦ-ШУМЕН“ ЕООД”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

42416100

Описание:

Асансьори за хора


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1 брой

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

40000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Шумен ул.Васил Априлов 63 -сграда Лъчелечение при КОЦ-Шумен ЕООД

NUTS:

BG333

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Изисквания към участника: - Участникът да е физическо или юридическо лице, което е регистрирано като търговец по националното законодателство на държава членка или държава от Европейското икономическо пространство и притежава разрешение за тази дейност, издадено от регулаторен орган на съответната държава. Доказва се с документ за регистрация на участника или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документ за самоличност, когато участникът е физическо лице. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени. - Участникът да е производител на предлаганото оборудване или упълномощен представител на производителя. Доказва се с оторизационно писмо от производителя или официалния представител. - Участникът да разполага с възможности за извършване на гаранционно и следгаранционно сервизно обслужване. Доказва се със следните документи: - Оторизационно писмо от производителя или официалния представител за извършване на сервизна дейност. Участниците да удостоверят отсъствието на обстоятелства по чл. 47, ал.9 от ЗОП. Доказва се с декларация за отсъствие на обстоятелства по чл. 47, ал. 9 от ЗОП. Изисквания към предлаганото оборудване: - Техническото предложение да е изготвено съобразно изискванията и последователността отразена в – Приложение № 1. Не се допускат до оценка и класиране оферти, с различни техническите параметри от тези обявени в Техническата спецификация (Приложение № 1) на възложителя. Всички декларирани технически параметри задължително трябва да са удостоверени в приложени каталози и/или сертификати на производителя. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от негов упълномощен представител, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес – по образец. Офертата на участника трябва да съдържа следните и списък на представените документи, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участник. Всички документи на участника да се представят на бългаски език. Документите които са на чужд език се представят и в превод.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

23/09/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Публичната покана е публикувана на интернет страницана на АОП, както и на профила на купувача на КОЦ-Шумен ЕООД в раздел Публични покани. Офертите се подават в запечатан плик в деловодството на КОЦ-Шумен ЕООД -4 етаж.Офертите ще бъдат разгледани от комисия определена от Възложителя на КОЦ-Шумен ЕООД на 24.09.2015 г от 11.00 часа в сграда ОПЕКОЗ, кабинет Управител, като участие могат да вземат лицата определени в чл.68 ал.3 от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

23/09/2015