BG-СЕЛО АНТОН

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЩИНА АНТОН, ПЛОЩАД СЪЕДИНЕНИЕ №1, За: ЦОНКА НИКОЛОВА ГЕШЕВА, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2089, СЕЛО АНТОН, Тел.: 07186 2300, E-mail: obanton@abv.bg, Факс: 07186 2500

Място/места за контакт: СЕЛО АНТОН, ПЛ. СЪЕДИНЕНИЕ №1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: antonbg.com.

Адрес на профила на купувача: www.antonbg.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА VІІІ „А” ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ (ЗОП) И ЧЛ. 14, АЛ. 4, Т. 2 ОТ ЗОП ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ЗА„СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ОПЕСЪЧАВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АНТОН ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН СЕЗОН 2015/2016 ГОДИНА” чрез бюджета на Община Антон за 2015 година

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

63712200, 90620000, 90630000

Описание:

Услуги, свързани с експлоатация на пътната мрежа
Услуги по почистване на улици от сняг
Услуги по почистване на улици от лед


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА VІІІ „А” ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ (ЗОП) И ЧЛ. 14, АЛ. 4, Т. 2 ОТ ЗОП ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА „СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ОПЕСЪЧАВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АНТОН ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН СЕЗОН 2015/2016 ГОДИНА” чрез бюджета на Община Антон за 2015 година 1.Път SFO -1002/I-6 ПИРДОП-Розино/-Антон-/ІІІ-606/ с обща дължина 10.5км. Приоритетни участъци: -център село Антон – свързващ точка на път SFO-1002 и път SFO-1450/автобусна спирка и място за обръщане на автобусите/ -път SFO-1002 вход/изход за/от село Антон,отклонение за/от І-во класен път София-Бургас,в района на гробищен парк/съществува опасност от навявания -път SFO-1002 в района на основно училище „Св.Св.Кирил и Методий” – село Антон/за осигуряване на нормален достъп на децата до сградата/ 2.Път SFO -1450Община Антон – община Пирдоп,село Душанци с обща дължина 2.5 км.Приоритетни участъци: -център село Антон – свързващ точка на път SFO-1002 и път SFO-1450 /автобусна спирка и място за обръщане на автобусите/ -път SFO-1450 – стръмен участък от центъра на селото до І-во класен път София-Бургас/вход/изход от/за селото/ -път SFO-1450 – стръмен участък под центъра на селото до границата с кметство Душанци,община Пирдоп

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

25000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

СЕЛО АНТОН

NUTS:

BG41

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Цената е до 25 000 /двадесет и пет хиляди/ без ДДС. За участие в обществената поръчка, участникът подготвя и представя оферта, която трябва да съответства напълно на условията, съдържащи се в поканата за участие. Всяка оферта трябва да съдържа следната информация и приложения: 1. Представяне на участника (Приложение №1), включващо: Посочва се ЕИК по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждане на обществената поръчка. При участници обединения копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващия. 2. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, точка 1 и по чл. 47, ал. 5 от ЗОП - Приложение № 2. В декларацията се включва и информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя. Декларация Приложение № 2, се представя и от подизпълнителя, ако участва такъв. 3. Декларация по чл. 56, ал. 1, точка 8 от ЗОП - Приложение № 3 4. Декларация съгласие за участие като подизпълнител - Приложение № 4 5. Декларация по чл. 56, ал. 1, точка 12 от ЗОП - Приложение № 5 6. Декларация по чл. 56, ал. 1, точка 11 - Приложение № 6 7. Списък на изпълнени подобни договори – Приложение № 7 В таблицата да се представят договори, от които да става безспорно ясно за Възложителя, че участникът е изпълнил през последните три години договори, в чийто предмет е включена строително-ремонтна работа. Възложителят не поставя изисквание за брой изпълнени договори, за стойност на договорите, за участие в Оперативни програми или за численост на техническия персонал. 8. Списък на машини и съоръжения – Приложение № 8 В таблицата се описват машините и съоръженията, с които участникът разполага. За взети под наем движими вещи - машини и съоръжения, трябва да се представи копие на договор за наем, при закупуване на лизинг – копие от договора за лизинг, при собствена техника и оборудване – копия на фактури, талони и др., които да удостоверяват собствеността на техниката, която ще бъде ползвана по време на изпълнение на поръчката. 9. Предложение по чл. 101, буква „б”, ал. 1, точка 3 от ЗОП – Приложение № 9 10. Ценово предложение по чл. 101, буква „в”, ал. 1, точка 3 от ЗОП – Приложение № 10 Попълненото Ценово предложение се подготвя съгласно образеца към настоящата документация от участника на хартиен носител в един оригинал. Цената се посочва в български лева с точност до втория знак след десетичната запетая. Оферираната от участника цена включва всички работи, дейности, услуги и др., нужни за качественото завършване на предмета на поръчката, в това число командировки, квартирни, налози, данъци, такси и осигуровки, както и други необходими разходи по изпълнението. Всяко предложение ще бъде незабавно отстранено, ако има липси и/или неясни документи и/или неясно обозначени документи и/или както следва: Не е упомената общата стойност; Предложената от участника цена надхвърля прогнозната стойност на поръчката; Допуснати са несъответствия между отделните изчисления; По време на анализа и оценката на предложенията няма да се вземат предвид никакви отстъпки и промени в предложените цени, направени от участниците. 11. Таблица единични цени – Приложение № 11 12. Проект на договор – Приложение № 12 Гаранцията за участие в процедурата е в размер на 250,00 лева /;Гаранцията за изпълнение на договора е в размер до 3 (три) % от стойността на договора.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Финансов показател (ФП) – 50% Технически показател (ТП)–50% Финансовия показател (ФП) е с относително тегло в комплексната оценка 50%. Финансовия показател има следните подпоказатели: ФП1 – Единична цена за снегопочистване на 1 км. път. Максимално възможната оценка по ФП1 е 100 точки, с тегловен коефициент 60%. ФП2 – Единична цена на разпръскване на минерални материали (опесъчаване) на 1 км. път. Максимално възможната оценка по ФП2 е 100 точки, с тегловен коефициент 40%. Оценките на Финансовия показател (ФП) се извършват по следната формула: ФП = ФП1х60% + ФП2х40% Подпоказател ФП1 – Единична цена за снегопочистване на 1 км. път. Максимално възможната оценка по ФП1 е 100 точки, с тегловен коефициент 60%. ФП1 = (ФП1min / ФП1n) х 100, където: ФП1min е най-ниската предложена единична цена; ФП1n е цената на n-я участника. Подпоказател ФП2 – Единична цена на разпръскване на минерални материали (опесъчаване) на 1 км. път. Максимално възможната оценка по ФП2 е 100 точки, с тегловен коефициент 40%. ФП2 = (ФП2min / ФП2n) х 100, където: ФП2min е най-ниската предложена единична цена; ФП2n е цената на n-я участника. Технически показател (ТП) е с относително тегло в комплексната оценка 50%. Техническия показател е оценката която получава участника в техническото си предложение за изпълнение на публичната покана относно организацията на изпълнение на дейностите. Максимален брой точки 100. Условия на получаване на точки по ТП. І. При пълно и детайлно описани организация на изпълнение на дейностите участника получава от 80 до 100 точки. ІІ. При пропуски и непълно описани организация на изпълнение на дейностите участника получава от 40 до 79 точки. ІІІ. При неясно формулирани и описани организация на изпълнение на дейностите участника получава от 1 до 39 точки. ІV. При описани организация на изпълнение на дейностите неотговарящи на техническата спецификация и/или непопълнена организация на изпълнение на дейностите участника се предлага за отстраняване.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

23/09/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документацията за участие може да бъде изтеглена от интернет-страницата на община Антон www.antonbg.com Отваряне на оферти - 24.09.2015. година от 14:00 часа в заседателната зала на Община Антон

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

18/09/2015