Версия за печат

BG-Брацигово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Брацигово, ул.Атанас Кабов № 6 А, За: Цонка Иванова Кушлева, Република България 4579, Брацигово, Тел.: 03552 2065, E-mail: op@bratsigovo.bg, Факс: 03552 2101

Място/места за контакт: община Брацигово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bratsigovo.bg.

Адрес на профила на купувача: www.bratsigovo.bg/op.php.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

“Доставка на биогориво-дървесни пелети за автоматизирано изгаряне в котелни инсталации за нуждите на общинска администрация гр. Брацигово за отоплителен сезон 2015/2016 г.” Биогоривото за доставка представлява дървесни пелети за автоматизирано изгаряне в котелни инсталации и трябва да отговаря на следните технически параметри : • Суровина – бор ; • Размери – 6 мм ; • Влага – 6.8 %; • Пепел – 1,31 % • Калоричност 18,2 MJ/kg • Опаковка – чували от 15 до 20 кг. ; Потребители на биогориво са следните звена към общинска администрация: 1. Общинска администрация гр. Брацигово,ул. „Атанас Кабов” № 6 А; 2. Комплекс социални услуги за деца и семейства- гр.Брацигово, ул. „Трети март” № 57 ; 3.Дневен център за възрастни хора с увреждания гр.Брацигово- ул.”Трети март” № 32; Прогнозно количество биогориво необходимо за отоплителния сезон 2015/2016 година за посочените звена към общинска администрация е 154 тона.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

09110000

Описание:

Твърди горива


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозно количество биогориво необходимо за отоплителния сезон 2015/2016 година за потребителите към общинска администрация гр.Брацигово е 154 тона. Максималната прогнозна стойност за изпълнението на доставката, предмет на настоящата поръчката, е в размер на 46250. 00/четиридесет и шест хиляди двеста и петдесет /лева без вкл. ДДС и се формира от обявеното необходимо количество биогориво и предложена единична цена за един тон.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

46250 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Брацигово

NUTS:

BG423

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В обществената поръчка могат да участват като подават оферти всички български и чуждестранни физически и/или юридически лица, включително и техни обединения, които отговарят на обявените изисквания на Възложителя в настоящата покана. Общи изисквания: До участие в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана се допускат участници, за които не са налице следните обстоятелства: a) Осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за: Престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253-260 от Наказателния кодекс; Подкуп по чл. 301-307 от Наказателния кодекс; Участие в организирана престъпна група по чл.321 и 321а от Наказателния кодекс; Престъпление против собствеността по чл. 194-217 от Наказателния кодекс Престъпление против стопанството по чл. 219-252 от Наказателния кодекс; b) При които лицата по чл.47 ал. 4 от ЗОП са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация; c) Които са сключили договор с лице по чл.21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. Изискванията по буква ,,а’’ по-горе се прилагат по отношение на лицата определени в чл.47, ал.4 от ЗОП. При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по т. 9 с декларация. Не може да участва в обществената поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по т. 9, буква ,,а”. При подписване на договора за обществената поръчка, участникът, определен за изпълнител, е длъжен да предостави документи, издадени от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП, освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или предоставянето им служебно на възложителя, и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

23/09/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Получаването, разглеждането и оценката на офертите се извършва по реда, определен с вътрешните правила на възложителя, от назначена от него комисия. Отварянето на офертите е публично и ще се извърши на 24.09.2015 г. от 10,30 часа в сградата на Младежки дом, гр.Брацигово,ул.Христо Смирненски № 1. Цялата документация на обществената поръчка е достъпна в електонен вариант на адрес www.bratsigovo.bg/op.php За контакти : Цонка Кушлева -Главен експерт "Обществени поръчки" тел. 03552/2065 в.120 и GSM:0894689385

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

23/09/2015