Версия за печат

BG-Габрово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Габрово, пл. Възраждане №3, За: Николай Димитров, Република България 5300, Габрово, Тел.: 066 818382, E-mail: n.dimitrov@gabrovo.bg, Факс: 066 809371

Място/места за контакт: Община Габрово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.gabrovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.gabrovo.bg/199-.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предметът на настоящата поръчка e "Рязане и кастрене на суха и опасна дървесна растителност на територията на община Габрово". Основните видове дейности са свързани с премахване на опасна и суха дървесна растителност, провеждане на санитарни резитби на корони на дървета, обезопасяване на дървесна растителност, застрашаваща живота и здравето на хората, намираща се на общински територии /около пътища, междублокови пространства, паркове и градини, места за отдих, детски площадки и др./, изкореняване на дънери. Дейностите, предмет на настоящата поръчка: 1. Провеждане на санитарна резитба с оформяне короните на дърветата /кастрене/ 2. Отсичане на единични дървета с d< 40 см 3. Отсичане на единични дървета с d=41 до 80 см 4. Отсичане на единични дървета с d > 81 см 5. Изкореняване на дънери с d<40 см /машинно и ръчно/ 6. Изкореняване на дънери с d=41 до 80 см /машинно и ръчно/ 7. Изкореняване на дънери с d>81 см /машинно и ръчно/

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

77341000, 77211500, 77211400

Описание:

Услуги по декоративно окастряне и подрязване на дървета
Услуги по окастряне на дървета
Услуги по сеч на дървета


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обхватът на дейностите е съгласно Проект на договор (Образец №7) и Технически спецификации (Приложение №1), неразделна част от настоящата поръчка. Срок за изпълнение на поръчката - от датата на сключване на договора до 14.12.2015 г. или до изчерпване максималната стойност на поръчката. Максималната стойност на поръчката е до 25 000 лв. (двадесет и пет хиляди лева) без ДДС или 30 000 лв. (тридесет хиляди лева) с вкл. ДДС. Плащането ще се извърши от бюджета на ОЗ „Озеленяване“ – второстепенен разпоредител с бюджет.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

25000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

община Габрово

NUTS:

BG322

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 1. Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за квалификация на участниците: 1.1. Да разполага с 1 (един) експерт с висше образование, отговарящо на предмета на поръчката – ландшафтен архитект или инженер – озеленител; Минимално изискване се доказва с Декларация – списък (Образец №5) на квалифицирания персонал за изпълнение на поръчката, с посочени за тях образование, професионална квалификация и професионален опит. 2 Представената оферта трябва да съдържа: 2.1 Представяне на участника - Образец №1, съдържащ данни за лицето, което прави предложението - посочва се единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. В случай, че участникът е обединение информацията се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. 2.2. Техническо предложение - Образец №2; 2.3. Ценово предложение - Образец №3; 2.4. Декларация за приемане условията на проекта на договор - Образец №4; 2.5. Документи, доказващи съответствието с изискванията за квалификация: а. Декларация - списък - Образец №5 на квалифицирания персонал за изпълнение на поръчката, с посочени за тях образование, професионална квалификация и професионален опит. ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ. 1. Всички копия на документи се представят заверени “Вярно с оригинала”, с подпис и печат. 2. Офертата се изготвя на български език, съгласно приложените образци и се подписва от лицето, представляващо участника, или изрично упълномощен за участие в процедурата представител. 3. Всеки участник може да представи само една оферта. Варианти не се допускат. 4. Оферираната цена следва да бъде в български лева.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

17/09/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Срокът на валидност на офертата се определя от участника и не може да бъде по-малък от 60 кал.дни считано от крайния срок за получаване на офертите. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик до 16.30 ч. на 17.09.2015 г. в деловодството на Община Габрово, с надпис. ОФЕРТА Община Габрово гр. Габрово 5300; пл. ”Възраждане” № 3 за: "Рязане и кастрене на суха и опасна дървесна растителност на територията на община Габрово" ................................................................................................................................................. /име на Участника/ ....................................................................................................................................................... /адрес за кореспонденция/ ....................................................................................................................................................... /лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес/ За контакти: Николай Димитров – ст. експерт отдел ОПКПЧП в Община Габрово, тел. 066/818 382. Офертите ще се отварят в 09.00 часа на 18.09.2015 г. в Зала III, ет. 3 /сградата на Община Габрово – пл. Възраждане №3/. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата. Приложения към настоящата покана: 1. Представяне на участника - Образец №1; 2. Техническо предложение - Образец №2; 3. Ценово предложение - Образец №3; 4. Декларация за приемане условията на проекта на договор - Образец №4; 5. Декларация - списък - Образец №5 на квалифицирания персонал за изпълнение на поръчката; 6. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП - Образец №6 – за сведение; 7. Проект на Договор - Образец №7; 8. Технически спецификации – Приложение №1.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

17/09/2015