Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, бул. Г. М. Димитров № 52А, За: Теодор Хиков, България 1797, София, Тел.: 02 8929753, E-mail: Teodor.Hikov@damtn.government.bg

Място/места за контакт: на горния адрес

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.damtn.government.bg..

Адрес на профила на купувача: http://www.damtn.government.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=8&lang=bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предметът на обществената поръчка включва извършване на пощенски и куриерски услуги за нуждите на Централно управление, териториалните поделения и офиси на ДАМТН.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

64120000

Описание:

Куриерски услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

До 13000 (тринадесет хиляди) лева без ДДС

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

13000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Р.България

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изискванията за изпълнение на поръчката са дадени в приложението към поканата.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

18/09/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

ДАМТН предоставя достъп по електронен път до указянията към поканата, съдържаща пълното описание на предмета на поръчката и изисквания към участниците и изпълнението, документите с които се доказват, условията за подаване на оферта, образци на документи, техническа спецификация. Допълнителната информация и документи могат да бъдат намерени на интернет адреса на възложителя: http://www.damtn.government.bg, раздел "Профил на купувача". 2. Отварянето на офертите се извършва при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП на 18.09.2015 г. до 17:00 часа в сградата на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, гр. София, бул. “Г. М. Димитров” №52 А, п.к.1797. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. След отварянето на офертите Комисията обявява ценовите предложения и предлага по един представител от присъстващите участници да подпише техническите и ценовите предложения.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

18/09/2015