Версия за печат

BG-Белослав

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Белослав, ул.Цар Симеон Велики №23, За: инж.Тихомир Кирчев, Иванка Димитрова, Република България 9178, Белослав, Тел.: 05112 3569, E-mail: obstinabeloslav@abv.bg, Факс: 05112 2214

Място/места за контакт: ул.Цар Симеон Велики №23, гр.Белослав

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.beloslav.org.

Адрес на профила на купувача: www.beloslav.org.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Текущи ремонти в община Белослав, включващи ремонт на клуб в кв.”Изгрев”, гр.Белослав”, ремонт на чешма в с.Разделна и ремонт на тротоарни настилки в гр.Белослав”.Клуб кв.“Изгрев“ гр.Белослав е изграден преди повече от 15г. В следствие на атмосферни влияния са се повредили покривната конструкция, външната и вътрешна настилка. Необходим е ремонт на дървената покривна конструкция и подмяна на част от керемидите. Част от водосточните тръби и казанчета липсват.Вътрешната и външна мазилка е обрушена и е необходимо възстановяването й и цялостно боядисване . Чешма в с.Разделна В следствие на замръзнванията на разлялата се около чешмата вода , настилката е силно изронена. Необходимо е армиране и възстановяване на бетоновата настилка. Тротоарни настилки гр.Белослав В следствие на проливните дъждове голяма част от тротоарните настилки в гр.Белослав бяха силно увредени. Това налага тяхното бързо възстановяване с цел предотвратяване на нежелани наводнявания на приземните етажи на сградите в гр.Белослав. Да се възстановяви с стоманобетонова настилка. Офертите се отварят на 18.09.2015г. от 11:00часа в заседателната зала в сградата на общината. Подробни указания и образци на документите, са публикувани в профила на купувача на община Белослав www.beloslav.org

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45443000, 45260000, 45261300, 45262300

Описание:

Работи по фасади
Покривни и други специализирани строителни и монтажни работи
Монтажни работи на обшивки и водосточни тръби, железарски работи
Специализирани строителни работи по изливане на бетон


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Предвиждат се следните видове и количества СМР: По клуб «Изгрев»:1.ОЧУКВАНЕ НА ВАРОЦИМЕНТОВА НАСТИЛКА- 72кв.м.; 2. ВЪТРЕШНА ВАРОЦИМЕНТОВА НАСТИЛКА ПО СТЕНИ- 72кв.м.; 3. ФАСАГЕН ПО ВЪНШНИ СТЕНИ- 235кв.м.; 4. ВАРОЦИМЕНТОВА ЗАМАСКА ПО ТЕРАСИ – 22кв.м.; 5. ЛАТЕКС ПО СТЕНИ И ТАВАНИ – 422 кв.м.; 6. ПОЧИСТВАНЕ И ЛАКИРАНЕ СТАРА ДОГРАМА – 26 кв.м.; 7. ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ДВА ПЛАСТА ПО ПОКРИВ- 32кв.м.; 8. ДЕМОНТАЖ СТАРИ КЕРЕМИДИ- 26 кв.м.; 9. НАПРАВА НА ЛЕТВЕНА ОБШИВКА ПО ПОКРИВ ПРИ РЕМОНТИ – 26.кв.м.; 10. ПОЛАГАНЕ ВОАЛИТ ПОД КЕРЕМИДИ – 26 кв.м.; 11. ПОКРИВАНЕ С КЕРЕМИДИ – 26 кв.м.; 12. ПОДМЯНА НА КЕРЕМИДИ СЪС СТАРИ – 20кв.м.; 13. ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОЛУЦИ -35 м.; 14.ОБШИВКА УЛАМИ С ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА- 34 м.; 15.ПВС ВОДОБРАН – 15м.; 16. ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНО КАЗАНЧЕ- 4бр.; 17. ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ – 16м.; По чешма в с.Разделна: 1. ГРУНДИРАНЕ БЕТОНКОНТАКТ – 155 кв.м.; 2. ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА АРМИРОВКА – 155кв.м.; 3. НАПРАВА КОФРАЖ 10 СМ – 98м.; 4. ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН Б-20 9 10 СМ – 155кв.м. По Тротоарни настилки в гр.Белослав – 70кв.м.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

14417 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

община Белослав

NUTS:

BG33

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Изисквания за технически възможности и квалификация: 1.1. Участникът следва да е изпълнил през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата (в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си), поне едно строителство, еднакво или сходно с предмета на поръчката. Под „строителство, еднакво или сходно с предмета на поръчката следва да се разбират: строително-монтажни работи, свързани с „изграждане и/или ремонт на сгради”; 1.2. Всеки участник трябва да разполага с технически лица, отговорни за изпълнението на СМР на обекта, както и такива, които отг. за контрола на кач. в това число минимум: 1. Техн. ръководител – технически ръководител, отговарящ на изискванията на чл.163а от ЗУТ и притежаващ минимум 3/три/години професионален опит по специалността; 2.Координатор по безопасност и здраве, който да притежава валидно удостоверение за Координатор по безопасност и здраве в строителството, съгласно Наредба № 2/2004 г. на МРРБ. 1.3. Да има внедрена Система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентeн с обхват на сертификация в областта на строителството и внедрена система за опазване на околната среда ISO14001 : 2004 или еквивалентeн с обхват на сертификация в областта на строителството, издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия Европейски стандарти от ИА „БАК” или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейска организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискванията по-горе трябва да бъдат изпълнени от обединението или от участник в него. 2.За доказване на техническите възможности и квалификацията си участниците представят следните документи: 2.1.Списък на строителството, сходно с предмета на поръчката, изпълнено през последните 5(пет) години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършеното строителство.Доказва се чрез: посочване на публични регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключено изпълнението, мястото и вида на строителството, или Удостоверения за добро изпълнение, които съдържат информация за стойността, датата, на която е приключено изпълнението, мястото, вида и обема на строителството и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. Удостоверенията да съдържат дата и подпис на издателя и данни за контакт, или Копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности. 2.2. Списък на екипа за изпълнение на СМР, включващ техническите лица, извършващи техническото ръководство на обекта, както и тези, които отговарят за контрола на качеството. Списъкът следва да съдържа име, образование, професионален опит, квалификация и длъжност, която ще изпълнява лицето при изпълнение на обществената поръчка.2.3.Документ за внедрена система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт ISO 9001:2008 (или еквивалентeн), както и внедрена система за опазване на околната среда ISO 14001:2004 (или еквивалентен), в с обхват на сертификация в областта на строителството, издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от ИА „Българска служба за акредитация” или от друг нац. орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгл. чл. 5а,ал. 2 от ЗНАООС.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Икономически най-изгодна оферта, предвид следните критерии: а) Техническа оценка – 50 т.; б) Предлагана цена – 30 т., в) Срока за изпълнение на СМР -10т., г)Гаранционен срок на извършените СМР-10т. Комплексната оценка се формира както следва: КО = П1 + П2+П3+ П4, където ,КО - комплексна оценка. Макс. стойност на КО е 100 точки; І. П1 (показател 1)– Цена , Макс. стойност на ПТ1 е 30 т. и се изчислява по формулата:П1 =[ (Аmin/Аi) х 30, където: Аmin е най-ниската предложена цена в лева от всички оферти, допуснати до комплексна оценка; Ai – цената предложена от i- тата оферта. ІІ. П 2 (показател 2): Срок за изпълнение – СИ, СИ е оценката на «срока за изпълнение на СМР” с коефициента на тежест общо 10 т. СИ се определя по следния начин:СИ = 1т., ако предложеният срок за изпълнение е над 26 дни; СИ = 3т., ако предложеният срок за изпълнение е от 21 дни до 26 дни; СИ = 5т., ако предложеният срок за изпълнение е от 16 дни до 20 дни; СИ = 7т., ако предложеният срок за изпълнение е от 11 дни до 15 дни; СИ = 10т.,ако предложеният срок за изпълнение е 10дни;Минималният срок за изпълнение на СМР е 10 дни; ІІІ.П3 (показател 3):Гаранционен срок ГС- е оценката на гаранц. срок на ивършените СМР по покривна кнструкция предложен от участника в години за нормалното функциониране и ползване на завършените стр. обекти и отстраняване на скритите дефекти след приемането им и въвеждане в експлоатация (ползване). Гаранц. срок на извършените СМР по покривна конструкция”, предложен от участника не може да надвишава следните Макс. допустими срокове: „гаранционен срок на извършените СМР по покривна конструкция”– макс. срок–6 години;Оценката по този показател се определя по следната формула:ГС= (ГС1.1участник/ГС1.1макс.)х10, където: ГС1.1участник е предложението на оценявания участник по критерия „гаранционен срок на извършените СМР по покривна конструкция”, а ГС1.1макс. е макс. предложения от участник; 10т. е тежест на показател ГС; ІV. П 4 (показател 4): П4 – Техническа оценка. Макс.стойност на П 4 е 50 т. и се определя по следния начин: ПТ4 = СМ+ОИ, където: СМ е по подпоказател „Стратегия и методология на изпълнение на поръчката” – 25 т.; ОИ е по подпоказател „Организация на изпълнението на поръчката”–25т.; 1.СТРАТЕГИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩ. ПОРЪЧКА. Макс.общ брой т.- 25; Описание: Представлява описание на цялостния процес на изпъл. на поръчката, осн.подход, етапите и дейностите по време на изпълнение на СМР, начина и връзките на комуникация между потенциалния изпълнител и Възложителя и вътрешния контрол, който изпълнителя ще осъществява. Идентификация и описание на евентуалните рискове, които биха могли да повлияят върху кач. и навременно изпъл. на дог. и съответно предлагане на ефект. мерки за тях. предотвратяване и преодоляване. Елементи за оценяване: Описание на цялостния процес на изпълнение, подхода и дейностите за изпълнение на отделните етапи от СМР и съответните дейности. Комуникацията между изпълнителя и останалите участници в инв.процес и вътрешен контрол на изпълнителя. Идентификация на възможните рискове и предпоставки за качествено и навременно изпълнение на предмета на поръчката. Мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска; Мерки за недопускане/ предотвратяване на риска; Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска.;1.1 Отлична оценка: 25т.; Обстойна и пълна стратегия, демонстрираща цялостна визия за подхода и дейностите на изпълнението на процедурата, които напълно съответстват на тех. спецификация. Ясно е очертан комуник.поток между отд. участници в инв. процес. Предложени са адекватни мерки за вътрешен контрол на изпъл. Участникът е анализирал рисковите фактори, като за всеки един от тях са посочени съотв. мерки за въздействие, предложени са и конкретни мерки за недопускане/предотвратяване на риска, както и конкретни адек.мерки за преодоляване на последиците при евентуалното му настъпване. Добра оценка: 16т.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

17/09/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължение от Раздел Показатели за оценка на офертите:Предлож.стратегия съдържа описание на подхода и дейностите за изпъл. на процед. в съответствие с тех. Специф., но не е пълна и и/или не е ясна, точна и конкретна. и/или комуник. поток между отд. участници е схем. очертан и не са предвидидени мерки за вътрешен контрол на изпъл. и/или някои от рисковете са идентифиц., но предложената стратегия за справяне с тях не е подробно разработена. Задоволителна оценка: 8 т.. Предложената стратегия съдържа непълно описание на процеса на изпълнение на поръчката, данните за подхода и дейностите са схематични и недостатъчно разгърнати и/или не е представено виждане за комуник. между отд. участници в инв. процес и предвидените мерки за вътрешен контрол и/или възможните рискове са идентифицирани, но няма предложена стратегия за справяне с тях. Слаба оценка: 3т.Стратегията е неподходяща за изпъл. на поръчката, липсва описание на подхода и/или представеният комуникационен поток не дава цялостна визия за функционалните връзки между отделните участници, и/или не са предвидени мерки за вътрешен контрол, не са идентифицирани рисковете и няма предложена стратегия за справяне с тях.2.ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРОИТЕЛСТВОТО. -макс. общ брой т. -25; Описание: Представя организацията за изпълнението на строителството. Елементи за оценяване: Орг. на временното и същинското строителство (строителен ситуационен план със схеми по безопасност и здраве);Календарен план-график за реализация на СМР, включващ време за изпъл., последователността на отд. работи, бройките работници и стр. машини за всяка от тях. Графикът следва да бъде разделен по дни, и да отразява всички посочени в КС дейности, тях. последователност продължителност и място на изпълнение /с точно дефинирани действия, позволяващи технолог. проследяване на съответните дейности. В графика следва да се посочи норма време за всяка една работа, посочена в КС, изготвено от участника, както и необх.за извършването й стр. работници и човекодни, мех-я (брой и вид), съобразена с производителността й, както и МСМ за всяка машина. При изготвянето на графика за стр. следва да бъде спазена технолог. последователност за изпълнение на СМР. Оценка на соц. въздействие на изпъл. на СМР (върху живота в населенето място и върху околната среда).2.1.Отлична оценка: 25 точки. Представена е изчерпателна орг. на изпъл. на СМР, която обхваща временното и същинското стр.. Календ. план съдържа всички видове СМР, тяхната последователност и срокове на изпъл. и е изчерпателно обоснован с рационални графици за разпределение на ресурсите. Участникът е описал подробно соц. въздействие на строителството на обекта и е предвидил съответните адекватни мерки за предотвратяването и преодоляването му. Подробно, точно и конкретно е описал как изпълнението на обекта ще се отрази върху нормалното ежедневие на жителите и гостите на населеното място. Задълбочено и ясно е описал дейности за опазване на околната среда. 2.2.Добра оценка: 16 точки; -Представената орг. на изпъл. на стр. не е достатъчно изчерпателна и конкретна и/или календарният план съдържа всички видове СМР, но тяхната последователност и срокове са нарушени и/или представените графици за разпределение на ресурсите са нерационални и/или участникът е предвидил соц. въздействие на СМР, но предвидените мерки са неясни и неконкретни. 2.3.Задоволителна оценка: 8 точки. Представената организация на изпълнение на стр.е непълна, липсват елементи от изпълнението на СМР, и/или кал. план - график не обхваща всички видове СМР, взаимообвързаността на работите е нелогична и/или участникът частично е съобразил соц. въздействие на строителството на обекта. 2.4.Слаба оценка: 3 точка Представената орг-я на изпъл. на стр. e слабо разработена, липсват дейности от същинското и временното стр. и/или календарният план не представя логичната последователност на СМР, и/или не са представени графици за разпределение на ресурсите и/или участникът не е предвидил соц. въздействие на стр. на обекта.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

17/09/2015