Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОДЗ № 58 Слънчево утро, ул. Яне Стоянов 19, За: Тройка Бързева, Р България 1853, София, Тел.: 088 4801742, E-mail: trajka_1@abv.bg

Място/места за контакт: София-град, Столична община, район Кремиковци, кв. Челопечене, ул. Яне Стоянов 19, ОДЗ № 58

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.odz58.com.

Адрес на профила на купувача: http://sop.bg/odz58-109/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на настоящата поръчка е периодичната доставка по заявки с посочен асортимент, направени от директора на детското заведение или упълномощено (назначено) от него лице, на хранителни продукти, в т. ч., но не само на: І. Хляб и тестени изделия. Зърнени храни ІІ. Месо, месни продукти и риба ІІІ. Млечни продукти ІV. Плодове и зеленчуци V. Плодове и зеленчуци консервирани, замразени VІ. Други хранителни продукти VII. Хигиенни материали за нуждите на Обединено детско заведение № 58 „Слънчево утро”, находящо се на територията на Столична община, район „Кремиковци”, кв. Челопечене ул. „ Яне Стоянов 19. Място на изпълнение на поръчката – периодичните доставки на хранителни продукти следва да бъдат извършвани франко складовете на Възложителя, находящи се на следните адреси в гр. София: Обединено детско заведение № 58 „Слънчево утро”, находящо се на територията на Столична община, район „Кремиковци”, кв. Челопечене ул. „ Яне Стоянов 19 Срок/ове за изпълнение на поръчката – доставките на хранителните продукти трябва да се извършват в дните и часовете, посочени от Възложителя в писмените заявки, като обикновено хлябът и хлебните изделия се доставят до 08:00 часа на деня, за който са заявени, а останалите хранителни продукти – до 10:00 часа на съответния ден. Часът на доставки може да бъде изменян от Възложителя, с изрични указания на Изпълнителя, в колко часа да бъде доставена стоката в рамките на работното време на Възложителя.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

15000000, 15100000, 15200000, 15300000, 15400000, 15500000, 15600000, 15800000, 15810000, 39830000, 39831000, 33761000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
Месо и месни продукти
Риба и други водни животни, преработени и консервирани
Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани
Животински или растителни масла и мазнини
Млечни продукти
Мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти
Различни хранителни продукти
Хляб, хлебни изделия и пресни сладкарски изделия
Почистващи продукти
Перилни и почистващи препарати
Тоалетна хартия


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Предмета на договора се състои в извършване на доставки на: І. Хляб и тестени изделия. Зърнени храни ІІ. Месо, месни продукти и риба ІІІ. Млечни продукти ІV. Плодове и зеленчуци V. Плодове и зеленчуци консервирани, замразени VІ. Други хранителни продукти VII. Хигиенни материали подробно описани в Техническата спецификация към Документацията за участие.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

35000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

София-град, Столична община, район Кремиковци, кв. Челопечене, ул. Яне Стоянов 19, ОДЗ № 58

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Хранителните продукти трябва да съответстват на артикулите, посочени в Образец № 8. Възложителят определя количествата на заявени продукти на продукти, съобразно броят на децата посещаващи ОДЗ и определен оклад за едно дете. Хранителните продукти трябва да бъдат първо качество, да са годни за употреба, пресни и безопасни за здравето на децата. Храните да не са съставени или произведени от ГМО, както и такива обработени с йонизиращи лъчения.Същите следва да са в срок на годност, изтекъл не повече от 20 % от датата на производство, с оставащ срок на годност 80% към денят на доставката. За начална дата се брой указаната от производителя дата на производство. Видът и количеството на доставяните хранителни продукти трябва да съответстват на вида и количеството на хранителните продукти, заявени за доставка от Възложителя. Доставките следва да се осъществяват по дадена от Възложителя заявка – чрез електронна поща, факс, предадена заявка на Изпълнителя – удостоверена с подпис от негов представител за дата и час на получаване на заявката. Всяка доставка на хранителни продукти трябва да е придружена от сертификат за годност и качество на продуктите от производителя и експертен лист за доказан произход, търговски документ и/или друга номенклатура съгласно Закона за храните и изискванията на Министерството на здравеопазването, както и подзаконови нормативни актове. Всяка доставка на хранителни продукти трябва да е придружена и от коректно издаден търговски документ, който да посочва еднозначно и изчерпателно вида на доставените продукти, количеството им, както и партиден номер и ветеринарен регистрационен номер на доставчика или производителя. Документите са примерно изброени, като Възложителят има право да изисква допълнителна документация за качество съгласно действащата нормативна уредба към деня на доставката на продукти. Изпълнението на поръчката трябва да бъде в съответствие с изискванията на действащата нормативна уредба относно мерките, производството, пакетирането/бутилирането, опаковането, етикетирането, съхранението, транспорта и търговията с хранителни продукти. Производството, пакетирането/бутилирането, опаковането, етикетирането, съхранението и транспортирането на доставяните продукти следва да се осъществяват посредством технологии, оборудване, в бази /складове/ и с транспорт, гарантиращи качеството по утвърдени стандарти нормативно установени в Р.България и ЕС.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

16/09/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация може да се получи на сайта на ОДЗ № 58: www.odz58.com в Документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

16/09/2015