Версия за печат

BG-Долна Митрополия

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Долна Митрополия, Ул.Св.Св.Кирил и Методий №39, За: инж. Пепа Герашка - Директор Дирекция ОССИКИ, Република България 5855, Долна Митрополия, Тел.: 06552 2490, E-mail: obshtina@dolnamitropolia. bg, Факс: 064 680704

Място/места за контакт: Община Долна Митрополия

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dolnamitropolia. bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.dolnamitropolia.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20150907YzsT553897.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНСУЛТАНСКИ УСЛУГИ ЗА ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОГРАМА INTERREG V-A РУМЪНИЯ - БЪЛГАРИЯ 2014-2020 Г. И ИЗГОТВЯНЕ НА ФИНАНСОВ АНАЛИЗ ЗА ПРОЕКТ: „ЗАЩИТА И НАСЪРЧАВАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО НА ЕВРОПА - РАЗВИТИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ДЕСТИНАЦИИ АД ПУТЕА, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, БЪЛГАРИЯ И РАЙОН СУЧИДАВА, ОЛТ, РУМЪНИЯ“ ПО ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО INTERREG V-A РУМЪНИЯ-БЪЛГАРИЯ 2014-2020 Г.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79000000

Описание:

Бизнес услуги: право, маркетинг, консултиране, набиране на персонал, печат и охрана


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Община Долна Митрополия провежда настоящата обществена поръчка във връзка с предстоящо кандидатстване с проектно предложение за защита и насърчаване на културното наследство на Европа - Развитие на туристическите дестинации Ад Путеа, Долна Митрополия, България и район Сучидава, Олт, Румъния по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 г., Приоритетна ос 2: Зелен регион, Специфична цел 2.1: Подобряване на опазването и устойчивото използване на природното наследство, ресурсите и културното наследство. С оглед на това обект на настоящата поръчка е определяне на изпълнител по реда на глава Осма „а“ от ЗОП, във връзка с чл.14, ал.4, т.2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за предоставяне на консултански услуги за подготовка и окомплектоване на проектно предложение и изготвяне на финансов анализ „разходи-ползи“ във връзка с кандидатстването по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg V-A с проект: "Защита и насърчаване на културното наследство на Европа - Развитие на туристическите дестинации Ад Путеа, Долна Митрополия, България и район Сучидава, Олт, Румъния" В обхвата на поръчката са включени следните дейности: - Дейност 1: Подготовка и попълване на формуляр за кандидатстване и съдействие за подготовка на подкрепяща документация; - Дейност 2: Изготвяне на финансов анализ / анализ „разходи-ползи“ Пълно описание на предмета на обществената поръчка и изискванията за нейното изпълнение на поръчката са представени в Техническата спецификация.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

15000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Мястото за изпълнение е гр. Долна Митрополия, община Долна Митрополия.

NUTS:

BG314

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Общи условия • Участник в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП може да бъде всяко българско и/или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. Всеки от участниците в процедурата на настоящата поръчка се представлява от управителя/управителите си или от специално упълномощени с нотариално заверено пълномощно лица. Технически изисквания 1). Участникът следва да е изпълнил през последните три години, считано от датата на подаване на офертата минимум 2 (две) услуги, свързана с подготовка на проектно предложение, финансирано по програми за териториално сътрудничество и/или други международни програми и/или подготовка на финансови анализи „разходи-ползи и/или разработване икономически анализи, и/или оценка на програми, проекти или стратегии. 2). Участникът следва да разполага, към момента на подаване на офертата и за целия срок на изпълнение на договора, с екип от квалифицирани специалисти, включваща минимум следните експерти : Един ръководител на екипа - експерт в подготовката и управлението на проекти, финансирани с фондове на ЕС, от програми за териториално сътрудничество или еквивалентни, който отговаря на следните изисквания: - висше образование с минимална образователна степен „магистър“ или еквивалент; - Специфичен опит – участие в подготовката и/или управлението на поне 1 проект с инфраструктурен компонент, финансиран по програми за териториално сътрудничество и/или други международни програми и/или оценка на програми, проекти или стратегии Експерт „Финансови анализи", който да отговаря на следните изисквания: - висше образование с минимална образователна степен „магистър“ в областта на Социални, стопански и правни науки, съгласно ПМС № 125/2002 г. за утвърждаване Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, професионално направление – „Икономика“ или еквивалентно; - Общ професионален опит - минимум 5 години; - Специфичен опит - участие в иразработването на минимум 2 бр. финансови анализи и/или икономически анализи и/или оценки на планове и/или програми и/или стратегии. 3) Участникът следва да притежава Сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001/2008 с обхват: „консултантски услуги при разработване на финансови анализи и/или разработване икономически анализи, и/или оценка на програми и/или проекти, и/или стратегии“ или еквивалент, издаден от органи, установени и в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с обхват, сходен с предмета на поръчката. Документи, с които се доказват горепосочените изисквания: 1. Списък на услугите, свързани с подготовка на проектни предложения финансирани по програми за териториално сътрудничество и/или други международни програми, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата - попълва се Образец №5. Списъкът трябва да бъде придружен от доказателства съгласно чл. 51, ал. 4 от ЗОП, а именно: а) доказателство за извършените услуги под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или б) доказателство за извършените услуги чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугите. 2.Списък на предложения от участника екип, ангажиран в изпълнението на поръчката – попълва се Образец №6. 3. Копие на валиден сертификат за внедрена Система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с обхват , сходен с предмета на поръчката.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от всяка оферта „Комплексна оценка” (КО). Максималният брой точки, който може да получи дадена оферта е 100 точки. На първо място се класира участникът с най-висока комплексна оценка на офертата. В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие че и цените са еднакви, се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател. В случай че офертата не може да се определи по този ред, комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти. „Комплексната оценка” се определя на база следните показатели: 1.Техническо предложение –Т – макс. Бр.т. – 100 – отн.тежест в КО – 70% 2. Ценово предложение – Ц - макс. Бр.т. – 100 – отн.тежест в КО – 20% Формулата по която се изчислява „Комплексната оценка” за всеки участник е: КО = Тх 70 % + Ц х 30 % Всеки един от показателите на техническата оценка се формира по следния начин и при следните условия. 1. Показател „Техническо предложение“ – Т – Техническия показател отчита качеството на техническото предложение по отношение пълнотата на предлаганите дейности за изпълнение на поръчката, предложената организация на работа и разпределението на дейностите и задачите между отделните експерти, включени в екипа за изпълнение на предмета на поръчката. Възможна максимална оценка – 100 точки. Тегловен коефицент в КО – 70% и се изчислява по следния начин: Т1 - Качество и пълнота на предложените дейности за изпълнение на поръчката – макс.бр.т – 50 Т2 - Качество на Програмата за изпълнение - предложена организация на работа и разпределение на дейностите и задачите на екипа за изпълнение на поръчката - макс.бр.т – 50 Оценката по показателя "Техническа оценка" се определя по следната формула: Т= Т1+Т2 Офертите на участниците, които отговарят на изисквания на възложителя и са допуснати до оценка на предходния етап на разглеждане на офертите се подлагат на анализ и се оценяват по горепосочените технически подпоказатели. 2. Показател „Ценово предложение“ Ц - предложената от участника обща цена за изпълнение на поръчката - максимално възможна оценка 100 точки, Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 30 %; Ц = (Цmin / Цi) х 100 Където Цi е предложената обща цена в лева без ДДС съгласно Ценовото предложение на съответния участник. Където Цmin е най-ниската предложена обща цена в лева без ДДС съгласно Ценовите предложения на всички участници, допуснати до оценяване.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

15/09/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик. Върху плика участникът посочва наименованието на поръчката, за която подава оферта, адрес за кореспонденция, телефон, факс и e-mail. Пликът трябва да съдържа следните документи: • Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника; • Представяне на участника – попълва се Образец №1, което включва посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. • Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (тогава, когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за съдебна регистрация) - оригинал; • Копие на договора за обединение, при участник обединение, в който е предвидено разпределението на дейностите на членовете на обединението по изпълнение на поръчката, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. • Декларация от членовете на обединението/консорциума за ангажираност към поръчката – попълва се Образец №2; • Декларация от подизпълнител (в случаите, когато е приложимо), че е съгласен да участва в процедурата като такъв – попълва се Образец № 3; • Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договор - попълва се Образец №4; • Списък на услугите, сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата - попълва се Образец № 5. Списъкът трябва да бъде придружен от доказателства съгласно чл. 51, ал. 4 от ЗОП. • Списък на предложения от участника екип, ангажиран в изпълнението на поръчката – Образец №6. • Копие на валиден сертификат за внедрена Система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с обхват , сходен с предмета на поръчката. • Техническо предложение за изпълнение на поръчката - Образец №7; Техническото предложение за изпълнение на поръчката трябва да включва попълнен и подписан Образец №7 - оригинал. Образец №7 - Техническо предложение за изпълнение на поръчката трябва да бъде придружено от: 1. Методология за изпълнение на поръчката - в съответствие с изискванията на техническата спецификация. 2. Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП - в свободен текст, ако е приложимо. • Ценово предложение - Образец №8; Ценовото предложение трябва да включва попълнен и подписан Образец №8 - оригинал, като крайното ценово предложение да не бъде закръглено, а да бъде изписано до стотинка /до втория знак след десетичната запетая/, да бъде посочена стойността без ДДС и стойността с ДДС. Назначената от възложителя комисия ще извърши публично отваряне на подадените по настоящата публична покана оферти на 16.09.2015 г. от 11:00 ч. в Административната сграда на Община Долна Митрополия, гр. Долна Митрополия, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” №39. На това публично заседание могат да присъстват участниците в публичната покана или техни упълномощени представили, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

15/09/2015