Версия за печат

BG-СОФИЯ

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ЦДГ СЛЪНЧО, с. Владая, ул. Ела №6., За: РУМЯНА КАПЛАНОВА, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, СОФИЯ, Тел.: 02 9991032, E-mail: sluncho4@abv.bg

Място/места за контакт: с. Владая, ул. Ела №6.

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://sluncho.cdg.bg/index.php.

Адрес на профила на купувача: http://sop.bg/sluncho-95/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

ПРЕДМЕТ: „Доставка на газьол за отопление - маркиран червен, за нуждите на 4 ЦДГ Слънчо, с адрес с.Владая, район „Витоша”, ул. Ела №6” 2. Метод на изпълнение на поръчката: периодична доставка на газьол за нуждите на детското заведение. Всяка доставка ще се извършва след предварително подадена заявка, утвърдена от директора на ЦДГ №4 „СЛЪНЧО”. Доставките на гориво се извършват периодично, само в работни дни от седмицата, в еднократно количество не повече от 5 000 (пет хиляди) литра. 3. Обща прогнозна стойност на поръчката: 66 000.00 лв. (шестдесет и шест хиляди лева) без ДДС или 79 200.00 лв. (седемдесет и девет хиляди и двеста лева) с начислено ДДС. Възложителят не се задължава да възложи изпълнението на настоящата обществена поръчка в пълния размер на посочената прогнозна стойност. 4. Количество: до 35 000 литра газьол с възможност за корекция на посоченото количество в зависимост от сезонно-климатичните условия. 5. Място на доставка на стоката: сградата на ЦДГ №4 „СЛЪНЧО”, находяща се в с.Владая, район „Витоша”, ул. „Ела” №6. 6. Рекламационен срок, начин на уреждане на рекламациите: - Количествени: в момента на приемането; - Рекламации за отклонения в качеството: до два дни след извършената доставка. 7. Изисквания към качеството на доставеното гориво: Горивото трябва да отговаря на изискванията за качество съгласно Приложение №5, към чл.6, т.5 от Наредбата за изискванията за качество на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол (приета с ПМС №156 от 15.07.2003 година, обн. ДВ бр.66 от 25 юли 2003 година).

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

09000000, 09100000, 09130000, 09134000, 09134200

Описание:

Нефтопродукти, горива, електричество и други енергоизточници
Горива
Нефт и негови дестилати
Газьол
Дизелово гориво


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обем - до 35 000 литра

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ЦДГ СЛЪНЧО, София, с. Владая, ул. Ела №6.

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Всяко физическо или юридическо лице може да проучи тази документация за обществената поръчка, наричана по-нататък „документацията”, заедно с приложенията – неразделна част от нея - документация за участие в процедурата е безплатна и може да бъде получена от сайта на детското заведение на адрес: http://sluncho.cdg.bg/ 2. Всеки кандидат има право да представи само една оферта. Лице, което е дало съгласие и е посочено като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. За участие в процедурата участникът подготвя и представя оферта, която трябва да съответства напълно на изискванията и указанията от настоящата документация, при спазване на разпоредбите на ЗОП и ППЗОП: 2.1. Офертата се представя в един екземпляр в запечатан непрозрачен плик от участника или упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика трябва да бъде написано: име на участника; адрес за кореспонденция; телефон и електронен адрес; наименование на поръчката. Всички документи се поставят в голям запечатан непрозрачен плик, в който се поставят административни сведения, техническо предложение и ценова оферта. 2.2. Офертата се изготвя по приложения в документацията образец. Офертата се подава на български език и се подписва от управляващия и представляващ участника или от изрично упълномощен негов представител и се подпечатва с печата на участника. 2.3. При приемане на офертите Възложителят отбелязва върху плика поредния номер, датата и часа на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ. Възложителят не приема за участие и връща на участника оферта, която е в незапечатан, скъсан или прозрачен плик или е подадена след изтичане на крайния срок за получаване на оферти. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър. 3. Срок на валидност на предложенията: 90 /деветдесет/ календарни дни, като срокът започва да тече от датата, определена за краен срок за получаване на офертите. Оферта с по-малък срок на валидност ще бъде отстранена от участие в процедурата.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Критерии за извършване на избора на изпълнител: Критерият за оценка на офертите е икономически най-изгодното за Възложителя предложение. Постъпилите оферти на кандидатите ще бъдат оценявани по следните показатели: 1. К1 - Предложена цена – максимален брой точки – 60 т. 2. К2 - Срок на доставка – максимален брой точки – 10т. 3. К3 - Срок на плащане - разсрочено в брой календарни дни – максимален брой точки – 30т. 1. Предложена цена - максимален брой точки – 60 К1 - Обща цена за изпълнение - максимален брой точки - 60 Оценката се извършва по следната формула: Цmin x 60 К1 = Цк, , където: Цmin – най-ниска предложена цена Цк - цената на кандидата К1 - точки получени от всеки кандидат 2. Срок на доставка – максимален брой точки – 10 К2 - Срок на доставка - максимален брой точки – 10. Участниците следва да предложат срок в календарни дни за доставка, считано от момента на получаване на заявка, утвърдена от директора на ЦДГ №4 „СЛЪНЧО“.Оценката се извършва по следната формула: Кmin x 10 К2 = Кд, , където: Кmin – най-кратък предложен срок на доставка Кд – срок на доставка, предложен от кандидата К2 – точки, получени от всеки кандидат 3. Срок на плащане – максимален брой точки – 30. К3 - Срок на плащане - максимален брой точки – 30. Участниците следва да предложат срок в календарни дни за отсрочено плащане. Оценката се извършва по следната формула: Кп x 30 К3 = Кmах, , където: Кmах – най-дълъг предложен срок на отсрочено плащане Кп – срок на отложено плащане,предложен от кандидата К3 – точки, получени от всеки кандидат Комплексната оценка представлява сума от оценките по отделните критерии, където КО = К1 + К2 + К3 .

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

17/09/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Всички документи ще са качени със свободен достъп в профила на купувача на сайта на детската градина:http://sluncho.cdg.bg/

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

17/09/2015