Версия за печат

BG-Белослав

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Белослав, ул.Цар Симеон Велики №23, За: инж.Тихомир Кирчев, Иванка Димитрова, Република България 9178, Белослав, Тел.: 05112 3569, E-mail: obstinabeloslav@abv.bg, Факс: 05112 2214

Място/места за контакт: ул.Цар Симеон Велики №23, гр.Белослав

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.beloslav.org.

Адрес на профила на купувача: www.beloslav.org.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Текущ ремонт на улица „Победа” и ул.”Дунав” с.Езерово, община Белослав”. състоянието на уличната мрежа в с.Езерово, общ. Белослав и прилежащите й съоръжения е незадоволително. Съществуващата асфалтобетонова настилка по улица „Победа” и ул.”Дунав” е силно нарушена в определени участъци.По улиците има множество дупки и слягания вследствие на ремонтите, извършени през годините, както и пропадания на шахти. Ще се извършат следните видове СРР: Фрезоване, Повдигане ан шахти, Повдигане на отводнителни решетки, Полагане на чакъл за основа на улично платно, Полагане на изравнителен асфалтобетон, Полагане на асфалтобетон-износващ пласт 4см. Офертите се отварят на 17.09.2015г. от 11:00часа в заседателната зала в сградата на общината. Подробни указания и образци на документите, са публикувани в профила на купувача на община Белослав www.beloslav.org .

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45233252

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Ще се извършват следните СРР Фрезоване, Повдигане на шахти, Повдигане на отводнителни решетки, Полагане на чакъл за основа на улично платно, Полагане на изравнителен асфалтобетон, Полагане на асфалтобетон-износващ пласт 4см. в рамките на предвидената сума за обекта.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

55583 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

община Белослав

NUTS:

BG33

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Участник в процедурата трябва да отговаря на следните минимални изисквания за технически възможности и квалификация: 1.1. Участникът следва да е изпълнил през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата (в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си), поне едно строителство, еднакво или сходно с предмета на поръчката. Под „строителство, еднакво или сходно с предмета на поръчката следва да се разбират: строително-монтажни работи, свързани с „ремонт и/или рехабилитация и/или реконструкция и/или изграждане на: пътища и/или улици” 1.2. Всеки участник трябва да разполага с технически лица, отговорни за изпълнението на строително - монтажните работи на обекта, както и такива, които отговарят за контрола на качеството в това число минимум: 1. Техн. ръководител – технически ръководител, отговарящ на изискванията на чл.163а от ЗУТ и притежаващ минимум 3/три/години професионален опит по специалността; 2.Координатор по безопасност и здраве, който да притежава валидно удостоверение за Координатор по безопасност и здраве в строителството, съгласно Наредба № 2/2004 г. на МРРБ, 1.3. Да има внедрена Система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентeн с обхват на сертификация в областта на строителството и внедрена система за опазване на околната среда ISO14001 : 2004 или еквивалентeн с обхват на сертификация в областта на строителството, издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия Европейски стандарти от ИА „БАК” или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейска организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискванията по-горе трябва да бъдат изпълнени от обединението или от участник в него. 2.За доказване на техническите възможности и квалификацията си участниците представят следните документи: 2.1.Списък на строителството, сходно с предмета на поръчката, изпълнено през последните 5(пет) години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършеното строителство. Доказва се чрез: посочване на публични регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключено изпълнението, мястото и вида на строителството, или Удостоверения за добро изпълнение, които съдържат информация за стойността, датата, на която е приключено изпълнението, мястото, вида и обема на строителството и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. Удостоверенията да съдържат дата и подпис на издателя и данни за контакт, или Копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности. 2.2. Списък на екипа за изпълнение на СМР, включващ техническите лица, извършващи техническото ръководство на обекта, както и тези, които отговарят за контрола на качеството. Списъкът следва да съдържа име, образование, професионален опит, квалификация и длъжност, която ще изпълнява лицето при изпълнение на обществената поръчка. 2.3. Документ за внедрена система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт ISO 9001:2008 (или еквивалентeн), както и внедрена система за опазване на околната среда ISO 14001:2004 (или еквивалентен), в с обхват на сертификация в областта на строителството, издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия Европейски стандарти от ИА „Българска служба за акредитация” или от друг нац. орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация .

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Икономически най-изгодна оферта, предвид следните критерии: а) Техническа оценка – 40 т.; б) Предлагана цена – 40 т. , в) Срок за изпълнение на СМР -10т., г)Гаранционен срок на извършените СМР-10т. Комплексната оценка се формира както следва: КО = П1 + П2+П3+ П4, където ,КО - комплексна оценка. Максималната стойност на КО е 100 точки; П1 (показател 1)– Цена; Максималната стойност на ПТ1 е 40 точки и се изчислява по формулата:ПТ=[(Ц1мин./Ц1участникх10%) + (Ц2мин./Ц2 участник х 20%) + (Ц3мин./Ц3участник. х 20%) +[(Ц4мин./Ц4участник х 20%) + (Ц5мин./Ц5 участник х 20%) + (Ц6мин./ Ц6 участник х 10%)] х 40, където: Ц1мин. е минимално предложената единична цена за „Фрезоване” за квадратен метър, а Ц1участник е предложената единична цена от оценявания участник цена. Ц2мин. е минимално предложената единична цена за 1бр. „Повдигане на шахти”, а Ц2участник е предложената единична цена от оценявания участник цена. Ц3мин. е мин. предложената ед. цена за 1бр.„Повдигане на отводнителни решетки”, а Ц3участник е предложената ед.цена от оценявания участник цена. Ц4мин. е мин. предложената единична цена за тон „Палагане на чакъл за основа на улично платно”, а Ц4участник е предлож. ед. цена от оценявания участник цена.; Ц5мин. е мин. предлож. ед. цена за тон „Полагане на изравнителен асфалнобетон”, а Ц5участник е предлож. ед.цена от оценявания участник цена; Ц6мин. е мин. предлож. ед. цена за „Полагане на асфалтобетон –износващ пласт 4см.” за кв.метър, а Ц6участник е предлож.ед. цена от оценявания участник цена. ІІ. П 2 (показател 2): Срок за изпълнение – СИ, СИ е оценката на «срока за изпълнение на СМР” с коефициента на тежест общо 10 т. СИ се определя по следния начин: СИ = 1т., ако предлож. срок за изпъл.е над 26 дни; СИ = 3т., ако предлож. срок за изпъл. е от 21 дни до 26 дни; СИ = 5т., ако предлож. срок за изпъл.е от 16 дни до 20 дни; СИ = 7т., ако предлож.срок за изпъл. е от 11 дни до 15 дни; СИ = 8т., ако предлож. срок за изпъл. е от 8дни до 10дни; СИ = 10т., ако предлож. срок за изпъл. е 7дни; Мин.срок за изпълнение на СМР е 7 дни; ІІІ. П3 (показател 3): Гаранционен срок ГС - е оценката на гаранционния срок предложен от участника в години - „гаранционен срок на извършените СМР”– максимален срок – 5 години;Оценката по този показател се определя по следната формула: ГС= (ГС1.1участник/ГС1.1макс. ) х 10, където: ГС1.1участник е предложението на оценявания участник по критерия „гаранционен срок на извършените СМР”, а ГС1.1макс. е максимално предложения от участник; 10т. е тежест на показател ГС; ІV. П 4 (показател 4): П4 – Техническа оценка. Максималната стойност на П 4 е 40 точки и се определя по следния начин: ПТ4 = СМ+ОИ, където: СМ е по подпоказател „Стратегия и методология на изпълнение на поръчката” – 25 т.; - ОИ е по подпоказател „Организация на изпълнението на поръчката” – 15т.; 1.СТРАТЕГИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ИЗПЪЛ. НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА. Макс. общ брой точки 25; Описание: Представлява описание на цялостния процес на изпъл.на поръчката, осн. подход, етапите и дейностите по време на изпълнение на СМР, начина и връзките на комуник. между потенциалния изпълнител и Възложителя и вътрешния контрол, който изпълнителя ще осъществява. Идентификация и описание на евентуалните рискове, които биха могли да повлияят върху кач. и навременно изпъл. на дог. и съответно предлагане на ефект. мерки за тях. предотвратяване и преодоляване. Елементи за оценяване: Описание на цялостния процес на изпъл., подхода и дейностите за изпъл. на отдел. етапи от СМР и съответните дейности. Комуник.между изпъл. и останалите участници в инв.процес и вътрешен контрол на изпълнителя. Идентификация на възможните рискове и предпоставки за качествено и навременно изпълнение на предмета на поръчката. Мерки за въздействие върху изпълнението на дог. при възникването на риска;Мерки за недопускане/предотвратяв. на риска; Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска.;1.1Отлична оценка: 25т;Обстойна и пълна страт., демонстрираща цялостна визия за

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

16/09/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължение от Раздел Показатели за оценка на офертите: подхода и дейностите на изпъл. на обекта, които напълно съответстват на тех. спецификация. Ясно е очертан комуник.поток между отд. участници в инв. процес. Предложени са адекв. мерки за вътрешен контрол на изпъл. Участникът е анализирал рисковите фактори, като за всеки един от тях са посочени съотв. мерки за въздей., предложени са и конк.мерки занедопускане/ предотврат. на риска, както и конк.адек.мерки за преодоляване на последиците при евент. му настъпване. Добра оценка:16т. ; Предлож.стратегия съдържа описание на подхода и дейностите за изпъл. на процед. в съответствие с тех. Специф., но не е пълна и и/или не е ясна, точна и конкретна. и/или комуник. поток между отд. участници е схем. очертан и не са предвидени мерки за вът.контрол на изпъл.и/или някои от риск.са идентифиц., но предложената стратегия за справяне с тях не е подробно разраб.Задоволителна оценка:8 т. Предлож.стратегия съдържа непълно описание на процеса на изпъл. на СМР , данните за подхода и дейностите са схем.и недостатъчно разгърнати и/или не е представено виждане за комуник. между отд. участници в инв. процес и предв.мерки за вът.контрол и/или възмож. рискове са идентиф., но няма предлож. стратег.за справяне с тях.Слаба оценка:3т.Стратег.е неподходяща за изпъл. на обекта,липсва описание наподхода или представения комуник.поток не дава цялостна визия за функц.връзки между отд. участници, и/или не са предвидени мерки за вът.контрол, не са идентиф.рисковете и няма предложена стратег.за справяне с тях. 2.ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИЗПЪЛ. НА СТР.–макс.общ брой т.- 15; Описание: Представя организац. за изпъл. на стр.. Елементи за оценяване: Орг. на временното и същ.стр. (стр. ситуационен план със схеми по БЗ); Кален. план-график за реализация на СМР, включващ време за изпъл., последователността на отд. работи, бр.работници и стр.машини за всяка от тях. Графикът следва да бъде разделен по дни, и да отразява всички посочени в КС, изготвено от участника,дейности, тях. последователност продължителност и място на изпъл./с точно дефинирани действия, позволяващи технолог. проследяване на съответните дейности. В графика следва да се посочи норма време за всяка 1 работа, посочена в СС, изготвено от участника, както и необх. за извърш.й стр. раб.и човекодни, мех-я (бр.и вид), съобразена с производ. й, както и МСМ за всяка машина. При изготв.на графика за стр.следва да бъде спазена технолог. последователност за изпъл.на СМР. Оценка на соц. въздействие на изпъл. на СМР (върху живота в населенето място и върху ОС).2.1.Отлична оценка: 15т.. Представена е изчерп.орг. на изпъл. на СМР, която обхваща временното и същ.стр.. Календ. план съдържа всички видове СМР, тях. последователност и срокове на изпъл. и е изчерпателно обоснован с рац.графици за разпределение на ресурсите. Уч. е описал подробно соц. въздействие на стр. на обекта и е предвидил съотв.адекватни мерки за предотврат.и преодоляването му. Подробно, точно и конкретно е описал как изпъл.на обекта ще се отрази върху нормалното ежедневие на жителите и гостите на населеното място. Задълбочено и ясно е описал дейности за опазване на ОС. 2.2.Добра оценка: 10т.; -Представ. орг. на изпъл. на стр. не е достатъчно изчерпателна и конкретна и/или кал. план съдържа всички вид.СМР, но тях. послед. и срокове са нарушени и/или представ.графици за разпр. на ресурсите са нерационални и/или участникът е предвидил соц. възд-е на СМР, но предвидените мерки са неясни и неконк. 2.3.Задоволит.оценка: 5т. Представената организац.на изпъл. на стр.е непълна, липсват ел. от изпъл. на СМР, и/или кал.план -график не обхваща всички видове СМР, взаимообвързаността на работите е нелогична и/или участника частично е съобразил соц. въздействие на СМР.2.4.Слаба оц.:2т.Представ.орг-я на изпъл. на стр. e слабо разраб., липсват дейности от същ. и временното стр. и/или кал. план не представя лог. последователност на СМР, и/или не са представени графици за разпр.на ресур.и/или уч.не е предвидил соц.възд.на СМР

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

16/09/2015