Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Специализирана болница за активно лечение по онкология ЕАД, ул. Пловдивско поле № 6, За: Ваня Василева и Цветолюба Васева, Република България 1756, София, Тел.: 02 8076355, E-mail: tzvaseva@sbaloncology.bg, Факс: 02 8706321

Място/места за контакт: Отдел Правен и обществени поръчки

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.sbaloncology.bg..

Адрес на профила на купувача: http://procurement.sbaloncology.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20150902JVfP565176.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Извършване на периодично повтарящи се доставки на материали за дезинфекция и стерилизация за нуждите на СБАЛ по Онкология - ЕАД"

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

24455000

Описание:

Дезинфектанти


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1 Препарат за миално-дезинфекционна машина за медицински инструментариум на КИСЕЛИННА основа; НПАВ под 5 %, органична киселина. Да е с добри почистващи свойства; да е щадящ спрямо медицинския инструментариум; да не е пенлив; Рh 2-3. В туба до 10 литра 2 Препарат за миално-дезинфекционна машина за медицински инструментариум на АЛКАЛНА основа. Да има добри почистващи свойства; да е щадящ спрямо медицинския инструментариум; да не е пенлив; Рh 12.5-13.5. В туба до 10 литра 3 Препарат за дезинфекция и почистване на инструменти Без алдехиди, ЧАС, повърхностно активни вещества. С бактерицидно, фунгицидно туберкулоцидно, микобактерицидно /срещу вируси с енвелоп/ и почистващо действие. В туба до 10 литра 4 Препарат за перитонеални промивки, воден разтвор, съдържащ октенидиндихидрохлорид и феноксиметанол. Да е с широк спектър на действие /фунгицидно, активен срещу MRSA/; да е с дълго остатъчно действие; да е безцветен; да е хипоалергичен/. Опаковка до 1 литър. 5 Таблетки за продължително съхранение на стерилни материали 6 Пакетиращо фолио, ролка, с плисе 20 х 5 см/100 м 7 Пакетиращо фолио, плик, без плисе 10 х 30 см 8 Пакетиращо фолио, плик, с плисе 10 х 5 х 30 см 9 Пакетиращо фолио, плик, с плисе 10 х 5 х 40 см

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

16471 CYP

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

централен склад/аптека на „СБАЛ по онкология” ЕАД, гр. София, Пловдивско поле №6

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

РАЗДЕЛ ІV. ИЗИСКВАНИЯ И ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА;11. Технически възможности и квалификация: 11.1. Участник трябва да отговаря на следните минимални изисквания за технически възможности и квалификация: 11.1.1. Участникът следва да има изпълнени минимум 1 (една) доставка с предмет, еднакъв или сходен с предмета на поръчката за период от три години, считано от крайния срок за подаване на оферти. Под "доставки със сходен предмет" следва да се разбират доставки, без значение от източника на финансирането им, чийто предмет включва доставки на материали за дезинфекция и стерилизация.11.1.2. Участникът да е регистриран в ИАЛ за за търговия на едро с медицински изделия или в друг професионален или търговски регистър в държавата, в която е установен или да е регистриран съгласно съответния национален закон, когато наличието на регистрацията е определено със закон като условие за осъществяване на предмета на обществената поръчка.11.1.3.Участникът/Производителят следва да има разрешение за пускане на пазара на биоциди, съгласно Наредба за условията и реда за пускане на пазара на биоциди/където е приложимо/;11.1.4. Предлаганите реактиви и лабораторни консумативи да притежават нанесена „СЕ” маркировка /отнася се само до медицинските изделия, т.е. където е приложимо/.11.2. За доказване на техническите възможности и квалификацията си участниците представят следните документи:11.2.1. Списък - Декларация, съдържаща списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката за последните три години и приключили преди крайния срок за подаване на оферта по настоящата обществена поръчка, с посочени стойности, дати (на доставка) и получатели (възложители), придружени с доказателство за извършена доставка. Когато посочената доставка е вписана в Регистъра на обществените поръчки (РОП), се посочва и идентификационния номер на обществената поръчка в РОП. За доказване на доставка, която не е вписана в публичния регистър, се приема удостоверение, издадено от получателя на доставката или от компетентен орган. Последните три години се броят считано от датата, определена като краен срок за подаване на офертите.11.2.2.Участникът трябва да докаже регистрацията си в ИАЛ за търговия на едро с медицински изделия или в друг професионален или търговски регистър в държавата, в която е установен чрез представяне на заверено „Вярно с оригинала” Разрешение от ИАЛ за търговия на едро с медицински изделия, или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно съответния национален закон, когато наличието на регистрацията е определено със закон като условие за осъществяване на предмета на обществената поръчка.В случай, че регистрацията е достъпна в публичен безплатен регистър или предоставянето й е безплатно на възложителя, участникът следва да посочи информация за органа, който го поддържа. В случай, че исканата информация е платена или не е достъпна в публичен регистър, то участникът следва да представи документ, доказващ съответната регистрация.;11.2.3.Участникът трябва да докаже регистрацията си за пускане на пазара на биоциди, съгласно Наредба за условията и реда за пускане на пазара на биоциди на производителите и предлаганите продукти или в друг професионален или търговски регистър в държавата, в която е установен чрез представяне на заверено „Вярно с оригинала” Разрешение за пускане на пазара на биоциди, съгласно Наредба за условията и реда за пускане на пазара на биоциди на производителите и предлаганите продукти - където е приложимо, или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно съответния национален закон, когато наличието на регистрацията е определено със закон като условие за осъществяване на предмета на обществената поръчка. Продължава в полето "Допълнителна информация"!

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

15/09/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документацията за участие в обществената поръчка както и прилежащите образци на документи са публикувани на интернет адрес - http://procurement.sbaloncology.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20150902JVfP565176.Отварянето на офертите - 10:00 часа на 16.08.2015г. - в Заседателната зала, шести етаж в сградата на "СБАЛ по онкология" ЕАД, ул. Пловдивско поле" №6. На отварянето на офертите могат да присъстват участниците в обществената поръчка или техни учпълномощени предствители, както и предствители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на СБАЛ по онкология ЕАД. Присъстващите на публичното заседание на комисията лица представят пълномощни или служебни карти както и документ за самоличност. Продължава от полето "Изисквания за изпълнение на поръчката": В случай, че регистрацията е достъпна в публичен безплатен регистър или предоставянето й е безплатно на възложителя, участникът следва да посочи информация за органа, който го поддържа. В случай, че исканата информация е платена или не е достъпна в публичен регистър, то участникът следва да представи документ, доказващ съответната регистрация. 11.2.4. Доказателство за съответствие на медицински изделия с нанесена „СЕ” маркировка /отнася се само до медицинските изделия, т.е. където е приложимо/: 11.2.4.1. Валидна декларация за съответствие с нанесена „СЕ” маркировка издадена от производителя или упълномощен представител (чл.14, ал.2 от Закона за медицинските изделия) за всяко медицинско изделие/лабораторен консуматив, предложено от участника /заверено от участника копие на оригинала и заверено от участника копие от официалния превод на български език/. 11.2.4.2. Валиден сертификат за „СЕ” марка, издаден от нотифициран орган за всички медицински изделия, за които се изисква съгл. чл. 18 от Закона за медицинските изделия и Наредбите за съществените изменения за оценяване на съответствието със съществените изисквания на медицинските изделия по чл.2, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за медицинските изделия /заверено от участника копие на оригинала и заверено от участника копие от официалния превод на български език/. 11.2.4.3. В случай, че предлаганите продукти, по съответните обособени позиции, респ. подпозиции не са медицински изделия, по смисъла на ЗМИ, то участникът представя удостоверение от производителя, от което да е видно, че същият е определил съответните продукти, не като медицински изделия, а като резервни части или като други продукти. /представя се в оригинал и в превод на български език/.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

15/09/2015